Ansvarlige investeringer

"Ansvarlighed i investeringerne er forudsætningen for at kunne skabe et langsigtet højt afkast, som er det grundlæggende formål, når vi investerer." Hasse Jørgensen, administrerende direktør i Sampension.

I Sampension vil vi skabe værdi på ansvarlig vis. Derfor ønsker vi som investor at gøre vores indflydelse gældende via et aktivt ejerskab og arbejder kontinuerligt på at integrere ansvarlighed i de virksomheder, vi investerer pensionsopsparernes midler og selskabets egenkapital i. Det har altid været det vigtigste for os.

Fokus i 2018: FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, carbon footprint og tobaksinvesteringer

FN's 17 universelle verdensmål, der skal understøtte kampen mod bl.a. ekstrem fattigdom, ulighed og klimaforandringer, den samlede klimapåvirkning af Sampensions investeringer og et muligt farvel til tobaksinvesteringer står på dagsordenen i 2018.

På FN’s topmøde i efteråret 2015 vedtog medlemslandene en ambitiøs dagsorden mod en mere bæredygtig udvikling for mennesker og jorden frem mod 2030. Dagsordenen består af 17 universelle verdensmål, som skal understøtte kampen mod bl.a. ekstrem fattigdom, ulighed og klimaforandringer. Under verdensmålene ligger 169 delmål, der kan have betydning for alle menneskers måde at leve på.

FN’s verdensmål indeholder også mål, der i større eller mindre grad kan understøttes af institutionelle investorer som Sampension. Der forestår dog et stort arbejde med at fastlægge om, hvor og hvordan denne indflydelse kan udøves. Grundlæggende handler det om at kunne flytte kapital i en retning, som understøtter verdensmålene. Skal verdensmålene nås, er der behov for ganske betydelige mængder kapital – 30-40 trillioner kr . årligt, som ikke kan fremskaffes uden private penge. Men FN er bevidste om kompleksiteten i at tiltrække den nødvendige kapital årligt fra investorerne, da investeringerne samtidigt skal bidrage positivt til medlemmernes pensionsordninger. Sampension vurderer i 2018, hvordan Sampension kan bidrage indenfor de rammer, der sat for investeringsaktiviteterne.

Klima – carbon footprint
Som en del af Sampensions arbejde med at kortlægge den samlede klimapåvirkning af Sampensions investeringer og fastlægge mål for en lavere CO2-påvirkning, som støtter op om klimamålene fra COP21 aftalen, overvejer Sampension metoderne til at udregne et samlet carbon footprint. Sampension har allerede foretaget de første interne analyser af aktieporteføljerne. Overordnet set udleder selskaberne i Sampensions portefølje mindre CO2 end de respektive benchmark-porteføljer, som de afkastmæssigt måles op mod, bortset fra den danske aktieportefølje, der efterlader et lidt større carbon footprint end benchmarket. Arbejdet med at bestemme metoden og udregne den samlede påvirkning fortsætter i 2018.

Tobaksinvesteringer
Bestyrelserne i Sampension har drøftet, hvorvidt investeringer i tobaksindustrien fortsat skal være en mulighed, eller om aktierne skal ekskluderes helt eller delvist fra investeringsuniverset. Begrundelsen vil i givet fald være den meget skadelige påvirkning af helbredet som følge af rygning . Sampension har investeringer i 10 tobaksselskaber for en samlet værdi på knap 0,5 mia. kr. Bestyrelsen har valgt at tage den nødvendige tid til at drøfte tobaksinvesteringer, da man ønsker at basere en beslutning om et givet frasalg på et generelt princip. Bestyrelserne vil tage stilling til dette i 2018 efter en drøftelse i det fælles udvalg for ansvarlige investeringer.

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer

Klimamål, skattetransparens og aktivt ejerskab står på Sampensions liste over, hvordan man investerer ansvarligt.

Sampensions formål på investeringsområdet er at skabe et højt langsigtet investeringsafkast til pensionsopsparerne, som kan have tillid til, at deres opsparing investeres med respekt for mennesker, miljø og internationalt anerkendte konventioner.

Helt centrale emner i politikken for ansvarlige investeringer er overholdelse af menneskerettigheder (herunder arbejdstagerrettigheder), klima og miljø, god ledelse (governance) og våben.

Sampension har i mange år haft en politik om ansvarlige investeringer, og den er løbende blevet udvidet med nye områder.

Politikken er forankret i bestyrelserne for de virksomheder, som Sampension Administrationsselskab A/S administrerer – det drejer sig om Sampension Liv, Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger. De drøfter og beslutter mindst en gang årligt politik og retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Politikken behøver ikke have samme indhold fra virksomhed til virksomhed, men bestyrelserne har i dag valgt af have en fælles politik og retningslinjer, hvilket også giver størst mulig investeringsmæssig synergi i fællesskabet til fordel for medlemmer og kunder. Politikken gælder for investeringer generelt og i særlig grad for investeringer, hvor pensionsvirksomheden bliver medejer af en virksomhed.

Politik baseret på internationale regler og principper

Politikken for ansvarlige investeringer er en integreret del af investeringsprocessen i Sampension. Det betyder, at investeringerne holdes op mod alle de regler og retningslinjer, som politikken omhandler.
Fundamentet i politikken er de 10 grundlæggende principper fra UN Global Compact om bæredygtighed for virksomheder inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Hertil kommer det FN-støttede PRI, Principles for Responsible Investment, som er seks principper, der støtter investorernes fokus på ansvarlighed i investeringsbeslutningerne og i forvaltningen af aktiverne. PRI forpligter Sampension til bl.a. at indarbejde kriterier for ansvarlighed i investeringsprocessen, udøve aktivt ejerskab og rapportere til PRI på mål og resultater.

Et andet regelsæt er OECD’s retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd for institutionelle investorer, der betoner de institutionelle investorers bidrag til overholdelsen af OECD’s retningslinjer for multinationale selskaber. Hertil kommer klimaaftalen COP21, som Sampension støtter op om med fokus på at holde den globale opvarmning under 2 grader.

Sampension følger også anbefalingerne om aktivt ejerskab fra komiteen for god selskabsledelse, som er nedsat af den danske regering. Endelig er Sampension medlem af et par netværksorganisationer, der primært arbejder med at fremme klimainvesteringer.

Internationale konventioner og netværk

Ansvarlige investeringer handler om at håndtere de samfundsmæssige udfordringer, der følger af en investering i en virksomhed – dens forretningsmodel og aktiviteter. Her beskrives hvilke principper og initiativer, Sampension følger eller deltager i. Læs mere i ESG-rapport 2017.

Ansvarlige investeringer

Sampension arbejder kontinuerligt på at integrere ansvarlighed i de virksomheder, vi investerer pensionsopsparernes penge og selskabets egenkapital i.

Sammenfattende investerer Sampension i virksomheder, der ikke anvender børnearbejde, respekterer ligestilling uanset køn, race og religion, respekterer den enkeltes ret til at oprette og være medlem af en lovlig fagforening, ikke gør brug af tvangsarbejde, modarbejder alle former for korruption, overholder den nationale miljølovgivning, herunder arbejdsmiljølovgivning, respekterer ILO’s konventioner omhandlende arbejdsmiljø, tilstræber et renere miljø og ikke producerer masseødelæggelsesvåben eller anti-personelminer.

I forhold til børsnoterede virksomheder har Sampension særligt fokus på governance og stiller en række krav til det ledelsesmæssige ansvar. Det handler om bestyrelsens sammensætning, opgaver og ansvar, om ledelsens aflønning, om risikostyring – herunder ESG-risikostyring, kommunikation, konkurrence og beskatning.

Investeringer i statsobligationer foretages kun i stater, som ikke er udelukket grundet internationale sanktioner og forbud fra FN og EU. I særlige tilfælde kan grove krænkelser af menneskerettigheder også føre til udelukkelse.

Aktivt ejerskab

Sampension ønsker at påvirke de virksomheder, Sampension investerer i, for at sikre en langsigtet og ansvarlig værdiskabelse til pensionsopsparerne. Det kalder vi aktivt ejerskab.

Det har følgende forløb:

Overvågning
Overvågning af investeringer foretages af Sampension sammen med det internationale og uafhængige screeningsbureau Vigeo Eiris for at sikre mod brud på Sampensions politikker.

Stemmeafgivelse
Sampension deltager i og stemmer på generalforsamlinger for danske C25-selskaber samt på generalforsamlinger for danske og udenlandske børsnoterede selskaber, hvor ejerandelen repræsenterer mere end 3 % af stemmerne. For øvrige børsnoterede selskaber stemmes på generalforsamlinger på ad hoc basis, når det kan ske sammen med andre institutionelle investorer, og det handler om emner med høj væsentlighed for Sampension.

Vurdering og dialog
Sampension vurderer investeringer, når der er tvivl om, hvorvidt selskabet overtræder Sampensions politikker. Det kan ske gennem en indledende dialog med virksomheden. På baggrund af information herfra vurderer Sampension, om et selskab er uacceptabelt, acceptabelt eller eventuelt sættes på en overvågningsliste, mens der foretages yderligere undersøgelser eller indledes en dialog (engagement) med selskabet.

Kritisk dialog
Sampension går i kritisk dialog med et selskab, der bryder politikkerne, for at få selskabet til at ændre praksis. Dialogen foretages typisk af eller med hjælp fra Vigeo Eiris, evt. i samarbejde med andre investorer. Efter et engagementsforløb skal selskabet enten kategoriseres som acceptabelt eller uacceptabelt.

Eksklusion
Hvis Sampension vurderer, at kritisk dialog ikke fører til ændringer, kan selskabet blive ekskluderet fra Sampensions investeringsunivers, og aktierne sælges.

Unoterede aktier er underlagt de samme retningslinjer som børsnoterede aktier og vurderes på ansvarlighed i samme due diligence-proces, hvor selve investeringen vurderes. Sampensions investeringer i unoterede selskaber sker primært gennem fonde, der på tidspunktet for Sampensions investeringstilsagn endnu ikke har foretaget investeringer. Due diligence-processen har derfor til formål at sikre, at fondens investeringsretningslinjer er forenelige med Sampensions.

Hvad angår Sampensions direkte ejede ejendomme, udlejes ikke til selskaber, der figurerer på eksklusionslisten. Ligeledes investeres der ikke i internt forvaltede porteføljer i obligationer og gældsandele i selskaber på eksklusionslisten.

Sampension går ikke i kritisk dialog med stater i forbindelse med investeringer i statsobligationer.

Læs mere

Ekskluderede selskaber

Sampension kan som investor påvirke de børsnoterede selskaber i investeringsporteføljen. Det kan vi gøre alene eller sammen med andre. Vores holdning er, at vi opnår størst mulig indflydelse ved at være aktive ejere i modsætning til blot at sælge vores ejerandel ved konflikter og dermed miste den direkte indflydelse på selskabernes ledelse og bestyrelse.

Sampension har i alt startet 242 kritiske dialoger sammen med det internationalt screeningsbureau Vigeo Eiris, hvilket er 42 flere ultimo 2017 end året før. Hvis en kritisk dialog ikke fører til resultater, kan Sampension beslutte at udelukke det pågældende selskab fra vores investeringsunivers.

Derudover har Sampension besluttet ikke at investere i selskaber, som udvikler, producerer, servicerer eller distribuerer konventionsstridige våben, som fx klyngebomber eller kemiske våben, samt produktion af atomvåben.

I 2017 havde Sampension 99 igangværende dialoger, hvoraf vi afsluttede 10 dialoger. Dialogprogrammet har medført, at der kom fire nye selskaber på eksklusionslisten i 2017. Alle for overtrædelse af menneskerettigheder og Sampensions retningslinjer for investeringer i besatte områder.

I 2018 har Sampension også udelukket Motorola, fordi de har leveret overvågningsudstyr til flere bosættelser i Palæstina, der er blevet opført på de ulovligt besatte områder. Vi vurderer, at dette er i strid med UN Guiding Principles. Hertil kommer overtrædelse af Sampensions politik på området, hvor selskabet vurderes at have en væsentlig negativ indflydelse på den sociale og økonomiske livssituation for mennesker i området eller virker eskalerende for en konflikt.

Sampension har også udelukket mineselskabet Vale for gentagne overtrædelser af menneskerettigheder i forbindelse med deres aktiviteter i Mozambique.

Eksklusionslisten består pr. 31. oktober 2018 af 126 børsnoterede selskaber.

Selskab
Aecom Technology Corp+
Årsag
Atomvåben
Land
USA
Aerojet Rocketdyne Holding+
Årsag
Atomvåben
Land
USA
Aeroteh S.A.+
Årsag
Landminer
Land
Rumænien
Agrofirma Magarach+
Årsag
Internationale sanktioner
Land
Rusland
Airbus Group+
Årsag
Atomvåben
Land
Holland
AK Transneft OAO  <br />+
Årsag
Internationale sanktioner
Land
Rusland
Almaz-Antey Corporation  <br />+
Årsag
Internationale sanktioner
Land
Rusland
Aryt Industries+
Årsag
Klyngevåben
Land
Israel
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret+
Årsag
Klyngevåben
Land
Tyrkiet
Azovsky likerividochny zavod+
Årsag
Internationale sanktioner
Land
Rusland
Babcock International Group Plc+
Årsag
Atomvåben
Land
Storbritannien
BAE Systems PLC+
Årsag
Atomvåben
Land
Storbritannien
Bank of Moscow+
Årsag
Internationale sanktioner
Land
Rusland
Bezeq+
Årsag
Aktivitet på Vestbredden
Land
Israel
BHP Billiton Plc+
Årsag
Menneskerettigheder 
Land
Storbritannien
Boeing Company+
Årsag
Atomvåben
Land
USA
BWX Technologies+
Årsag
Atomvåben
Land
USA
CACI International+
Årsag
Atomvåben
Land
USA
Chemring Group+
Årsag
Atomvåben
Land
Storbritannien
Chevron Corp.+
Årsag
Miljø
Land
USA
Cintas Corp.+
Årsag
Arbejdstagerrettigheder
Land
USA
CNIM+
Årsag
Atomvåben
Land
Frankrig
CNOOC Limited+
Årsag
Menneskerettigheder
Land
Kina 
Cobham PLC+
Årsag
Klyngevåben
Land
Storbritannien
Dassault Aviation+
Årsag
Atomvåben
Land
Frankrig
Dobrolet+
Årsag
Internationale sanktioner
Land
Rusland
Doosan Corporation+
Årsag
Klyngevåben
Land
Sydkorea
Elbit Systems+
Årsag
Menneskerettigheder
Land
Israel
Feodosia+
Årsag
Internationale sanktioner
Land
Rusland
Finmeccanica SpA+
Årsag
Atomvåben
Land
Italien
Fluor Corporation+
Årsag
Atomvåben
Land
USA
Gazprom Neft+
Årsag
Internationale sanktioner
Land
Rusland
Gazprombank+
Årsag
Internationale sanktioner
Land
Rusland
Gazprombank OAO+
Årsag
Internationale sanktioner
Land
Rusland
General Dynamics+
Årsag
Atomvåben
Land
USA
General Electric Company+
Årsag
Kontroversielle våben
Land
USA
Gosudarstvenoye predpriyatiye Kerchenskaya paromnaya pereprava+
Årsag
Internationale sanktioner
Land
Rusland
Gosudarstvenoye predpriyatiye Kerchenski morskoy torgovy port+
Årsag
Internationale sanktioner
Land
Rusland
Gosudarstvenoye predpriyatiye Sevatopolski morskoy torgovy port+
Årsag
Internationale sanktioner
Land
Rusland
Hanwha Corporation+
Årsag
Klyngevåben
Land
Sydkorea
Hanwha Techwin+
Årsag
Klyngevåben
Land
Sydkorea
Hapoalim+
Årsag
Aktivitet på Vestbredden
Land
Israel
Harris Corp.+
Årsag
Atomvåben
Land
USA
Heidelberg Cement +
Årsag
Aktivitet på Vestbredden
Land
Tyskland
Honeywell International Inc+
Årsag
Atomvåben
Land
USA
Huntington Ingalls Industries+
Årsag
Atomvåben
Land
USA
Izhevskiy mashzavod OAO+
Årsag
Internationale sanktioner
Land
Rusland
Jacobs Engineering Group Inc+
Årsag
Atomvåben
Land
USA
JSC Kalashnikov+
Årsag
Internationale sanktioner
Land
Rusland
JSC Sirius+
Årsag
Internationale sanktioner
Land
Rusland
JSC Tula Arms Plant+
Årsag
Internationale sanktioner
Land
Rusland
Kontsern PVO Almaz Antey OAO+
Årsag
Internationale sanktioner
Land
Rusland
Kratos Defense &amp; Security Solutions+
Årsag
Atomvåben
Land
USA
L3 Communications Holdings Inc+
Årsag
Klyngevåben
Land
USA
Larsen &amp; Toubro+
Årsag
Atomvåben
Land
Indien
Leidos (tidligere SAIC)+
Årsag
Atomvåben
Land
USA
Leumi+
Årsag
Aktivitet på Vestbredden
Land
Israel
Lockheed Martin Corp.+
Årsag
Atomvåben/Klyngebomber
Land
USA
Lukoil OAO+
Årsag
Internationale sanktioner
Land
Rusland
Meggitt PLC+
Årsag
Kontroversielle våben
Land
Storbritannien
MOOG+
Årsag
Atomvåben
Land
USA
Motorola Solutions+
Årsag
Aktivitet på Vestbredden
Land
USA
Motovilikhinskiye Zavody PAO+
Årsag
Klyngevåben
Land
Rusland
Nacionalnoye proizvodstvenno agrarnoye obyedineye Massandra+
Årsag
Internationale sanktioner
Land
Rusland
Nizhnyaya Oreanda+
Årsag
Internationale sanktioner
Land
Rusland
NK Rosneft' OAO +
Årsag
Internationale sanktioner
Land
Rusland
Northrop Grumman Corp.+
Årsag
Atomvåben
Land
USA
Novatek OAO +
Årsag
Internationale sanktioner
Land
Rusland
NPK Technologii Maschinostrojenija+
Årsag
Internationale sanktioner
Land
Rusland
NPK Uralvagonzavod Imeni FE Dzerzhinskogo OAO+
Årsag
Internationale sanktioner
Land
Rusland
OAO Almaz Antey+
Årsag
Internationale sanktioner
Land
Rusland
OAO GAZPROM+
Årsag
Internationale sanktioner
Land
Rusland
OAO JSC Chemcomposite+
Årsag
Internationale sanktioner
Land
Rusland
OAO NPO Bazalt+
Årsag
Internationale sanktioner
Land
Rusland
OAO VO Technopromexport (OAO VO TPE)+
Årsag
Internationale sanktioner
Land
Rusland
OAO Wysokototschnye Kompleksi+
Årsag
Internationale sanktioner
Land
Rusland
Oil &amp; Natural Gas Corp. Limited+
Årsag
Miljø
Land
Indien
OJSC Gazprom Neft+
Årsag
Internationale sanktioner
Land
Rusland
OJSC Stankoinstrument+
Årsag
Internationale sanktioner
Land
Rusland
OOO VO Technopromexport (OOO VO TPE)+
Årsag
Internationale sanktioner
Land
Rusland
OPK Oboronprom+
Årsag
Internationale sanktioner
Land
Rusland
Orbital ATK (Alliant Techsystems)+
Årsag
Atomvåben/Klyngebomber
Land
USA
Parker Hannifin+
Årsag
Atomvåben
Land
USA
Perkinelmer Inc+
Årsag
Kontroversielle våben
Land
USA
PJSC Chernomorneftegaz+
Årsag
Internationale sanktioner
Land
Rusland
Poongsan Holdings Corporation+
Årsag
Klyngevåben
Land
Sydkorea
Precision Castparts+
Årsag
Kontroversielle våben
Land
USA
Qinetiq Group+
Årsag
Kontroversielle våben
Land
Storbritannien
Raytheon Company+
Årsag
Atomvåben
Land
USA
Rheinmetall AG+
Årsag
Klyngevåben
Land
Tyskland 
Rockwell Collins Inc+
Årsag
Kontroversielle våben
Land
USA
Rolls-Royce Group+
Årsag
Kontroversielle våben
Land
Storbritannien
RosEnergo+
Årsag
Internationale sanktioner
Land
Rusland
Rosneft+
Årsag
Internationale sanktioner
Land
Rusland
Rosselkhozbank+
Årsag
Internationale sanktioner
Land
Rusland
Rostec+
Årsag
Internationale sanktioner
Land
Rusland
Russian agricultural bank+
Årsag
Internationale sanktioner
Land
Rusland
Russian National Commercial Bank (RNCB)+
Årsag
Internationale sanktioner
Land
Rusland
Ryan Air Holdings PLC+
Årsag
Arbejdstagerrettigheder
Land
Irland
S&amp;T Dynamics+
Årsag
Landminer
Land
Sydkorea
Safran SA+
Årsag
Atomvåben
Land
Frankrig
Sberbank+
Årsag
Internationale sanktioner
Land
Rusland
Serco Group PLC+
Årsag
Atomvåben
Land
Storbritannien
Singapore Technologies Engineering+
Årsag
Landminer 
Land
Singapore
SMP Bank+
Årsag
Internationale sanktioner
Land
Rusland
Stroytransgaz+
Årsag
Internationale sanktioner
Land
Rusland
Surgutneftegas+
Årsag
Internationale sanktioner
Land
Rusland
Tata Power Co. Ltd. +
Årsag
Atomvåben
Land
Indien
Textron Inc+
Årsag
Klyngevåben
Land
USA
Thales SA+
Årsag
Atomvåben
Land
Frankrig
Total SA+
Årsag
Atomvåben
Land
Frankrig
TransDigm Group+
Årsag
Atomvåben
Land
USA
Transneft+
Årsag
Internationale sanktioner
Land
Rusland
Transocean Inc+
Årsag
Miljø
Land
Schweiz
Ultra Electronics Holding+
Årsag
Atomvåben
Land
Storbritannien
United Aircraft Corporation+
Årsag
Internationale sanktioner
Land
Rusland
United Technologies Corp.+
Årsag
Atomvåben
Land
USA
Universal -Avia+
Årsag
Internationale sanktioner
Land
Rusland
Uralvagonzavod+
Årsag
Internationale sanktioner
Land
Rusland
Vale+
Årsag
Menneskerettigheder
Land
Brasilien
Vnesheconombank (VEB)+
Årsag
Internationale sanktioner
Land
Rusland
VTB Bank+
Årsag
Internationale sanktioner
Land
Rusland
Wal Mart Stores Inc+
Årsag
Arbejdstagerrettigheder
Land
USA
ZAO Interavtomatika (IA)+
Årsag
Internationale sanktioner
Land
Rusland
Zavod shampanskyh vin Novy Svet+
Årsag
Internationale sanktioner
Land
Rusland
Zodiac SA+
Årsag
Atomvåben
Land
Frankrig
SelskabÅrsagLand
Aecom Technology CorpAtomvåbenUSA
Aerojet Rocketdyne HoldingAtomvåbenUSA
Aeroteh S.A.LandminerRumænien
Agrofirma MagarachInternationale sanktionerRusland
Airbus GroupAtomvåbenHolland
AK Transneft OAO 
Internationale sanktionerRusland
Almaz-Antey Corporation 
Internationale sanktionerRusland
Aryt IndustriesKlyngevåbenIsrael
Aselsan Elektronik Sanayi Ve TicaretKlyngevåbenTyrkiet
Azovsky likerividochny zavodInternationale sanktionerRusland
Babcock International Group PlcAtomvåbenStorbritannien
BAE Systems PLCAtomvåbenStorbritannien
Bank of MoscowInternationale sanktionerRusland
BezeqAktivitet på VestbreddenIsrael
BHP Billiton PlcMenneskerettigheder 
Storbritannien
Boeing CompanyAtomvåbenUSA
BWX TechnologiesAtomvåbenUSA
CACI InternationalAtomvåbenUSA
Chemring GroupAtomvåbenStorbritannien
Chevron Corp.MiljøUSA
Cintas Corp.ArbejdstagerrettighederUSA
CNIMAtomvåbenFrankrig
CNOOC LimitedMenneskerettighederKina 
Cobham PLCKlyngevåbenStorbritannien
Dassault AviationAtomvåbenFrankrig
DobroletInternationale sanktionerRusland
Doosan CorporationKlyngevåbenSydkorea
Elbit SystemsMenneskerettighederIsrael
FeodosiaInternationale sanktionerRusland
Finmeccanica SpAAtomvåbenItalien
Fluor CorporationAtomvåbenUSA
Gazprom NeftInternationale sanktionerRusland
GazprombankInternationale sanktionerRusland
Gazprombank OAOInternationale sanktionerRusland
General DynamicsAtomvåbenUSA
General Electric CompanyKontroversielle våbenUSA
Gosudarstvenoye predpriyatiye Kerchenskaya paromnaya perepravaInternationale sanktionerRusland
Gosudarstvenoye predpriyatiye Kerchenski morskoy torgovy portInternationale sanktionerRusland
Gosudarstvenoye predpriyatiye Sevatopolski morskoy torgovy portInternationale sanktionerRusland
Hanwha CorporationKlyngevåbenSydkorea
Hanwha TechwinKlyngevåbenSydkorea
HapoalimAktivitet på VestbreddenIsrael
Harris Corp.AtomvåbenUSA
Heidelberg Cement Aktivitet på VestbreddenTyskland
Honeywell International IncAtomvåbenUSA
Huntington Ingalls IndustriesAtomvåbenUSA
Izhevskiy mashzavod OAOInternationale sanktionerRusland
Jacobs Engineering Group IncAtomvåbenUSA
JSC KalashnikovInternationale sanktionerRusland
JSC SiriusInternationale sanktionerRusland
JSC Tula Arms PlantInternationale sanktionerRusland
Kontsern PVO Almaz Antey OAOInternationale sanktionerRusland
Kratos Defense & Security SolutionsAtomvåbenUSA
L3 Communications Holdings IncKlyngevåbenUSA
Larsen & ToubroAtomvåbenIndien
Leidos (tidligere SAIC)AtomvåbenUSA
LeumiAktivitet på VestbreddenIsrael
Lockheed Martin Corp.Atomvåben/KlyngebomberUSA
Lukoil OAOInternationale sanktionerRusland
Meggitt PLCKontroversielle våbenStorbritannien
MOOGAtomvåbenUSA
Motorola SolutionsAktivitet på VestbreddenUSA
Motovilikhinskiye Zavody PAOKlyngevåbenRusland
Nacionalnoye proizvodstvenno agrarnoye obyedineye MassandraInternationale sanktionerRusland
Nizhnyaya OreandaInternationale sanktionerRusland
NK Rosneft' OAO Internationale sanktionerRusland
Northrop Grumman Corp.AtomvåbenUSA
Novatek OAO Internationale sanktionerRusland
NPK Technologii MaschinostrojenijaInternationale sanktionerRusland
NPK Uralvagonzavod Imeni FE Dzerzhinskogo OAOInternationale sanktionerRusland
OAO Almaz AnteyInternationale sanktionerRusland
OAO GAZPROMInternationale sanktionerRusland
OAO JSC ChemcompositeInternationale sanktionerRusland
OAO NPO BazaltInternationale sanktionerRusland
OAO VO Technopromexport (OAO VO TPE)Internationale sanktionerRusland
OAO Wysokototschnye KompleksiInternationale sanktionerRusland
Oil & Natural Gas Corp. LimitedMiljøIndien
OJSC Gazprom NeftInternationale sanktionerRusland
OJSC StankoinstrumentInternationale sanktionerRusland
OOO VO Technopromexport (OOO VO TPE)Internationale sanktionerRusland
OPK OboronpromInternationale sanktionerRusland
Orbital ATK (Alliant Techsystems)Atomvåben/KlyngebomberUSA
Parker HannifinAtomvåbenUSA
Perkinelmer IncKontroversielle våbenUSA
PJSC ChernomorneftegazInternationale sanktionerRusland
Poongsan Holdings CorporationKlyngevåbenSydkorea
Precision CastpartsKontroversielle våbenUSA
Qinetiq GroupKontroversielle våbenStorbritannien
Raytheon CompanyAtomvåbenUSA
Rheinmetall AGKlyngevåbenTyskland 
Rockwell Collins IncKontroversielle våbenUSA
Rolls-Royce GroupKontroversielle våbenStorbritannien
RosEnergoInternationale sanktionerRusland
RosneftInternationale sanktionerRusland
RosselkhozbankInternationale sanktionerRusland
RostecInternationale sanktionerRusland
Russian agricultural bankInternationale sanktionerRusland
Russian National Commercial Bank (RNCB)Internationale sanktionerRusland
Ryan Air Holdings PLCArbejdstagerrettighederIrland
S&T DynamicsLandminerSydkorea
Safran SAAtomvåbenFrankrig
SberbankInternationale sanktionerRusland
Serco Group PLCAtomvåbenStorbritannien
Singapore Technologies EngineeringLandminer 
Singapore
SMP BankInternationale sanktionerRusland
StroytransgazInternationale sanktionerRusland
SurgutneftegasInternationale sanktionerRusland
Tata Power Co. Ltd. AtomvåbenIndien
Textron IncKlyngevåbenUSA
Thales SAAtomvåbenFrankrig
Total SAAtomvåbenFrankrig
TransDigm GroupAtomvåbenUSA
TransneftInternationale sanktionerRusland
Transocean IncMiljøSchweiz
Ultra Electronics HoldingAtomvåbenStorbritannien
United Aircraft CorporationInternationale sanktionerRusland
United Technologies Corp.AtomvåbenUSA
Universal -AviaInternationale sanktionerRusland
UralvagonzavodInternationale sanktionerRusland
ValeMenneskerettighederBrasilien
Vnesheconombank (VEB)Internationale sanktionerRusland
VTB BankInternationale sanktionerRusland
Wal Mart Stores IncArbejdstagerrettighederUSA
ZAO Interavtomatika (IA)Internationale sanktionerRusland
Zavod shampanskyh vin Novy SvetInternationale sanktionerRusland
Zodiac SAAtomvåbenFrankrig
Læs mere

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om Sampensions politik for ansvarlige investeringer.

Skriv til os om ansvarlige investeringer

Ring til Sampension

77 33 18 77

Mandag-torsdag: 8.30-21.00 
Fredag: 8.30-16.00

Vores hjemmeside bruger cookies

Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Ved at klikke OK accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om, hvordan vi anvender cookies.