Nyheder


Aftale giver nedslidte ret til seniorpension

3. maj 2019

Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået aftale om seniorpension for nedslidte.

Seniorpension er en lempeligere, helbredsbetinget tilbagetrækningsordning, der erstatter den hidtidige seniorførtidspension. Ordningen træder i kraft 1. januar 2020.

Tilkendelse af seniorpension sker ved en individuel vurdering primært på grundlag af helbredsmæssige oplysninger. Man har ret til seniorpension, hvis man har:

  • 6 år eller mindre til den til enhver tid gældende folkepensionsalder, og der kan ansøges om seniorførtidspension 6 måneder før.
  • Langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet. Det vil sige 20-25 års sammenlagt beskæftigelse på fuldtidsniveau. Deltidsbeskæftigelse omregnes til forholdsmæssigt til fuldtid. Ved fuld tid forstås mindst 27 timer ugentligt
  • Har en nuværende arbejdsevne på 15 timer eller mindre i forhold til seneste job uanset branche. Der skal altså ikke henvises til andet arbejde i anden branche.

Ydelsen på seniorpensionen vil svare til førtidspension.

Større gevinst ved at arbejde som pensionist

Aftalen forbedrer desuden incitamenterne til at fortsætte med at arbejde pensionist.

Blandt andet bliver modregning for arbejdsindkomst lempet for en større gruppe end hidtil, ligesom flere vil få glæde af, at seniorpræmien nu bliver forhøjet.

Der vil tillige blive nedsat en kommission, der skal se på Velfærdsaftalen om senere tilbagetrækning. Kommissionen skal afslutte sit arbejde senest i 2021, men eventuelle ændringer vil først træde i kraft efter 2040.

Endelig bliver der som følge af aftalen afsat 100 mio. kr. årligt fra 2020 til forebyggelse af arbejdsskader og nedslidning.

Læs mere om aftalen på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside. Klik her