Ansvarlig skattepraksis på investeringsområdet

Sampension har en forventning om, at de virksomheder, Sampension investerer i, overholder gældende lovgivning og internationale regler og standarder - herunder OECD’s ”Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)” og EU's European Commission tax transparency-initiativ. Sampensions forventning gælder, uanset hvordan virksomheden er organiseret, med de tilpasninger der konkret må følge heraf. Forventningen gælder både for så vidt angår Sampensions investering i ejerandele og i gæld.

Virksomhederne skal sikre gennemsigtighed og et højt informationsniveau omkring egne skatteforhold for både myndigheder og offentligheden for dermed at understøtte en korrekt vurdering af relevante skattemæssige forhold.

Virksomhederne skal både forholde sig til, hvad der er lovligt, og til intentionen bag den gældende regulering. Det vil sige, at skattebetalinger skal minimeres i det lovlige omfang, men således, at konstruktioner til nedbringelse af skattebetalinger i klar modstrid med lovgivers intentioner ikke anvendes.

Acceptabel skatteplanlægning

Sampension tager afstand fra aggressiv skatteplanlægning. Sampension definerer aggressiv skatteplanlægning som udnyttelse af teknikaliteter i et skattesystem eller af inkonsistens mellem flere skattesystemer med det formål at nedbringe en skatteforpligtelse i strid med intentionen i skattelovgivningen. Eksempler på det er:

 • Investeringer i jurisdiktioner, som er på EU’s sortliste (EU list of non-cooperative tax jurisdictions) eller i jurisdiktioner der er vurderet ’non compliant’ eller ’partially compliant’ af OECD’s Global Forum. Dog således, at investering ikke er udelukket, hvor det vurderes, at der er meget begrænset risiko for aggressiv skatteplanlægning forbundet med den konkrete investering. 
   
 • Udnyttelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster, hvor holdingselskaber uden tilstrækkelig substans er anvendt med det ene formål at reducere eller undgå kildeskat 
   
 • Transfer pricing planlægning, hvor risiko og indkomst bliver systematisk overført til lavskatte-lande i modstrid med internationalt accepterede standarder 
   
 • Udnyttelse af finansielle instrumenter til aggressiv skatteplanlægning 
   
 • Udnyttelse af hybride enheder til aggressiv skatteplanlægning 
   
 • Udlån af børsnoterede aktier, uden at det samtidig sikres, at udlån ikke kan anvendes til udbyttearbitrage 
   
 • Udnyttelse af højt gearede opkøbsstrukturer med det formål at reducere den skattepligtige indkomst i strid med internationalt accepterede standarder

Omvendt accepterer Sampension skatteplanlægning, der har til formål at sikre fair konkurrence og undgå dobbeltbeskatning. Eksempler på det er:

 • Placering af reel økonomisk aktivitet i lande med lav skat 
   
 • Generel anvendelse af gældsfinansiering 
   
 • Generel anvendelse af holdingselskaber 
   
 • Generel anvendelse af skattemæssige underskud for at reducere skattepligtig indkomst 
   
 • Generel anvendelse af tilgængelige dobbeltbeskatningsoverenskomster, hvor den forretningsmæssige realitet berettiger anvendelsen af en specifik dobbeltbeskatningsoverenskomst 
   
 • Anvendelse af investeringsstrukturer, der er sat op for at muliggøre eller lette saminvesteringer for investorer, der er underlagt forskellige skattesystemer. 
   
 • Anvendelse af hybride enheder til ikke-aggressiv skatteplanlægning.

Eksterne forvaltere

Hvor Sampension investerer via eksterne forvaltere, er det Sampensions forventning, at de eksterne forvaltere i al væsentlighed agerer i overensstemmelse med ovenstående.

For at understøtte det vil Sampension forud for en investering foretage tilstrækkelig skattemæssig due diligence og sikre, at forvalteren er indstillet på at indgå i dialog, hvor der i investeringens levetid opstår mistanke om eller konstateres adfærd i strid med Sampensions ansvarlig skattepraksis på investeringsområdet.

Sampension vil foretage en vurdering af eksterne forvalteres håndtering af skattemæssige forhold på stikprøvebasis.

Medinvestorer i direkte investeringer

Hvor Sampension foretager direkte investeringer (dvs. investeringer hvor der ikke anvendes eksterne forvaltere) i fællesskab med andre investorer, er det Sampensions forventning, at medinvestorer har en ansvarlig skattepraksis på investeringsområdet.

For at understøtte det vil Sampension indgå i dialog med medinvestorer med henblik på at reducere skattemæssige usikkerheder forbundet med anvendte investeringsstrukturer, og Sampension vil afholde sig fra at deltage i investeringer, hvor en anvendt investeringsstruktur efter Sampensions vurdering ikke er foreneligt med en ansvarlig skattepraksis på investeringsområdet.

Responsible tax practices in investments