Nyheder


Halvårsmeddelelse 2016

25. august 2016

Øget vækst i Sampension

Kunderne indbetaler stadig mere til Sampension, der har fortsat væksten fra 2015. De samlede indbetalinger udgør i første halvår 4,6 mia. kr., mod 4,0 mia. kr. i 1. halvår 2015.

Væksten sker både i løbende indbetalinger og i ekstra indskud fra nye og eksisterende kunder. For hele året forventes en lavere procentuel vækst, bl.a. fordi der var store indbetalinger i sidste del af 2015, hvor alle ledere i it-virksomheden KMD skiftede til Sampension.

”Vi oplever nu, at mange i markedet har fået øjnene op for Sampension og vores evne til at skabe værdi til kunderne. Et stærkt serviceapparat, gode forsikringer og en høj værdi gennem investeringsafkast skabt med lave omkostninger lå bag KMD’s valg af Sampension som eneleverandør i 2014. Og det samme gælder de to pensionskasser for arkitekter og for jordbrugsakademikere og dyrlæger, der valgte Sampension i 2015,” siger administrerende direktør Hasse Jørgensen.

”På firmapensionsmarkedet er vi stadig en aktør, som mange virksomheder ikke kender så meget til. Og derfor ikke tænker på, når pensionsordningen bringes i udbud. Vi kan dog konstatere, at de professionelle rådgivere har fået øjnene op for os, og Sampension er og har været inviteret med i en række større udbud i år,” siger han.

Konsolidering fortsætter

Arbejdet med at overtage administrationen af Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger forløber planmæssigt. Det er en stor opgave, hvor et projektteam på knap 40 medarbejdere sikrer en god opstart for medlemmerne pr. 1. januar 2017. Det bringer godt 19.000 nye medlemmer og knap 25 mia. pensionskroner ind i Sampension-koncernen.

Den it-mæssige og administrative løsning, der udvikles til de to pensionskasser vil i givet fald kunne skaleres til også at omfatte eventuelle andre pensionskasser.

”Vi har flere drøftelser med andre pensionskasser, der ser en fordel i Sampensions forretningsmodel, hvor de bliver medejere af vores administrationsselskab og dermed bevarer en selvstændig overordnet ledelse og egen identitet, mens Sampension overtager administrationen med de stordriftsfordele, det giver anledning til. Jeg forventer, at drøftelserne i givet fald tidligst får virkning for forretningen til næste år,” siger Hasse Jørgensen.

Omkostninger på samme niveau

Sampension har en skalerbar forretning, hvor processerne i væsentlig grad er digitale. Det holder omkostningerne nede, når der tages nye opgaver ind, og nye kunder kommer til.

Sampensions forsikringsmæssige driftsomkostninger udgjorde 89 mio. kr. i første halvår, hvilket er samme niveau som i første halvår 2015. Nøgletallet for de samlede omkostninger målt i forhold til hensættelserne udgjorde 0,05 %, som det også gjorde i samme periode sidste år. Målt pr. kunde udgjorde omkostningerne 209 kr. mod 205 i første halvår 2015.

Co-investeringer

Sampension købte sammen med investeringsselskabet EQT og andre investorer i andet kvartal aktiemajoriteten i den danskbaserede softwarevirksomhed Sitecore. Sitecore er en global leder i markedet for software til digital markedsføring, der forventes at fortsætte en attraktiv vækst.

”Vi har flere andre igangværende projekter inden for alternative investeringer, som er under overvejelse for tiden, men det skal også være en god forretning, før vi slår til,” siger Hasse Jørgensen.

Ejendomsinvesteringer – fokus på lejelejligheder

Sampension har købt ejendommen Lyngby Søpark i Kongens Lyngby bestående af 150 lejeboliger.

”Købet af Lyngby Søpark er en del af vores strategi om at opkøbe ejendomme med relativt billige lejligheder. Behovet for denne type billige lejeboliger i og omkring de store byer er stadigt stigende, hvilket giver os et fornuftigt og stabilt afkast fremover,” siger Hasse Jørgensen.

Udover Lyngby Søpark har Sampension i første halvår købt ejendommen Strømmen på godt 11.000 m2 i Nørresundby. Ejendommen har telecom-virksomheden RTX som hovedlejer og fungerer derudover som et kontorhotel for ejendommens øvrige 17 lejere. Derudover har Sampension leveret senior funding til en portefølje af finske logistikejendomme.

Sampension har i alt investeret omkring 17 mia. kr. i ejendomme. Ejendomsporteføljen i Danmark består primært at store ejendomme med billige lejligheder til private. Det samlede afkast på ejendomme udgør 5,1 % i første halvår.

Samlet investeringsafkast på 5,0 % eller 8,8 mia. kr.

Årets første seks måneder var påvirket af stor uro på de finansielle markeder. Både aktie- og rentemarkederne reagerede på usikkerheden om den globale økonomiske vækst og omkring Storbritanniens EU-afstemning. Det medførte et rentefald samt fald i kurser på især europæiske aktier.

De faldende renter gav Sampension en gevinst, fordi vi afdækker renterisikoen, hvilket delvist modsvares af stigende hensættelser.

I alt udgjorde periodens investeringskast 5,0 %, hvilket svarer til 8,8 mia. kr. mod 3,0 mia. kr. i samme periode sidste år. Resultatet af renteafdækningen satte sit tydelige spor på investeringsafkastet i traditionel gennemsnitsrente, der landede på 10,4 %, hvoraf renteafdækningen bidrog med de 9,5 %.

Det gennemsnitlige afkast i markedsrente udgjorde 0,8 %. Højeste afkast fik kunderne tæt på pensionen med 1,2 %, mens de yngste kunder med høj risiko stadig havde et lille minus på 0,3 % i afkast ultimo juni. Afkastet er steget pænt siden halvåret, og alle kunder er i plus.

Solide reserver

Kapitalkravene i Solvens II trådte i kraft fra årets start, og Sampension lever fuldt op til disse, og vi har styrket kapitalreserverne i perioden. Solvensdækningen er således steget siden årsskiftet med 35 %-point til 287 %.

Det betyder, at Sampensions nødvendige kapital er næsten tre gange højere end kravet til solvensen, og Sampension kan stå imod usædvanligt store fald på verdens kapitalmarkeder. I alt lå den samlede balance på 264 mia. kr. mod 250 mia. ultimo 2015.

Udvalgte hoved- og nøgletal30/6 201630/6 201531/12 2015
I mio. kr.
Indbetalinger i alt4.6023.9888.597
- Heraf løbende indbetalinger   3.7113.2856.642
- Indskud5923961.253
- Indirekte forsikring   299307702
I procent:
Investeringsafkast i alt5,0 %1,6 %1,8 %
Investeringsafkast i markedsrente
før PAL
0,8 %4,7 %3,6 %
Investeringsafkast, traditionel
gennemsnitsrente før renteafdækning
0,5 %2,2 %2,2 %
Investeringsafkast, traditionel
gennemsnitsrente
10,4 %-1,0 %1,0 %
Omkostninger i pct. af hensættelser0,05 %0,05 %0,1 %
Solvensdækning  287 % -252 %

Læs halvårsrapporten her

Yderligere kommentarer kan fås hos:

Adm. direktør Hasse Jørgensen på tlf.: 40 20 58 66.