Hvilke pensioner indeholder ordningen?

Prognose for alderspension

Læs mere om hvordan vi fremregner dine udbetalinger på dine alderspensioner.

Din alderspension er beregnet ud fra en prognose. Prognosen er ikke et bindende løfte, men et beregnet skøn på størrelsen af din alderspension, når du går på pension. Ved beregning af prognosen har vi forudsat, at der ikke sker ændringer i lovgivningen, den bonusmetode der anvendes på din pensionsordning, samt at der ikke sker ændringer i det tekniske grundlag, der anvendes for at beregne pensionernes størrelse.

Herudover indgår en række forudsætninger i beregningen, hvoraf nogle er fælles for alle pensionsselskaber og andre er fastsat af Sampension. De oplyste forudsætninger er gældende fra 1. januar 2019, og kan ændres fra den første i en måned, hvis Sampension finder det nødvendigt.

Ændringer i de nævnte forhold og forudsætninger vil betyde at prognosen ændres.

Fælles samfundsforudsætninger

Hver år fastlægger brancheforeningen Forsikring og Pension en række fælles samfundsforudsætninger, som anvendes af hele branchen ved udarbejdelse af prognoser for alderspension. I dette afsnit gengives de fastlagte fælles samfundsforudsætninger gældende for prognoser udarbejdet i perioden 1. januar til 31. december 2019. Pr. 1. januar 2020 sker der en opdatering. Prognoser udarbejdet efter denne dato vil blive reguleret, så de opfylder de nye fælles samfundsforudsætninger.

Arbejdsmarkedsbidrag

Indbetaler din arbejdsgiver præmie til Sampension, skal vi trække arbejdsmarkedsbidrag af præmien. Arbejdsmarkedsbidraget forventes at være på 8 % i alle årene.

Inflation

I prognosen forudsættes inflationen at være 1,8 % pr. år i årene 2019-2028 og 2,0 % pr. år fra 2029. Inflationssatsen anvendes bl.a. til lønregulering.

Pensionsafkastskat

Der skal betales pensionsafkastskat (PAL) af det afkast, som selskabet opnår på investeringerne. Pensionsafkastskat er forventet fortsat at være på 15,3 % af afkastet.

Forventet afkast

En del af samfundsforudsætningerne er et forventet afkast - før PAL og investeringsomkostninger - på de forskellige investeringer. Samfundsforudsætningerne opdateres løbende - næste gang for 2020 og frem. 

Investeringer

+

Stats- og realkreditobligationer

Periode 2019-2028

1,0 %

+

Investment grade obligationer

Periode 2019-2028

2,5 %

+

High-yield obligationer

Periode 2019-2028

4,1 %

+

Emerging markets statsobligationer

Periode 2019-2028

5,3 %

+

Globale akter (developed markets)

Periode 2019-2028

5,5 %

+

Emerging markets aktier

Periode 2019-2028

9,1 %

+

Private equity

Periode 2019-2028

8,8 %

+

Infrastruktur

Periode 2019-2028

6,0 %

+

Ejendomme

Periode 2019-2028

6,2 %

+

Hedgefonde

Periode 2019-2028

4,9 %

Investeringer

Periode 2019-2028

Stats- og realkreditobligationer

1,0 %

Investment grade obligationer

2,5 %

High-yield obligationer

4,1 %

Emerging markets statsobligationer

5,3 %

Globale akter (developed markets)

5,5 %

Emerging markets aktier

9,1 %

Private equity

8,8 %

Infrastruktur

6,0 %

Ejendomme

6,2 %

Hedgefonde

4,9 %

Fra 2029 og frem anvendes et forventet afkast på obligationer på 3,5 % og et forventet afkast på aktier på 6,5 % før PAL og investeringsomkostninger.


  Læs mere

  Lønregulering

  Beregning af prognosen kan strække sig over mange år. I den periode må der forventes en udvikling af lønnen og dermed også en regulering af pensionsbidraget. Betaler din arbejdsgiver præmie til pensionsordningen, har vi indregnet en årlig lønregulering pr. den 1. januar hvert år. Lønreguleringssatsen er identisk med inflationssatsen (se ovenfor).

  Reguleringen gælder ikke for evt. frivilligt bidrag, som du betaler via din arbejdsgiver. Indbetaler du selv hele præmien (evt. via en arbejdsgiver), bliver præmien heller ikke reguleret.

  Afkast og rente

  Den rente eller det afkast, som tilskrives din pensionsordning, afhænger af, hvilket produkt din pensionsordning er oprettet på.

  Depotrente

  Har du en kollektiv pensionsordning (procentordning), en fleksibel pensionsordning eller 3 i 1 Pension, bliver din pensionsordning forrentet med en depotrente. Depotrenten er den rente, vi bruger, når vi skal forrente dit depot. I prognosen er depotrenten fastsat ud fra det forventede investeringsafkast baseret på samfundsforudsætningerne.

  Hvis din pensionsordning er oprettet før 1. januar 1983, eller hvis du har fået overført værdien fra en pensionsordning oprettet før denne dato, vil en del af dit depot være fritaget fra pensionsafkastskat (PAL). Det betyder, at denne del bliver forrentet med depotrenten opgjort før PAL, mens det resterende depot forrentes med satsen efter PAL.

  I prognosen er der regnet med følgende depotrenter:

  År

  Årlig depotrente før PAL
  Højrentegruppen

  Årlig depotrente før PAL
  Lavrentegruppen

  2019-2022

  6,5 %

  4,5 %

  2023

  4,0 %

  4,0 %

  Du kan have depotandele i både højrentegruppen og lavrentegruppen. Højrentegruppen har et beregningsgrundlag med en rente på mere end 4 %. Lavrentegruppen har et beregningsgrundlag på mindre end 4 %.

  dit depotregnskab kan du se hvor stor en andel af dit depot der er på de enkelte beregningsgrundlag.

  Der kan være enkelte ordninger på 3 i 1 Opsparing, hvor depotrenten er 3,00 % før skat. Du kan altid finde den depotrentesats, der gælder for dig på din pensions- og forsikringsoversigt.

  Har du 3 i 1 Livspension bliver dine forsikringsdækninger, som ikke er i gruppeliv, også forrentet med en depotrente (pt. 3,00 % før skat for 2019 og frem).

  Hvis din pensionsordning er omfattet af en ydelsesgaranti, reduceres depotrenten med en risikoforrentning. Risikoforrentningens størrelse afhænger af den rentegruppe, som du befinder dig i, men den udgør for tiden mellem 0,24 % og 0,50 %. Risikoforrentningen er betaling for, at Sampensions basiskapital kan komme til at dække tab for at kunne opretholde din garanterede ydelse.

  Du er omfattet af en garanti, hvis du på din pensions- og forsikringsoversigt under punktet Generelle forbehold kan læse følgende: ”Din pensionsordning er oprettet med garanterede dækninger”. I dit depotregnskab indgår risikoforrentningen i posten "Rente af depot".

  Læs mere

  Afkast for markedsrentedækninger

  Har du 3 i 1 Livspension forrentes din opsparing med markedsrente. Prognosens markedsafkast er baseret på et forventet afkast for hhv. aktier, obligationer, alternative investeringer samt aktivsammensætningen for de enkelte aldre.

  Nedenstående tabel viser prognoseafkast efter investeringsomkostninger og PAL i de tre investeringsprofiler for udvalgte aldre på kort og langt sigt. 

  Alder
  +
   
  Afkast første 10 år
  Lav
   
  Moderat
   
  Høj
  Afkast efter 10 år
  Lav
   
  Moderat
   
  Høj
  +
  40 år
  Afkast første 10 år
  4,3%
   
  5,0%
   
  5,1%
  Afkast efter 10 år
  3,9%
   
  4,3%
   
  4,7%
  +
  50 år
  Afkast første 10 år
  3,5%
   
  4,3%
   
  4,6%
  Afkast efter 10 år
  3,6%
   
  3,9%
   
  4,2%
  +
  60 år
  Afkast første 10 år
  2,7%
   
  3,4%
   
  4,0%
  Afkast efter 10 år
  3,2%
   
  3,4%
   
  3,7%
  +
  65 år
  Afkast første 10 år
  2,2%
   
  2,9%
   
  3,7%
  Afkast efter 10 år
  3,0%
   
  3,1%
   
  3,4%
  AlderAfkast første 10 år  Afkast efter 10 år  
   LavModeratHøjLavModeratHøj
  40 år4,3%5,0%5,1%3,9%4,3%4,7%
  50 år3,5%4,3%4,6%3,6%3,9%4,2%
  60 år2,7%3,4%4,0%3,2%3,4%3,7%
  65 år2,2%2,9%3,7%3,0%3,1%3,4%

  I 3 i 1 Livspension er det det faktiske afkast, der tilskrives pensionsordningen, og det kan derfor være positivt eller negativt fra måned til måned.

  Afkast for dækninger i Linkpension

  Du sammensætter selv investeringerne i Linkpension og sammensætningen kan ændres gennem årene. Det betyder også, at afkastet vil være forskelligt fra kunde til kunde – og måske også fra pensionsdækning til pensionsdækning. Derfor har vi valgt at regne prognosen med et forsigtigt afkast – svarende til afkastet for Investment grade obligationer i de fælles samfundsforudsætninger. Vi fratrækker omkostningen til Linkpension samt interne investeringsomkostninger.

  Årligt forventet afkast: 2,17 % pr. år i årene 2019 til 2028 (før PAL) og 3,28 % pr. år fra 2029 (før PAL). Der fratrækkes 15,3 % i Pensionsafkastskat (PAL).

  Omkostninger til Linkpension

  Har du valgt at placere en del af din pensionsordning i Linkpension, vil dine omkostninger omfatte den normale årlige policeomkostning samt en procentdel af opsparingen.

  I 2019 udgør omkostningssatsen på opsparingen: 0,15 % p.a.

  I prognosen har vi forudsat, at omkostningssatsen er uændret i hele opsparingsperioden. Der er ikke indregnet gebyr og kursspread til handler, du selv gennemfører.

  Læs mere om omkostninger til administration, risikopræmier for solidariske forsikringsdækninger (gruppeliv) og risikopræmie for individuelle forsikringsdækninger her:

  Omkostninger til administration

  Fra 1. januar 2019 betaler du 420 kr. om året pr. police. Det gælder for alle vores pensionsordninger. I prognosen regulerer vi som udgangspunkt årligt det nuværende omkostningsniveau med inflationen.

  Risikopræmier for solidariske forsikringsdækninger (gruppeliv)

  En del af de forsikringer, der dækker ved død, invaliditet og kritisk sygdom er tegnet solidarisk gennem dit ansættelsesforhold eller din overenskomst. Det betyder at præmien modsvarer de forventede udbetalinger indenfor din solidariske gruppe.

  Sampension fastsætter årligt den præmie, du betaler. Præmien bliver fastsat ud fra det samlede regnskab og eventuelt opsparet overskud fra tidligere år indenfor den solidariske gruppe, du tilhører.

  I prognosen er præmien fastholdt året ud samt i de tre følgende år. Herefter korrigeres præmien, for at imødekomme den usikkerhed, der er i udviklingen i udbetalinger ved død, invaliditet og kritiske sygdomme længere ud i fremtiden. Korrektionen afhænger af gruppens nuværende præmie, alderssammensætning, produktvalg samt eventuel generel udvikling for kunder i Sampension. I de fleste tilfælde er der tale om en præmiestigning.

  Risikopræmie for individuelle forsikringsdækninger

  En del af de forsikringer, der dækker ved død og invaliditet kan være tegnet som individuelle forsikringsdækninger. I modsætning til solidariske dækninger er præmien fastsat individuelt.

  Sampension fastsætter årligt præmien. Præmien bliver fastsat ud fra vores erfaringer omkring, hvor længe vi lever og antallet af kunder, der bliver invalide, så præmien i gennemsnit modsvarer de forventede udbetalinger. Hvis vi lever længere eller hvis flere af os bliver syge, betyder det, at præmien ændres, hvilket påvirker prognosen for dine pensioner gennem præmien på dine individuelle forsikringsdækninger.

  Læs mere

  Siden er senest opdateret 18. december 2018.

  Kunderådgivning

  77 55 62 50

  Mandag-torsdag: 8.30-21.00
  Fredag: 8.30-16.00

  Vores hjemmeside bruger cookies

  Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Ved at klikke OK accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om, hvordan vi anvender cookies.