Arrow Left
Ansvarlige investeringer

ESG-nøgletal giver sammenlignelighed og gennemsigtighed

Sampension har valgt at støtte pensionsbranchens ønske om en fælles standard og offentliggøre en oversigt over ESG-nøgletal efter vejledningen fra FSR – danske revisorer, Nasdaq og Finansforeningen.

Sampension

Enhed

Mål 2030

2021

2020

E – Miljødata
CO2-udledning i virksomheden
CO2 scope 1
CO2 scope 2
Energiforbrug
Vedvarende energiandel
Vandforbrug
Ton
Ton
Gigajoule
Pct.
m3
45
90
 
 
 
65
183
8.284
72
2.467
50
225
6.409
67
2.568
CO2-udledning i den børsnoterede aktieportefølje
Absolut udledning
Finansieret udledning (carbon footprint)
Carbon intensitet
Vægtet gennemsnitlige carbon intensitet
Ton CO2e
Ton/mio. DKK
Ton/mio. DKK
Ton/mio. DKK
355.000
8,0
14,0
15,0
468.296
7,7
21,1
20,7
561.425
10,7
22,1
20,6
CO2-udledning i direkte ejede virksomhedsobligationer
Absolut udledning
Finansieret udledning (carbon footprint)
Carbon intensitet
Vægtet gennemsnitlige carbon intensitet
Ton CO2e
Ton/mio. DKK
Ton/mio. DKK
Ton/mio. DKK
450
<1
<1
<1
525
<1
<1
<1
1.077
<1
1,3
<1
CO2-udledning i egne forvaltede danske ejendomme
Total CO2-udledning
CO2-udledning pr. kvm.
Relativt carbon footprint
Ton CO2e
Kg. CO2e/kvm
Ton/mio. DKK
1.280
5,0
0,2
3.355
11,4
0,4
Aktivt ejerskab - antal dialoger
Antal dialoger om klimaforandring
Antal dialoger i alt
Stk.
Stk.
12
73
S - Sociale data
Fuldtidsarbejdsstyrke
Kønsdiversitet alle
Kønsdiversitet ledere
Lønforskelle mænd/kvinder, alle
Lønforskelle mænd/kvinder, ledere
Medarbejderomsætning
Sygefravær
Medarbejdere uden sygedage
Betalte skatter inkl. Pensionsafkastskat
FTE
Pct.
Pct.
Gange
Gange
Pct.
Dage/FTE
Antal
Mio. kr.
340
46
38
1,3
1,2
12,8
6,6
137
3.230
317
48
44
1,3
1,3
12,6
3,7
156
5.578
G – Ledelsesdata
Bestyrelsens kønsdiversitet
Tilstedeværelse på bestyrelsesmøder
Lønforskel mellem CEO og medarbejdere
Pct.
Pct.
Gange
36
90
7,8
36
91
8,0

ESG-nøgletallene viser bl.a. følgende:

Investeringer:

 • Porteføljens klimaaftryk falder markant. CO2-aftrykket per mio. DKK investeret falder for de børsnoterede aktier, direkte ejede virksomhedsobligationer og kontanter samlet med 27 pct.
 • Der har været 73 dialoger med virksomheder, vi har investeret i, i 2021. Heraf har de 12 dialoger været om klimarelaterede emner.

Virksomheden:

 • CO2-udledning (CO2 scope l) for virksomheden er steget i forhold til 2020, som var uforholdsmæssigt lavt på grund af corona-pandemien og deraf følgende mindre aktivitet.
   
 • Udviklingen viser væsentligt flere kvinder på ledelsesposter i de seneste år, men i 2021 er der sket et fald i den kønsmæssige fordeling i selskabets ledende stillinger i forhold til det underrepræsenterede køn. Faldet skyldes primært, at der har været en udskiftning blandt teamlederne. Hvor den kønsmæssige fordeling på teamledere i 2020 var ligeligt fordelt med 50 % kvinder og 50 % mænd, er der i 2021 en fordeling på 31 % kvinder og 69 % mænd. Den kønsmæssige fordeling blandt afdelingschefer er 46 % kvinder og 54 % mænd.
   
 • Lønforskellen mellem mænd og kvinder på 1,3 gange er udtryk for en ulige kønsfordeling på specialiststillinger, hvor lønnen typisk er højere. Opgørelser viser, at Sampension Administrationsselskab A/S har ligeløn ved sammenlignelige stillinger.
   
 • Sampension har længe haft et lavt sygefravær, som i gennemsnit har ligget under fem dage pr. år siden 2016. Grundet de særlige omstændigheder med corona-pandemien er sygefraværet steget i 2021.
   
 • Ledelsesdata viser, at bestyrelsen i Sampension Liv har en ligelig fordeling mellem kønnene som defineret i Erhvervsstyrelsens vejledning, og mødeprocenten til bestyrelsesmøder er fortsat høj.
   
 • I betalte skatter indgår pensionsafkastskat, som afhænger af de realiserede investeringsafkast. Faldet i betalte skatter skyldes primært, at pensionsafkastskat var meget høj i 2020 på baggrund af et meget højt investeringsafkast i 2019.

ESG-nøgletal definitioner

ESG-vejledningen er suppleret med nøgletal, som viser CO2-udledning fra porteføljen, medarbejdere uden sygedage og betalte skatter for bedre at afspejle Sampensions bidrag til omverdenen, og nøgletallet for fastholdelse af kunder er udeladt, da det ikke er retvisende for kundetilfredsheden i et arbejdsmarkedspensionsselskab. Nøgletal er for Sampension Liv på det operationelle niveau og omfatter fx ikke ejendomsselskaber, hvor ejendommene er udlejet til eksterne parter. De sociale data er for datterselskabet Sampension Administrationsselskab, som varetager alle administrative opgaver for livsforsikringsselskaber, pensionskasser og pensionsselskaber samt kapitalforvaltning i bred forstand og anden virksomhed, der er forbundet hermed. Alle medarbejdere i Sampension Liv er ansat i dette selskab.

CO2-udledning i virksomheden

Tal for CO2-udledning følger GHG-protokollen (Green House Gas Protokol), som er den internationale standard for rapportering af drivhusgasemissioner. Ifølge GHG-protokollen udarbejdes klimaregnskaber med udgangspunkt i en opdeling mellem direkte og indirekte udledninger. Direkte udledninger er defineret som udledninger fra aktiviteter, som ejes eller kontrolleres af selskabet, mens indirekte udledninger er defineret som udledninger fra aktiviteter, som er afledt af selskabet, men ikke kontrolleres af selskabet.

Datagrundlaget beror på energi, - og forsyningsselskabernes forbrugsopgørelser, samt kørselsregnskab og kilometeropgørelse fra benyttede leasingselskaber og er opgjort for Sampension af Rambøll i december 2021.

Scope 1: Direkte klimagas udledninger fra kilder/aktiviteter, som ejes eller kontrolleres af selskabet, fx transport i selskabets egne/leasede biler. CO2e, for Scope 1 vises i metriske tons/år.

Scope 2: Indirekte klimagas udledninger fra indkøbt energi, fx el, varme og køl, som bruges af selskabet og leveres af ekstern leverandør. CO2e, for Scope 2 vises i metriske tons/år.

Energiforbrug: Det totale energiforbrug for transport, el, og varme, samt energiforbrug fra vedvarende energikilder (solcelleanlæg). Vises som samlet forbrug i GJ/år.

Vedvarende energiandel: Hvor stor en andel af det totale energiforbrug, der stammer fra vedvarende energi. Vises som % af det samlede energiforbrug.

Vandforbrug: Summen af alt forbrugt vand. Forbruget vises som m3/år.

CO2-udledning i porteføljen

Ved opgørelse af investeringsporteføljens klimaftryk anvendes flere metrikker, herunder den af Taskforce for Climate related Financial Disclosure (TCFD) anbefalede metrik. Beregningerne af porteføljens klimaaftryk er foretaget af administrationen ved hjælp af services fra Institutional Shareholder Service.

Total udledning fra den børsnoterede aktieportefølje og direkte ejede virksomhedsobligationer er den absolutte emission afledt af investeringerne opgjort for scope 1 og 2. Hertil kommer tre grundlæggende beregninger af porteføljens klimaaftryk, som hver især siger noget om, hvor stor udledningen er relativt til enten mængden af investerede midler, omsætningen i virksomhederne og de enkelte investeringers vægt i porteføljen. Finansieret udledning viser udledning pr. investeret mio. DKK, Carbon intensitet viser den ejerandelsvægtede udledning i forhold til den ejerandelsvægtede omsætning, Vægtet gennemsnitlige carbon intensitet viser de respektive selskabers udledning i forhold til deres omsætning, sammenvægtet med, hvor stor en andel selskaberne udgør af porteføljen.

Øvrige nøgletal

Ved opgørelse af kønsdiversitet for øvrige ledelseslag defineres en leder, som en person med personaleansvar. Direktionen indgår ikke som en del af nøgletalsberegningen.

Betalte skatter er ikke en del af nøgletalsvejledningen og opgøres som den i året betalte selskabsskat, PAL- skat, moms, lønsumsafgift, arbejdsmarkedsbidrag og kildeskat.