Organisation og ledelse

Sampensions organisation består af fem hovedområder, som sørger for den daglige drift og den løbende udvikling, samt to stabsområder.

Kunder: Alt kundeansvar og direkte kundehåndtering er samlet i kundeområdet, der leverer den direkte service til pensionskunden, samarbejder med overenskomstparterne og servicerer arbejdsgiverne.

Produkter: Ansvaret for Sampensions produkter varetages i produktområdet, der forener klassiske aktuarfunktioner med produkt- og it-udvikling, samt vilkår- og aftalehåndtering.

Investering: Varetager forvaltningen af Sampensions investeringsporteføljer. Investering består af afdelingerne for henholdsvis Investeringsanalyse, Børsnoterede aktier, Alternativer, Ejendomme og infrastruktur samt Renteinstrumenter.

Økonomi: Har ansvaret for fondsadministration, regnskaber for alle koncernens selskaber, samt for risiko- og omkostningsstyring. Desuden ligger ansvaret for it-drift her.

Kommunikation og HR: Omfatter presse, ekstern kommunikation, intern kommunikation, HR og personalerestaurant samt intern service.

Direktionssekretariat: Tværgående støttefunktioner er samlet i Direktionssekretariat. Det omfatter blandt andet at servicere beslutningsorganer, ekstern interessevaretagelse, strategi og projektstyring. 

Sampensions organisation  

 

Sampensions ledelse

God selskabsledelse

De lovmæssige krav til ledelse og styring af finansielle selskaber, herunder Sampension Livsforsikring A/S, er i de senere år blevet betydeligt mere detailorienterede, hvilket bl.a. hænger sammen med den tiltagende og omfattende EU-regulering af det finansielle område – ikke mindst som følge af finanskrisen. Det betyder skærpede krav til selskabets overordnede ledelse samt virksomhedens indretning og drift.

Med baggrund i lovgivningen og anbefalinger om god selskabsledelse arbejder Sampension løbende med at sikre en effektiv ledelse og styring af virksomheden. Det indebærer, at der lægges vægt på, at Sampensions administration og udvikling af selskabets aktiviteter afspejler aktionærernes og kundernes interesser, og at der sker en forsvarlig styring og overvågning af selskabets aktivitetsområder og risici.

God selskabsledelse i Sampension

Sampension arbejder aktivt med god selskabsledelse i overensstemmelse med lovgivningens krav, herunder lov om finansiel virksomhed og selskabsloven. I dette arbejde indgår Pensionsmarkedsrådets "Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner" fra 2004. Endvidere søges inspiration i anbefalinger fra Komitéen for god selskabsledelse, som dog ikke finder direkte anvendelse på selskaber i Sampension-koncernen. En række af anbefalingerne er med tiden blevet indarbejdet som krav i lovgivningen; dette gælder særligt for finansielle virksomheder.

Moderselskabet i Sampension koncernen er Sampension Livsforsikring A/S, hvor arbejdsmarkedets parter udgør ejerkredsen med repræsentanter i selskabets bestyrelse. I Sampension Livsforsikring vælger et repræsentantskab bestyrelsens medlemmer efter indstilling fra organisationerne bag Sampension og bestyrelsen. Herudover består bestyrelsen af repræsentanter, som er valgt af medarbejderne.

Sampensions arbejde med god selskabsledelse indebærer bl.a. fokus på følgende områder:

 • Bestyrelsens sammensætning, udvikling af kompetencer og samarbejde med direktionen, der har som mål hele tiden at sikre, at bestyrelse og direktion har de fornødne kompetencer til at varetage den overordnede ledelse og strategi for Sampension. Hertil har bestyrelsen vedtaget en mangfoldighedspolitik, som fremmer en tilstrækkelig diversitet i kvalifikationer og kompetencer blandt bestyrelsens medlemmer
   
 • Gennemførelse af en årlig selvevaluering af bestyrelse og direktion, der tager afsæt i selskabets forretningsmodel og risikoprofil, med henblik på at vurdere ledelsens kompetencer og arbejdsform
   
 • Med afsæt i resultatet af den årlige selvevaluering fastlægges en efteruddannelsesplan for den samlede bestyrelse og de enkelte bestyrelsesmedlemmer for at sikre, at bestyrelsen har tilstrækkelig kollektiv viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne forstå virksomhedens aktiviteter og de hermed forbundne risici
   
 • Allokering af fornødne personalemæssige og økonomiske ressourcer til løbende at gennemføre tilstrækkelig efteruddannelse af ledelsesmedlemmerne og sikre, at nye bestyrelsesmedlemmer gennemgår introduktionsforløb
   
 • De nærmere rammer for bestyrelsens arbejde og arbejdsform fastlægges løbende i en forretningsorden og årsplan.
   
 • Løbende drøftelse, vedtagelse og opfølgning på kort- og langsigtede strategier for virksomheden. Fastlæggelse af strategien sker bl.a. på et årligt strategiseminar for bestyrelse, direktion og selskabets øvrige ledelse
   
 • Løbende vurdering af selskabets forretningsmodel og risikoprofil med tilpasning af politikker, retningslinjer til direktionen mv., hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion fastlægges, herunder rammer og grænser for direktionens beføjelser samt rapporteringspligt til bestyrelsen
   
 • Tilpasning af lønpolitikken for bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere med henblik på generalforsamlingens godkendelse ved ændringer. Læs mere om lønpolitik 
   
 • Løbende opfølgning og opgørelse af væsentlige risici, solvensbehov, metoder og sikkerhedsniveau mv. samt fastlæggelse af kapitalplan og -nødplan i overensstemmelse med lovgivningen
   
 • Stillingtagen til budgetter, kapital, likviditet, væsentlige dispositioner, selskabets egne overordnede forsikringsforhold mv.
   
 • Overvågning af risikostyringssystemet og det interne kontrolmiljø
   
 • Overvågning og sikring af at formueforvaltning, bogføring og regnskabsaflæggelse foregår på betryggende måde
   
 • Overvågning af at outsourcing og andre væsentlige aktiviteter varetages tilfredsstillende
   
 • Overvågning af direktionens varetagelse af opgaverne, herunder at det sker efter bestyrelsens instrukser, og at der gives fyldestgørende information og rapportering til bestyrelsen. Sampension anvender en intern revision ansat af bestyrelsen samt en ekstern revision valgt af generalforsamlingen i overensstemmelse med lovgivningen. Endvidere har bestyrelsen for Sampension Livsforsikring A/S ansat en ansvarshavende aktuar i overensstemmelse med lovgivningen.
Sampension anvender en intern revision ansat af bestyrelsen samt en ekstern revision valgt af generalforsamlingen i overensstemmelse med lovgivningen. Endvidere har bestyrelsen for Sampension Livsforsikring A/S ansat en ansvarshavende aktuar i overensstemmelse med lovgivningen.


Sampension anvender en intern revision ansat af bestyrelsen samt en ekstern revision valgt af generalforsamlingen i overensstemmelse med lovgivningen. Endvidere har bestyrelsen for Sampension KP Livsforsikring a/s ansat en ansvarshavende aktuar i overensstemmelse med lovgivningen.

Læs mere

Ring til Sampension

77 33 18 77

Mandag-torsdag: 8.30-21.00 
Fredag: 8.30-16.00

Vores hjemmeside bruger cookies

Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Ved at klikke OK accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om, hvordan vi anvender cookies.