Vil du ændre dine forsikringer?

Helbredsoplysninger, general begrænsning og karens

Læs mere om hvornår og hvorfor du skal aflevere helbredsoplysninger samt hvad en generel begrænsning eller karens er.

Hvornår skal du aflevere helbredsoplysninger?

Du skal typisk aflevere helbredsoplysninger, hvis du ønsker at ændre dækningerne på din pensionsordning eller indbetale frivillige bidrag. 

Hvis du ønsker at ændre din ordning, og:

 • Forhøjer dine dækninger ved sygdom og/eller
 • Forhøjer dine dækninger ved dødsfald
 • Betaler ekstra til Frivillig pension
 • Fravælger eller nedsætter en ægtefællepension

Ved fravalg eller nedsættelse af ægtefællepension, skal medforsikrede aflevere helbredsoplysninger.

Du skal muligvis også aflevere helbredsoplysninger, hvis:

 • Du ændrer din pensionsordning til 3 i 1 Livspension
 • Overfører en tidligere pensionsordning til din ordning hos os
 • Ønsker at få udbetalt din pension før det aftalte udbetalingstidspunkt.

Hvilke oplysninger skal du give os?

Vi sender en helbredserklæring til dig, som du selv skal udfylde. I erklæringen skal du oplyse om dit helbred tre år tilbage i tiden. Du skal nævne alle de forhold, du kan komme i tanke om - også selv om du tror, de ikke betyder noget for din pensionsordning.

Det kan være en hjælp at følge fem punkter, når du skal udfylde erklæringen:

 • Besvar alle spørgsmål
 • Oplys om nuværende sygdomme - også selvom du ikke har søgt læge/behandling herfor
 • Oplys om tidligere sygdomme - også selvom du ikke har søgt læge/behandling herfor
 • Oplys om du bruger medicin også hvis det kun er i perioder
 • Oplys om alle henvendelser, undersøgelser og behandlinger hos læger, kiropraktorer, fysioterapeuter eller lignende

Du skal være særligt opmærksom på, at oplyse om ryglidelser, psykiske lidelser og på alkoholforbrug. Nogle er tilbøjelige til at bagatellisere problemer med ryggen eller fortie brug af piller og alkohol. Andre har svært ved at fortælle om fx psykiske lidelser og kønssygdomme.

Det er dig og eventuelt medforsikrede, der har ansvaret for at alle spørgsmål bliver besvaret korrekt og fyldestgørende. Kommer du/I senere i tanke om noget, du/I har glemt at oplyse, skal du/I kontakte skadesbehandling.

Giver du eller medforsikrede mangelfulde og upræcise oplysninger om dit/jeres helbred, kan det i sidste ende gå ud over dig selv og din familie.

Vi behandler dine helbredsoplysninger fortroligt efter lovens regler.

Hvorfor er helbredsoplysningerne interessante for os?

Alle pensionsordninger er baseret på mange statistiske beregninger over levealder, risiko for invaliditet og sandsynlighed for død.

Når du fx ønsker en større dækning ved sygdom og død, bliver vores risiko større, fordi vi skal udbetale mere, hvis du ikke kan arbejde på grund af sygdom eller dør. Derfor er det vigtigt, at vi kender din helbredstilstand, så vi kan sikre, at vi til enhver tid kan leve op til vores forpligtelse overfor dig.  

Hvad bruger vi oplysningerne til?

Oplysningerne bliver brugt til at vurdere, om der er statistisk forhøjet risiko for, at du ikke kan arbejde på grund af sygdom eller dør.

I nogle tilfælde har vi måske brug for yderligere oplysninger. Er det tilfældet, kontakter vi dig.

Vurderer vi, at der rent statistisk er en større risiko for, at du dør eller ikke kan arbejde på grund af sygdom, får du afslag på at forhøje dine forsikringsdækninger.

Læs mere

Generel begrænsning

Nogle pensionsordninger er oprettet med en generel begrænsning. En generel begrænsning er et forbehold. Forbeholdet kan gælde for dig, hvis  du ved optagelsen i pensionsordningen, havde nedsat erhvervsevne. Du kan her læse om, hvilken betydning det kan have for dig.

Hvis din erhvervsevne indenfor ethvert erhverv er nedsat med mindst 50 % eller 2/3 ud fra helbredsmæssige kriterier, når du bliver optaget i en pensionsordning hos os, bliver du også omfattet af en generel begrænsning.

Om det er 50 % eller 2/3 afhænger af, hvilken ordning du har.

Den generelle begrænsning gælder for præmiefritagelse og udbetaling ved tab af erhvervsevne.

Den generelle begrænsning gælder i 10 år fra din optagelse i ordningen hos os.

Begrænsningen gælder ikke ved erhvervsevnetab, der er opstået efter optagelse i pensionsordningen, hvis det ikke har direkte eller indirekte sammenhæng med erhvervsevnetabet ved optagelse i pensionen.

Hvis din pensionsordning er oprettet med en generel begrænsning, kan du læse mere om det i dine vilkår (Kræver login med NemID).

Et eksempel:

Du bliver optaget i en ordning hos os den 1. april 2005. Inden den 1. april 2005 er din erhvervsevne nedsat med 2/3 ud fra helbredsmæssige kriterier. Du er omfattet af den generelle begrænsning fra 1. april 2005 til 1. april 2015.

Hvis du inden 1. april 2015 søger om dækning ved invaliditet og tab af erhvervsevne, er du ikke berettiget til udbetaling, hvis der er årsagssammenhæng mellem det du fejlede den 1. april 2005, og det du nu søger dækning for.

Er der ikke årsagssammenhæng, bliver du ikke omfattet af den generelle begrænsning - og kan derfor have ret til dækning ved tab af erhvervsevne.

Hvis du mister din erhvervsevne efter den 1. april 2015, bliver du ikke omfattet af den generelle begrænsning, fordi perioden på 10 år er udløbet. Du kan derfor have ret til dækning, hvis de øvrige betingelser for dækning er opfyldt.

Delvis generel begrænsning

Pensionsordningen kan også blive omfattet af generel begrænsning, hvis du ændrer din ordning fra et tidligere produkt til 3 i 1 Livspension, og der ved ændringen sker en forhøjelse af forsikringsdækningerne ved sygdom.

Begrænsningen gælder fra omvalget og omfatter alene stigningen i forsikringsdækningerne.

Læs mere

Karens

Din pensionsordning kan være omfattet af karens. En karens er et forbehold, som kan gælde for dig, hvis der er indbetalt pensionsbidrag i mindre end 12 måneder.

Karens betyder, at du ikke kan få udbetalt pension, få præmiefritagelse eller få henstand på grund af sygdom hvis:

 • der er indbetalt pensionsbidrag (præmie) via din arbejdsgiver til pensionsordningen i mindre end 12 måneder fra optagelse i ordningen og
 • der er direkte eller indirekte sammenhæng mellem den sygdom, som du søger dækning for - til sygdom før optagelse i pensionsordningen.

Hvis din pensionsordning er oprettet med karens, kan du læse det i dine vilkår (Kræver login med NemID).

Delvis karens

Din pensionsordningen kan også blive omfattet af karens, hvis du ændrer din ordning fra et tidligere produkt til 3 i 1 Livspension, og der ved ændringen sker en forhøjelse af forsikringsdækningerne ved sygdom.

Karensen gælder fra omvalget og omfatter alene stigningen i forsikringsdækningerne.

Eksempel delvis karens:

Du har ændret din ordning til 3 i 1 Livspension den 1. december 2014.

Før ændringen til 3 i 1 Livspension var din udbetaling ved sygdom på 3.000 kr. pr. måned. I forbindelse med omvalget fik du forhøjet din pension til 4.500 kr. pr. måned. Forhøjelsen på 1.500 kr. kan være omfattet af karens.

Hvis du får tilkendt pension på grund af sygdom f.eks. den 1. maj 2015, og søger om dækning fra Sampension, kan karens blive gjort gældende, da der ikke er indbetalt fra din arbejdsgiver i mere end 12 måneder efter omvalget.

Der skal være direkte eller indirekte sammenhæng mellem den sygdom, du får pension for, og det du fejlede inden ændringen til 3 i 1 Livspension. Bliver karens gjort gældende får du derfor kun udbetalt 3.000 kr. og forhøjelsen på 1.500 kr. bliver ikke udbetalt.

Er der ikke sammenhæng mellem det du fejlede ved ændringen til 3 i 1 Livspension, og den sygdom du får pension for, bliver hele beløbet på 4.500 kr. udbetalt.

Læs mere

Kunderådgivning

77 55 62 50

Mandag-torsdag: 8.30-21.00
Fredag: 8.30-16.00

Vores hjemmeside bruger cookies

Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Ved at klikke OK accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om, hvordan vi anvender cookies.