Sampension Livsforsikring A/S

Sampension Livsforsikring A/S er moderselskab i Sampension-koncernen.

Det repræsentative demokrati er et vigtigt kendetegn for Sampension Livsforsikring A/S. Den demokratiske indflydelse er affødt af, at lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer er demokratisk opbygget. Hver part ejer halvdelen af aktiekapitalen i selskabet, og den ligelige fordeling betyder, at både arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer har stor indflydelse i bestyrelsen.

Sampension Livsforsikring A/S' besluttende organer består af en generalforsamling, et repræsentantskab og en bestyrelse. Bestyrelsen er sammensat af repræsentanter fra aktionærerne, dvs. de overenskomstparter, der står bag pensionsordningerne.

Der udpeges tre medlemmer fra arbejdsgiverside og fire fra lønmodtagerside - til gengæld er det altid arbejdsgiversiden, der udpeger formanden. Derudover vælges to medlemmer, som er indstillet af bestyrelsen samt fem medarbejderrepræsentanter. 

Bestyrelsesmedlemmer - Sampension Livsforsikring A/S

Læs mere

Revisions- & risikoudvalg

I overensstemmelse med kravene i revisionsloven i virksomheder af interesse for offentligheden har bestyrelsen i Sampension Livsforsikring A/S (Sampension) nedsat et særskilt revisions- & risikoudvalg (udvalget).

Udvalget består af fire medlemmer af bestyrelsen:

  • Torben Nielsen – formand for udvalget
  • Jørn Pedersen (bestyrelsesformand)
  • Kim Simonsen (næstformand)
  • Anne Mette Barfod (medlem af bestyrelsen)

Mindst et medlem af bestyrelsen skal i henhold til reglerne om revisions- & risikoudvalg have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen og/eller revision.

Bestyrelsen vurderer, at Torben Nielsen gennem sit erhvervsforløb som bl.a. tidligere Nationalbankdirektør og sin uddannelsesmæssige baggrund opfylder kravene om uafhængighed og kvalifikationer i henhold til reglerne om revisions- & risikoudvalg.

Udvalget har ikke en selvstændig beslutningskompetence og er alene et forberedende udvalg, der gennemgår og overvåger en række områder nærmere. Udvalget er således med til at forberede og kvalificere de sager, som den samlede bestyrelse skal behandle. Udvalget skal dog godkende den generalforsamlingsvalgte revisors assistance og rådgivningsydelser. 

Udvalget afholder mindst fire møder årligt og udarbejder en årsplan for sit arbejde, som godkendes af bestyrelsen. I overensstemmelse med lovgivningen har udvalget til opgave at overvåge og vurdere, om Sampensions regnskabsaflæggelse, interne kontrolsystemer, risikostyring og lovpligtige revision er tilrettelagt på en hensigtsmæssig måde, overvåge og kontrollere revisors uafhængighed og anbefale valg eller genvalg af revisor. Udvalget skal derudover forbehandle ORSA-rapporteringen, Sampensions risikoprofil, kapitalplan og kapitalnødplan forud for bestyrelsens behandling samt gennemgå og vurdere rapporteringer om operationelle risici og hændelser.

Udvalget orienterer løbende den samlede bestyrelse, så det sikres, at bestyrelsen modtager den nødvendige information om sager, der skal behandles i bestyrelsen.

Læs mere

Vedtægter

Sampension Livsforsikring A/S' vedtægter indeholder blandt andet informationer om selskabets formål samt retningslinjer for generalforsamling og repræsentantskab. Den fulde ordlyd af vedtægterne kan ses herunder. Vedtægterne er sidst ændret og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2018.
Du kan læse vedtægterne her.

Sampensions overordnede lønpolitik

Bestyrelsen for Sampension Livsforsikring A/S har udformet en lønpolitik i overensstemmelse med reglerne i lov om finansiel virksomhed.

Aflønningsprincipperne i Sampension har til formål at sikre, at ledelse og medarbejdere i Sampension honoreres på en sådan måde, at selskabets forretningsmæssige og langsigtede strategiske mål understøttes bedst muligt.

Aflønningsforholdene afspejler og understøtter, at Sampension til stadighed formår at rekruttere og fastholde en kompetent og ansvarlig ledelse af virksomheden, der fremmer en sund og effektiv risikostyring og ikke motiverer til overdreven risikotagning.

Læs mere om, hvem der er omfattet af lønpolitikken (PDF), vederlag, væsentlige risikotagere mv.

Aktionærer

Sampension Livsforsikring A/S ejes af organisationerne bag pensionsordningerne. Aktiekapitalen er på 800.000 kroner.

Den ene halvdel ejes af

Den anden halvdel ejes af lønmodtagerorganisationerne

Ejerandele

Den ene halvdel af aktiekapitalen ejes af:

 
41 danske kommuner+
1.000 kr.
223
Procent
27,875
Kommunernes Landsforening+
1.000 kr.
157
Procent
19,625
Danske Regioner+
1.000 kr.
20
Procent
2,50
<strong>I alt</strong>+
1.000 kr.
400
Procent
50,00
 1.000 kr.Procent
41 danske kommuner22327,875
Kommunernes Landsforening15719,625
Danske Regioner202,50
I alt40050,00

Den anden halvdel ejes af:

 
HK+
1.000 kr.
226
Procent
28,25
OAO+
1.000 kr.
124
Procent
15,50
Dansk Metal                      +
1.000 kr.
45
Procent
5,625
Tandlægeforeningen+
1.000 kr.
3
Procent
0,375
Dansk Musiker Forbund+
1.000 kr.
1
Procent
0,125
Dansk Musikpædagogisk Forening+
1.000 kr.
1
Procent
0,125
<strong>I alt</strong>+
1.000 kr.
400
Procent
50,00
 1.000 kr.Procent
HK22628,25
OAO12415,50
Dansk Metal                      455,625
Tandlægeforeningen30,375
Dansk Musiker Forbund10,125
Dansk Musikpædagogisk Forening10,125
I alt40050,00

Udbytte

Udbytte til aktionærerne kan i følge vedtægterne højst udgøre 5 %, det vil sige maksimalt 40.000 kr.

X
X
Læs mere

Ring til Sampension

77 33 18 77

Mandag-torsdag: 8.30-21.00 
Fredag: 8.30-16.00

Vores hjemmeside bruger cookies

Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Ved at klikke OK accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om, hvordan vi anvender cookies.