Er du fratrådt eller har fået nyt job?

Du er ledig eller på orlov uden løn

Er du fratrådt, uden at være i nyt job, eller er du på orlov - så vil du være dækket af forsikringerne på din pensionsordning i typisk 12 måneder.

Er betalingerne til din pensionsordning stoppet, fordi du er ledig eller har orlov, så er du fortsat dækket af ordningens forsikringer i typisk 12 måneder efter sidste indbetaling.

Fortsæt forsikringerne og opsparingen

Inden forsikringerne bortfalder eller sættes ned, skal du tage stilling til, hvad der skal ske med din ordning. Hvis du i perioden er blevet selvstændig, har fået nyt job uden pensionsordning, fortsat er på orlov eller har en ringe helbredstilstand – så bør du overveje at videreføre forsikringerne selv.

Fordelen er at du stadig er dækket ved sygdom og død uden at skulle aflevere nye helbredsoplysninger. 

Fortsæt gruppelivsforsikringen (gruppeliv)

Fratræder du et job, hvor du har en pensionsordning med gruppelivsforsikring, kan du som hovedregel beholde en eller flere af summerne på din gamle gruppelivsforsikring ved at betale til en fortsættelsesforsikring i Forenede Gruppeliv

Du skal være opmærksom på, at en fortsættelsesforsikring i Forenede Gruppeliv i reglen er væsentlig dyrere end den oprindelige forsikring. Årsagen er, at andelen af skadeudbetalinger i den nye risikogruppe, du træder ind i, er væsentlig højere.

Hvis du er sund og rask, vil det i de fleste tilfælde derfor være muligt for dig at afgive nye helbredsoplysninger til andet privat forsikringsselskab og her opnå en lavere pris på forsikringen end den, du skal betale for en fortsættelsesforsikring i Forenede Gruppeliv.

Fordele ved en fortsættelsesforsikring

Fordelen ved en fortsættelsesforsikring er, at du

 • ikke skal give helbredsoplysninger, når du opretter den - netop fordi det er en fortsættelse af den gamle forsikring.
 • sikre dine efterladte økonomisk ved din død før 67 / 70 år.

Du skal reagere hurtigt

Ønsker du et tilbud på en fortsættelsesforsikring, skal du kontakte Forenede Gruppeliv med det samme - og inden 6 måneder efter gruppelivs bortfald på telefon 39 16 78 00 eller på mail: fortsat@fg.dk 

Det er meget vigtigt, at du kontakter Forenede Gruppeliv så hurtigt som muligt. Hvis en eventuel fortsættelsesforsikring fra Forenede Gruppeliv ikke er oprettet, inden din gruppelivsdækning bortfalder, får du en 3 måneders karensperiode. (Du betaler ikke i de 3 måneder, hvor du ikke er dækket). Er du i tvivl om, hvornår din gruppeliv bortfalder, beder vi dig om at kontakte os.

Du beholder som hovedregel gruppelivsdækningen i op til 12 måneder efter fratrædelsen. I nogle ordninger er det op til 24 måneder.

Er du 67 år eller ældre, når du fratræder dit job, bortfalder gruppelivsdækningerne med det samme. En fortsættelsesforsikring skal være tegnet før fratrædelsesdatoen, hvis du vil undgå 3 måneders karens. Har du 3 i 1 Pension, er alderen 65 år.

Vær opmærksom på, at vælger du at

 • få udbetalt alderspension,
 • ændre ordningen til præmiefri forsikring (fripolice) indenfor 12 / 24 måneder efter fratrædelse eller
 • privat videreføre ordningen indenfor 12 / 24 måneder efter fratrædelsen

- så bortfalder gruppeliv med det samme. De præcise regler for din ordning, kan du få oplyst hos os.

Har du en invaliderente, supplerende førtidspension og/eller en pension til børn på din gruppelivsforsikring, kan du også videreføre dækningerne uden at skulle afgive helbredsoplysninger. Det kan ske ved, at du viderefører dækningerne via din pensionsordning i Sampension.

Ønsker du at videreføre din supplerende førtidspension og/eller pension til børn, skal du kontakte os inden 12 måneder efter, at du er fratrådt dit job.

Du kan bevare dækningen fra den øvrige del af din pensionsordning under andre vilkår ved at videreføre dem. 

Læs mere

Du kan også vælge selv at fortsætte ordningen, dermed beholder du de lave omkostninger og din opsparing investeres aktivt. 

Viderefør din pensionsordning 

Din nye arbejdsgiver kan fortsætte med at betale til din pensionsordning, hvis du ikke er omfattet af en ny obligatorisk ordning. Du kan også selv vælge at betale til ordningen.

Du kan enten videreføre din pensionsordning via en ny arbejdsgiver eller privat. Du kan kontakte os for at få et tilbud på videreførsel.

Videreførsel via ny arbejdsgiver

Bliver betalingen betalt via din nye arbejdsgiver, kan I vælge at betale en procentdel af din løn eller et fast beløb. Der kan til enhver tid fastsættes begrænsninger i betalingens størrelse. Du bestemmer sammen med din arbejdsgiver om du selv betaler hele præmien, eller din arbejdsgiver også bidrager.

Gruppelivsforsikringen fra din tidligere arbejdsgiver kan ikke videreføres via en ny arbejdsgiver. Når du viderefører ordningen via ny arbejdsgiver, vil du have to policer – én fra før og en for videreførelsen.

Privat videreførsel

Privat indbetaling skal som udgangspunkt ske inden for 12 måneder efter sidste indbetaling fra seneste arbejdsgiver. Der skal også betales et minimums-beløb hver måned. Vælger du privat at betale til pensionsordningen, skal det ske via Betalingsservice. Kontakt os så vi ved hvordan du vil anvende indbetalingerne på ordningen.

Har du selv videreført ordningen, skal du fortsætte indbetalingerne inden 3 måneder efter sidste indbetaling.

Fortsætter du selv indbetalingerne, skal du være opmærksom på, at indbetalingen ikke bruges til køb af gruppelivsforsikring.

Supplerende førtidspension og børnepension fra gruppeliv

Har du supplerende førtidspension eller børnepension på din gruppelivsforsikring, kan du efter fratrædelsen oprette en dækning af samme størrelse på din pensionsordning hos os. Ønsker du det, skal du kontakte os senest 12 måneder efter du er fratrådt.

Vi opretter en individuelt prisfastsat supplerende førtidspension og/eller børnepension på maksimalt samme størrelse, som den du havde tidligere, uden afgivelse af helbredsoplysninger.

Skattefradrag

Betaler du selv til din pensionsordning, har du som udgangspunkt fuldt fradrag i din personlige indkomst.

Hvis din nye arbejdsgiver betaler, har du skattefordelen med det samme, fordi betalingen bliver trukket fra din løn, før skatten bliver beregnet.

Læs mere om skatteregler.

Helbredsoplysninger

Du skal som udgangspunkt ikke aflevere helbredsoplysninger i forbindelse med at videreføre din pensionsordning.

Ved sygdom eller ringe helbredstilstand kan det være en fordel for dig at bevare gruppelivssummerne i en fortsættelsesforsikring.

Rådgivning

Ønsker du rådgivning om dine muligheder i forbindelse med videreføre din pensionsordning, eller ønsker du et tilbud, er du velkommen til at kontakte os.

Læs mere

Overfør til en ny pensionsordning 

Får du et nyt job med en ny pensionsordning, kan du typisk få overført din pensionsordning til det nye pensionsselskab.

Du kan flytte din ordning i Sampension til dit nye pensionsselskab på to forskellige måder.

Overførsel inden for jobskifteaftalen

Overførslen er uden gebyr, hvis depotet flyttes til en ny obligatorisk pensionsordning inden for 3 år efter, at betalingen til os er stoppet. 

Overførsel uden for jobskifteaftalen 

I disse situationer sker overførsel uden for jobskifteaftalen:

 • Hvis depotet flyttes til en anden obligatorisk pensionsordning senere end 3 år efter betalingen til os er stoppet,
 • Hvis depotet flyttes til en anden obligatorisk hvilende ordning, eller
 • Hvis depotet flyttes til en privat pensionsordning. Depotet i Sampension kan typisk kun flyttes til en privat ordning, hvis værdien er under 26.500 kr.

Vi tager 1.400 kr. i gebyr ved overførsel uden for jobskifteaftalen.

Har du brug for at vide mere om reglerne for overførsel, kan du kontakte os eller dit nye selskab.

Læs mere

Yderligere information ved overførsel 

Ved overførsel af din ordning ud af Sampension er der en række forhold, du skal være opmærksom på. 

Overfører du din pensionsordning i Sampension til privat ordning eller til obligatorisk ordning senere end 3 år efter jobskiftet, skal du betale et gebyr på 1.400 kr. til Sampension.

Ønsker du at overføre, skal du kontakte det nye pensionsselskab. Det er generelt det nye pensionsselskab, der rådgiver om overførsel.

Når du skal tage stilling til en overførsel, skal du blandt andet være opmærksom på:

 • Hvordan rente- og garantiforholdene er på den gamle og den nye pensionsordning
 • Omkostninger ved at have flere pensionsordninger
 • Eventuelle gebyrer og kursværnsfradrag ved overførsel
 • Dit behov for forsikringsdækning – hvordan er du dækket på den tidligere ordning i forhold til den nye ordning.

Formålet med kursværn er at beskytte et pensionsselskabs kunder mod tab, hvis andre kunder trækker deres opsparing ud af selskabet på et økonomisk ugunstigt tidspunkt. Sampension har ikke aktuelt indført kursværn. Tabet kan opstå ved pludselige og kraftige kursfald, hvor markedsværdien af et pensionsselskabs aktiver (aktier, obligationer mv.) bliver lavere end værdien af kundernes pensioner. Uden kursværn vil de, der trækker deres opsparing ud af pensionskassen på dette tidspunkt, få udbetalt flere penge, end pensionsordningen reelt er værd. Det tab betaler de øvrige kunder for. Kursværn forekommer kun på pensionsordninger med gennemsnitsrente.

Læs mere

Orlov

Er din orlov længere end den periode, forsikringerne fortsætter, skal du kontakte os, inden de typiske 12 måneder er gået. Gør du ikke det, kan du risikere at miste nogle af dine rettigheder og/eller forsikringer.

Ophæv ordningen (genkøb)

Hvis indbetalingerne til din ordning er stoppet, kan du i nogle tilfælde ophæve den og få værdien udbetalt.

Du kan i nogle tilfælde vælge at ophæve din pensionsordning og få værdien udbetalt – det afhænger af vilkårene for ordningen. Ofte er det kun pensionsordninger, hvor værdien er under en vis størrelse (typisk 28.000 kr.). Når en ordning ophæves i utide (før tidligste pensionsalder), skal der trækkes en afgift til staten på op til 60 % af værdien. Ordningens formål er nemlig at sikre din alderdom.

I stedet for at ophæve ordningen kan du vælge at overføre værdien til en ny eller anden pensionsordning. På den måde sparer du afgiften til staten, og værdien er fortsat med til at sikre din alderdom. 

Vær især opmærksom på

Ophæver du din pensionsordning, skal du være opmærksom på, at dine fradragsmuligheder for indbetaling til en aldersforsikring begrænses. Læs om såkaldte diskvalificerende udbetalinger. 

Du kan ikke få udbetalt ordningens værdi, hvis du eller din ægtefælle/samlever modtager eller har søgt om kontanthjælp eller lignende ydelse fra det offentlige, som er betinget af formueforhold. 

Sampension tager et gebyr på 1.400 kr. ved ophævelse - dette dækker administration. Du kan tidligst ophæve ordningen 12 måneder efter, at betalingerne til den er stoppet (nogle ordninger allerede tidligere).

Frivillige indbetalinger 

Har du selv indsat frivillige beløb på din ordning, kan denne andel eventuelt udbetales. I så fald kan vi bede om nye oplysninger vedrørende dit helbred. 

Du kan se reglerne for at ophæve (genkøbe) din pensionsordning i dine vilkår. 

Læs mere

Kunderådgivning

77 55 62 50

Mandag-torsdag: 8.30-21.00
Fredag: 8.30-16.00

Vores hjemmeside bruger cookies

Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Ved at klikke OK accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om, hvordan vi anvender cookies.