Er du tjenestemand?
Regler for udbetaling
Alder
Tilbagetrækningsaldre fra 2011
Helbred
Ved dødsfald
Andre årsager
Engangsbeløb fra 2019
Størrelsen af din pension
Reduktion i pensionen
Førtidspensionering sker før 1. januar 2019
Førtidspension fra januar 2019 og født før 1959
Førtidspension fra januar 2019 og født 1959 eller senere
Førtidstillæg

Tjenestemandspension

De fleste arbejdsgivere forsikrer pensionsforpligtelser over for tjenestemænd gennem Sampension. Tjenestemandsforsikringerne tilhører arbejdsgiveren.

Som tjenestemand har du ret til tjenestemandspension fra din arbejdsgiver efter et særligt regulativ om pensionsret. Det er altså arbejdsgiveren, der udbetaler pensionen direkte til dig eller dine pårørende.

Forsikrede tjenestemænd i Sampension eller tjenestemændenes pårørende har altså ikke pensionsret fra Sampension, men fra arbejdsgiveren.

Sampension fraskriver sig ethvert ansvar for fejl, mangler og ændringer i oplysningerne, i informationsmateriale mv., som Sampension oplyser. Tjenestemænd kan ikke anvende oplysninger fra Sampension som dokumentation for sin pensionsret fra arbejdsgiver.

Se dine egne pensionsoplysninger

Du kan logge ind på dine egne pensionsoplysninger og

  • se din pensionsoversigt
  • beregne pension ud fra andre forudsætninger

Tidligste tidspunkt for udbetaling af tjenestemandspension på grund af alder kaldes pensionsudbetalingsalderen. Den afhænger af, hvornår du er blevet ansat som tjenestemand. For at kunne vise en korrekt pensionsoversigt skal du derfor inden oversigten bliver dannet selv angive oplysninger om din tjenestemandsansættelse. Her kan du læse mere om pensionsudbetalingsalderen.

Tallene i pensionsoversigten er baseret på de almindeligt gældende satser under Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde (KL).

Du kan læse om de generelle regler i hovedtræk under KL´s forhandlingsområde for pension til tjenestemænd og se, hvordan du finder størrelsen af din pension.

Hvis du har spørgsmål om tjenestemandpension, er du altid velkommen til at kontakte os på direkte nummer 77 33 16 40, eller sikker e-mail tjem@sampension.dk.

Tjenestemandsafdelingen har åben for telefoner mandag - torsdag kl. 8:30 - 16:00, fredag kl. 8:30 - 15:00.

FAQ / Ofte stillede spørgsmål

Er du som tjenestemandsansat dækket af visse kritiske sygdomme ?

Ja, tjenestemænd er omfattet af en gruppelivsaftale i Forenede Gruppeliv. På gruppelivsaftalen er der dækning ved visse kritiske sygdomme. De kritiske sygdomme og diagnosekravene fremgår af de særlige forsikringsbetingelser.

Der er aftalt forskellige gruppelivsordninger afhængig af personalegruppe. Ønsker du nærmere oplysninger om din gruppelivsordning kan du kontakte Forenede Gruppeliv, Krumtappen 4, 2500 Valby. Telefon 39 16 78 00 og mail fg@fg.dk.

Du er naturligvis også velkommen til at kontakte os på telefon 77 33 16 40  eller på mail tjem@sampension.dk.

Hvem er berettiget til din tjenestemandspension, når du dør ?

Ægtefællepension: Din ægtefælle er berettiget til pension, når du afgår ved døden. Det er en betingelse, at din ægtefælle kan fremvise en vielsesattest.

Det er ligeledes en betingelse, at

  • ægteskabet er indgået før dit fyldte 65. år
  • ægteskabet er indgået før du fratrådte med ret til pension
  • ægteskabet er indgået mindst 3 måneder før dødsfaldet, med mindre dødfaldet skyldes et ulykkestilfælde eller en akut infektionssygdom

Reglerne om udbetaling af ægtefællepension gælder også ved registreret partnerskab.

Ægtefællepensionen beregnes ud fra den pensionsalder, som var optjent på dødsfaldstidspunktet, dog normalt mindst 15 år.

Hvis du modtager kvalificeret svagelighedspension inden dødsfaldet, bliver den periode, hvor der er udbetalt kvalificeret svagelighedspension, medregnet ved opgørelsen af den optjente pensionsalder. Din ægtefælle er dog altid berettiget til ægtefællepension ud fra 37 års pensionsalder, hvis du dør under udførelsen af dit arbejde eller dør som følge af tilskadekomst under udførelsen af dit arbejde.

Børnepension: pensionen udbetales af din arbejdsgiver direkte til dine børn under 21 år ved din død.

Børnepensionen er et forudfastsat beløb, og er derfor ikke afhængig af løntrin og pensionsalder. Hvis børnene bliver forældreløse, fordobles pensionen.

Børnepension udbetales normalt først, når udbetaling af efterindtægt er ophørt.

Ud fra de sidst gældende satser pr. 1. april 2018 udgør børnepensionen et årligt beløb pr. barn på 32.507,90 kroner.

Hvem tilhører tjenestemandsforsikringen, og hvem udbetaler pensionen?

Forsikrede tjenestemænd i Sampension eller pårørende har ikke pensionsret fra Sampension, men fra arbejdsgiveren.

Tjenestemandsforsikringen i Sampension under tjenestemandsansættelsen tilhører ikke tjenestemanden men den seneste tjenestemandsansættende arbejdsgiver. Tjenestemandsforsikringen er en slags genforsikring af arbejdsgiverens egne forpligtelser overfor tjenestemanden og de eventuelle pårørende efter pensionsreglerne for tjenestemænd. Når arbejdsgiveren skal udbetale pension til tjenestemanden eller de pårørende, vil arbejdsgiveren selv få udbetalt pension fra tjenestemandsforsikringen i Sampension.

At en arbejdsgiver vælger at genforsikre sine tjenestemandspensioner i Sampension er frivilligt og har ingen indflydelse på tjenestemandens egen pensionsret fra arbejdsgiveren. Det er arbejdsgiveren, som træffer afgørelsen om pensionsudbetalingen til tjenestemanden. Udbetaling fra tjenestemandsforsikringen i Sampension til arbejdsgiveren afgøres af Sampension.

Hvor kan du se, hvilken pensionsanciennitet du har optjent som tjenestemand?

Du har mulighed for at logge på dine pensionsoplysninger og se din Pensionsoversigt, og her kan du også se, hvad vi har registreret om din optjente pensionsalder.

Vær opmærksom på, at det kun er tjenestemænd i et ansættelsesforhold, der har mulighed for at se pensionsoplysningerne og lave fiktive beregninger hertil.

Du er naturligvis også velkommen til at få oplysningerne herfra ved at kontakte os på telefon 77 33 16 40 eller på mail tjem@sampension.dk.

Hvor kan jeg læse mere om tjenestemandspension?

Tjenestemænd kan finde deres officielle pensionsregulativ ved at søge på www.kl.dk.

Hvordan beregnes pensionen, ved fratrædelse uden ny tjenestemandsansættelse?

Du vil have ret til en opsat pension, hvis du fratræder uden ret til pension fra fratrædelsestidspunktet. Det er en betingelse, at du har optjent en pensionsalder på mindst 3 år ved fratrædelsen, hvis du blev ansat som tjenestemand før 1. januar 2012. Ellers skal der blot være optjent mindst 1 års pensionsalder.

Den opsatte pension beregnes ud fra den optjente pensionsalder og løntrinnet ved fratrædelsen.

Den opsatte pension udbetales ved ordinær pensioneringsalder (folkepensionsalderen). Du kan dog få den opsatte pension startet udbetalt mellem pensionsudbetalingsalderen og den ordinære pensioneringsalder som førtidspension mod førtidsnedslag.

Hvis din erhvervsevne nedsættes med mindst halvdelen på grund af helbredsmæssige forhold, kan den opsatte pension udbetales fra arbejdsgiveren.

Hvis du overgår til anden ansættelse med en tilknyttet pensionsordning, kan du i stedet for en opsat pension vælge at få en fratrædelsesgodtgørelse overført til den nye pensionsordning.

Det er den tidligere arbejdsgiver der skal beregne størrelsen af en eventuel fratrædelsesgodtgørelse.

Reglerne om fratrædelsesgodtgørelse fremgår af Pensionsregulativet for tjenestemænd og i et særligt regulativ om fratrædelsesgodtgørelse.

Hvordan beregnes tjenestemandspensionen, når du går på pension på grund af alder?

Pension på grund af opnået alder kan udbetales som alderspension fra folkepensionsalderen eller som førtidspension efter pensionsudbetalingsalderen men inden folkepensionsalderen. Du kan læse mere om folkepensions- og pensionsudbetalingsaldre her.

Alderspension og førtidspension beregnes ud fra løntrinnet og den optjente pensionsalder på pensioneringstidspunktet.

Udbetalingen kræver, at du skal have været ansat i mindst 10 år, omregnet til fuld tid. Opfylder du ikke betingelserne om mindst 10 år, vil der kunne ske udbetaling af opsat pension, hvis du har optjent en pensionsalder på mindst 3 år, hvis du blev ansat som tjenestemand før 1. januar 2012. Ellers skal der blot være optjent mindst 1 års pensionsalder.

Fratræder du med førtidspension, bliver din pension nedsat med et førtidsnedslag. Størrelsen af nedslaget afhænger blandt andet af hvornår du er født, hvornår du går på pension og hvor gammel du er ved pensioneringen. Førtidsnedslaget er livsvarigt og bortfalder ikke ved folkepensionsalderen. Du kan læse mere om førtidsnedslaget her.

Har du børn under 21 år, er hvert barn berettiget til et årligt børnepensionstillæg på 17.160,82 kroner. Beløbet er ud fra de sidst gældende satser pr. 1. april 2018.

Hvordan er du som tjenestemand dækket, hvis du mister erhvervsevnen?

Almindelig svagelighedspension: Hvis du afskediges på grund af helbredsmæssige årsager, men uden at være berettiget til kvalificeret svagelighedspension eller tilskadekomstpension, er du berettiget til at modtage den almindelige svagelighedspension.

Pensionen beregnes ud fra den pensionsalder, som du har optjent på fratrædelsestidspunktet. Du skal dog have været ansat i 10 år, omregnet til fuld tid. Opfylder du ikke kravet om mindst 10 år, vil der eventuelt kunne ske udbetaling af opsat pension,hvis du har optjent en pensionsalder på mindst 3 år, hvis du blev ansat som tjenestemand inden 1. januar 2012, og 1 pensionsalderår hvis du blev tjenestemand 1. januar 2012 eller senere.

Almindelig svagelighedspension udbetales som en livsvarig ydelse. Størrelsen af pensionen beregnes ud fra, hvor mange pensionsalderår du har optjent samt ud fra din pensionsgivende løn.

Har du børn under 21 år, er hvert barn berettiget til et årligt børnepensionstillæg på 17.160,82 kroner. Beløbet er ud fra de sidst gældende satser pr. 1. april 2018.

Kvalificeret svagelighedspension: Du er berettiget til kvalificeret svagelighedspension, hvis du afskediges inden du har opnået pensionsudbetalingsalderen på grund af, at din erhvervsevne varigt er nedsat med mindst 2/3 af den fulde erhvervsevne.  Her kan du læse mere om pensionsudbetalingsalderen.

Du kan få ret til kvalificeret svagelighedspension fra ansættelsen som tjenestemand, og det er uden betydning, hvor længe du har været ansat.

Kvalificeret svagelighedspension udbetales som en livsvarig ydelse og beregnes ud fra, hvor mange pensionsalderår du kunne have optjent, hvis du var fortsat med at arbejde til du fyldte 70 år, dog max. 37 år.

Er du ansat på deltid på pensioneringstidspunktet, beregnes pensionsalderen fra fratrædelsen og indtil det 70. år, som om du var fuldtidsansat i den resterende periode.

Er du blevet ansat som tjenestemand pr. 1. januar 1997 eller senere, gælder et generelt 10 års forbehold for udbetaling af kvalificeret svagelighedspension. Forbeholdet gælder sådan, at du ikke får ret til kvalificeret svagelighedspension, hvis afskedigelsen skyldes en lidelse, der allerede var lægeligt dokumenteret ved ansættelsen.

Har du børn under 21 år, er hvert barn berettiget til et årligt børnepensionstillæg på 17.160,82 kroner. Beløbet er ud fra de sidst gældende satser pr. 1. april 2018.

Tilskadekomstpension: Afskediges du som følge af, at du er blevet uarbejdsdygtig, fordi du er kommet til skade under udførelsen af dit arbejde, er du berettiget til en pension, som beregnes ud fra en pensionsalder på 37 år.

Der er ingen krav om, hvor gammel du skal være, eller hvor længe du skal have været ansat. Men det er en betingelse, at arbejdsskaden/ulykken er omfattet af loven om arbejdsskadeforsikring.

Har du børn under 21 år, er hvert barn berettiget til et årligt børnepensionstillæg på 17.160,82 kroner. Beløbet er ud fra de sidst gældende satser pr. 1. april 2018.

Kan du som tjenestemand ikke logge på dine pensionsoplysninger?

Det er kun tjenestemænd i et ansættelsesforhold, der har mulighed for at se pensionsoplysningerne og lave fiktive beregninger hertil.

Du skal ikke have en adgangskode, men logge ind med NemID.

NemID; På NemIDs hjemmeside kan du se, hvordan du får en NemID og aktivere den. Du kan endvidere læse, hvordan du bruger NemID, hvor den kan bruges, samt hvordan sikkerhedsniveauet er i NemID.

Har du kun problemer med at logge ind på Sampensions hjemmesider, kan du få hjælp her.

Ændrer du løntrin eller ansættelseskvote i din tjenestemandsansættelse ?

Hvis du ændrer løntrin eller ansættelseskvote, sørger din arbejdsgiver for, at vi får oplysninger om ændringen.

Du skal altså ikke kontakte os. Alle ændringer sørger arbejdsgiveren for at meddele Sampension. Dette skyldes, at tjenestemandsforsikringen tilhører arbejdsgiveren, og er en slags genforsikring af de pensionsforpligtelser de har overfor dig ifølge pensionsreglerne, som gælder for tjenestemænd.

Kunderådgivning

77 55 62 50

Mandag-torsdag: 8.30-21.00
Fredag: 8.30-16.00

Vores hjemmeside bruger cookies

Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Ved at klikke OK accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om, hvordan vi anvender cookies.