Hvis du ikke kan arbejde på grund af sygdom 

Hvis du mister evnen til at arbejde helt eller delvist, kan du have ret til udbetaling fra din pensionsordning i Sampension.

I Sampension er der to forskellige kriterier for, hvornår du har ret til udbetaling. Hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig, er du velkommen til at ringe til os. Du kan også se, hvilket kriterie du er omfattet af i dit pensionsoverblik - det finder du ved at logge dig ind med NemID.

Du skal ringe til os, hvis du vil søge om dækning

Kontakt Sampension så tidligt som muligt, hvis du bliver syg og har svært ved at passe dit arbejde. Ring til Skadesafdelingen på 77 55 69 60 eller send en besked via denne formular.

Dækning ved offentlig førtidspension m.v.

Mange kunder i Sampension har automatisk ret til udbetaling, hvis de bliver tilkendt offentlig førtidspension (eller visse andre ydelser i forbindelse med sygdom). Gælder det for dig, vil der i dit pensionsoverblik stå "Offentlig førtidspension" under dine forsikringsdækninger. 

Hvis du modtager offentlig førtidspension, kan du som regel få udbetalt en ydelse fra Sampension.

Ønsker du at søge om dækning fra pensionsordningen, fordi du modtager en offentlig ydelse, skal du kontakte os på telefon 77 55 69 60.

Sådan kan du se, om du har dækning ved offentlige ydelser:

På dit pensionsoverblik vil der stå "Offentlig førtidspension" under forsikringsdækninger, hvis du har dækning ved offentlige ydelser.

Du finder dit pensionsoverblik ved at logge ind med NemID.

Hvilke offentlige ydelser giver ret til dækning?

Hvis tilkendelseskriteriet er ”Offentlig førtidspension”, er det bestemte offentlige ydelser, der kan give ret til dækning. Modtager du ikke den nævnte offentlige ydelse, har du ikke ret til dækning.


 

Supp.
førtids-
pension

Engangs-
beløb ved
førtids-
pension

Præmie-
fritagelse

Bevaret
dækning
(Henstand)

Sygedagpenge

x

 

x

 
Jobafklaring  

x

 
Ressourceforløb  

x

 
Ansat i fleksjob   

x

Ledighedsydelse   

x

Offentlig før-
tidspension/
Seniorførtids-
pension

x

x

xDækning ved sygedagpenge

Hvis du fratræder dit job og har været fuldt sygemeldt i sammenhængende tre måneder, kan du have ret til dækning. På dit pensionsoverblik kan du se, hvilke dækninger du har. Det kan fx være supplerende førtidspension, børnepension og præmiefritagelse.

Jobafklaring med ressourceforløbsydelse

Hvis du er i jobafklaring med ressourceforløbsydelse, kan du have ret til præmiefritagelse.

Præmiefritagelse ved ressourceforløb

Hvis du bliver tilkendt ressourceforløb, kan du have ret til præmiefritagelse.

Engangsbeløb ved ressourceforløb

Er du tilkendt ressourceforløb med ressourceforløbsydelse eller jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, kan du have mulighed for at få udbetalt en del af engangsbeløb ved førtidspension.

Engangsbeløbet svarer til halvdelen af engangsbeløbet ved offentlig førtidspension.

Du skal være tilkendt et ressource eller jobafklaringsforløb af mindst 12 måneders varighed efter 1. januar 2019, og have modtaget ressourceforløbsydelse uafbrudt i seks måneder. Beløbet kan kun udbetales en gang.

Beløbets størrelse kan du se på din pensions og forsikringsoversigt

Bevaret dækning (henstand) ved fleksjob og ledighedsydelse

Hvis du bliver ansat i fleksjob, eller modtager du ledighedsydelse, kan du bevare dine dækninger helt eller delvist (henstand). Du skal anmode om henstand inden 12 måneder efter din fratrædelse eller inden ophør af udbetaling ved sygedagpenge og offentlig førtidspension eller inden ophør af præmiefritagelse ved ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

Dækning ved offentlig førtidspension

Hvis du bliver tilkendt dansk offentlig førtidspension/seniorførtidspension, eller bliver du livstruende syg i terminalfasen og får forlænget sygedagpengene i stedet for at få en offentlig førtidspension, kan du have ret til dækning. På dit pensionsoverblik kan du se, hvilke dækninger du har. Det kan fx være supplerende førtidspension, børnepension, engangsbeløb ved førtidspension og præmiefritagelse.

Midlertidig dækning i højst fem år

Dækning ved sygedagpenge, ressourceforløb, jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse samt bevaret dækning (henstand) ved fleksjob eller ledighedsydelse er midlertidige dækninger, der samlet set kan gives i fem år.

De detaljerede regler for, hvornår du kan få dækning, finder du i dine vilkår under afsnit G. (kræver log ind med NemID).

Når indbetalingen er stoppet

Hvis du er syg, er det vigtigt, at du tager stilling til, hvad der skal ske med pensionsordningen og gruppelivsforsikringen.

Du har 12 måneder til at bestemme, hvad der skal ske fra den dag, din arbejdsgiver stoppede med at indbetale.

Ønsker du at høre om dine muligheder, er det vigtigt, at du ringer til os i god tid, inden dækningerne ophører. Du kan ringe til os på 77 55 69 60. 

Rådgivning fra Sundhedscentret i Sampension

Som en del af din pensionsordning tilbyder Socialrådgiverne i Sundhedscentret råd og vejledning om fx:

 • Dine muligheder og lovregler under sygemelding
 • Samarbejdet mellem dig, din arbejdsgiver og kommunen
 • Indsatser, der støtter fastholdelsen af din tilknytning til arbejdsmarkedet
 • Hvad sker der med din pensionsordning under sygemelding eller ved
  fratrædelse
 • Din pensionsordning har betydning for de offentlige ydelser

Du er velkommen til at ringe til Sundhedscentret på telefon 77 55 69 61.

Læs mere

Dækning ved tab af erhvervsevne

For visse kunder (typisk virksomhedsordninger som KMD, PostDanmark og ansatte i den grafiske branche), foretager Sampension selv en vurdering af, om erhvervsevnen er nedsat i et sådant omfang, at der kan ske en udbetaling. Gælder det for dig, vil der i dit pensionsoverblik stå "Tab af erhvervsevne" under dine forsikringsdækninger. 

Har du mistet din erhvervsevne, og ønsker at søge dækning fra pensionsordningen, skal du kontakte os på telefon 77 55 69 60.

Hvornår kan du få dækning?

Du kan søge om dækning ved tab af erhvervsevne, når sygdom eller ulykke medfører, at din evne til at skaffe dig en arbejdsindtægt bliver nedsat helt eller delvist.

Du kan være dækket ved:

 • 50 % erhvervsevnetab eller
 • 2/3 erhvervsevnetab

De fleste pensionsordninger har dækning ved både midlertidigt erhvervsevnetab i eget  erhverv og varigt erhvervsevnetab i alle erhverv.

Dækning ved erhvervsevnetab kan være:

 • Månedlig pension
 • Engangsbeløb (kun ved varigt erhvervsevnetab)
 • præmiefritagelse

Er du dækket ved midlertidigt erhvervsevnetab, er udbetalingen tidsbegrænset. Udbetalingen sker som regel til dig selv. På nogle ordninger kan det være aftalt, at din arbejdsgiver får udbetalingen, så længe du er ansat.

Du kan se på dit pensionsoverblik, hvordan du er dækket. Du finder dit pensionsoverblik ved at logge ind med NemID.

Det er Sampension, der foretager vurdering af, om du er ret til dækning ved erhvervsevnetab. I vores vurdering, ser vi på helbred og erhverv. Arbejder du, indgår der oplysninger om løn og arbejdstid i vores vurdering.

Du kan læse de nærmere regler i dine vilkår ved at logge ind med NemID.

Når indbetalingen er stoppet 

Hvis du er syg, er det vigtigt, at du tager stilling til, hvad der skal ske med pensionsordningen.

Du har 12 måneder til at bestemme, hvad der skal ske med din pensionsordning fra den dag, din arbejdsgiver stoppede med at indbetale. Efter de 12 måneder, bliver din pensionsordning ændret til en præmiefri forsikring (fripolice), og det betyder, at dækningerne enten bliver mindre eller bortfalder.

Ønsker du at høre om dine muligheder, er det vigtigt, at du ringer til os i god tid, inden pensionsdækningerne ophører. Du kan ringe til vores kunderådgivning på 77 33 18 77.

Rådgivning fra Sundhedscentret i Sampension

Som en del af din pensionsordning tilbyder Socialrådgiverne i Sundhedscentret råd og vejledning om fx:

 • Dine muligheder og lovregler under sygemelding
 • Samarbejdet mellem dig, din arbejdsgiver og kommunen
 • Indsatser, der støtter fastholdelsen af din tilknytning til arbejdsmarkedet.
 • Hvad sker der med din pensionsordning under sygemelding eller ved fratrædelse
 • Din pensionsordning har betydning for de offentlige ydelser

Du er velkommen til at ringe til Sundhedscentret på telefon 77 55 69 61.

Læs mere

Præmiefritagelse

Du kan få præmiefritagelse, hvis du bliver tilkendt dækning ved sygdom. Præmiefritagelse betyder, at vi fortsætter indbetalingerne til dine pensionsordning, hvis du på grund af sygdom fratræder dit job.

Hvornår kan du få præmiefritagelse?

Du kan få præmiefritagelse, hvis du på grund af sygdom eller ulykke fratræder dit job og du opfylder betingelserne i vilkårene.

Præmiefritagelse kan gives ved midlertidig eller varig sygdom.

Du kan se på din pensions- og forsikringsoversigt, om din pensionsordning giver dig mulighed for at få præmiefritagelse.

Hvad er en præmiefritagelse?

Præmiefritagelse betyder, at vi fortsætter indbetalingerne til dine pensionsdækninger, hvis du på grund af sygdom fratræder dit job. Dine pensionsdækninger bliver ikke mindre, selvom dine indbetalinger stopper.

Er din pensionsordning oprettet på markedsrentevilkår, kan dine udbetalinger ved alderspensionering dog ændre størrelse efter principperne for markedsrente.

Hvor længe kan du få præmiefritagelse?

Hvis du får tilkendt præmiefritagelse ved varig sygdom kan præmiefritagelsen gives indtil den udløbsalder, som fremgår af pensions- og forsikringsoversigten.

Præmiefritagelse ved midlertidigt sygdom gives så længe du opfylder betingelserne, men dog højst i den periode, som er angivet i dine vilkår under afsnit G.

Læs mere

Nedenfor kan du læse om de offentlige ydelser, der kan være relevante for dig, hvis du ikke kan arbejde på grund af sygdom.

Offentlige ydelser

Fleksjob

Kommunen kan bevilge dig fleksjob, hvis du ikke har mulighed for at arbejde i det omfang, du kunne tidligere på grund af sygdom. Din arbejdsevne skal være væsentligt nedsat.

Ønsker du at komme i fleksjob på din hidtidige arbejdsplads, skal du have været ansat på arbejdspladsen efter overenskomstens sociale kapitler fx på nedsat tid eller på særlige vilkår i 12 måneder, inden du kan ansættes i fleksjob på arbejdspladsen. Det gælder dog ikke, hvis du har været udsat for en akut opstået skade eller sygdom fx en arbejdsulykke. 

Din pensionsordning:

Ansættes du i fleksjob og optages i en pensionsordning i Sampension, tilbydes du 3 i 1 Opsparing. Din overenskomst kan give dig mulighed for at beholde en tidligere pensionsordning i et andet selskab. Dette kan være en fordel, hvis du er dækket ved sygdom og død, idet vi ikke kan tilbyde dig tilsvarende forsikringsdækninger i 3 i 1 Opsparing. Kontakt din arbejdsgiver om mulighederne for dig.

Kontakt socialkonsulenterne hvis du har spørgsmål på tlf. 77 55 69 61. På borger.dk kan du læse mere om fleksjob.

Førtidspension

Offentlig førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 18 år til folkepensionsalderen. 

 • Er du under 40 år, kan du som udgangspunkt kun få offentlig førtidspension, hvis din arbejdsevne er åbenlyst varigt nedsat. Du kan i stedet tilbydes et ressourceforløb i op til 5 år ad gangen, der skal afdække, om du kan udnytte din arbejdsevne fx med få timer om ugen i et fleksjob.
 • Er du over 40 år, kan du som udgangspunkt kun få offentlig førtidspension, hvis din arbejdsevne er åbenlyst varigt nedsat og har været igennem et ressourceforløb af maksimalt 5 års varighed.

Førtidspensionen tilkendes af din bopælskommune. Udbetaling Danmark udbetaler førtidspensionen.

Seniorførtidspension

Seniorførtidspensionen kan søges af dig, når din arbejdsevne er så nedsat, at du ikke er i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde, og du maksimalt har 5 år, til du kan blive folkepensionist. Betingelsen er tilknytning til arbejdsmarkedet og dokumenteret sygdom. Der skal ikke gennemføres arbejdsprøvning, men de almindelige betingelser for at få førtidspension skal fortsat være opfyldt.

Kontakt socialkonsulenterne 

Kontakt socialkonsulenterne hvis du har spørgsmål til reglerne om førtidspension eller ønsker hjælp til beregning på tlf. 77 55 69 61. 

På borger.dk kan du læse mere om offentlig førtidspension.

Jobafklaringsforløb

Får du sygedagpenge, og kan dine sygedagpenge ikke forlænges efter 22 uger, har du mulighed for et jobafklaringsforløb. Et jobafklaringsforløb kan vare op til 2 år ad gangen. 

Indsatsen gives med henblik på, at du bringes tilbage i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse. Der tages udgangspunkt i dine forudsætninger, behov og helbredstilstand.

I et jobafklaringsforløb modtager du en ressourceforløbsydelse svarende til kontanthjælpsniveauet. Ydelsen er dog ikke afhængig af din ægtefælle/samlevers indtægt.

Kontakt socialkonsulenterne

Kontakt socialkonsulenterne hvis du har spørgsmål til jobafklaringsforløb på telefon 77 55 69 61. 

Ledighedsydelse

Ledighedsydelse er en ydelse til dig, der er tilkendt fleksjob. Ledighedsydelse kan udbetales, hvis du er visiteret til et fleksjob, eller du er ledig mellem to fleksjob. 

Får du udbetalt pensioner som følge af erhvervsevnetab fra Sampension, indgår de ikke beregningen af ledighedsydelsen. Alle andre skattepligtige indtægter indgår i beregningen. 

Kontakt socialkonsulenterne hvis du har spørgsmål til ledighedsydelse på telefon 77 55 69 61. På borger.dk kan du læse mere om ledighedsydelse.

Ressourceforløb

Et ressourceforløb gives med henblik på, at du bringes tilbage i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse. Der tages udgangspunkt i dine forudsætninger, behov og helbredstilstand. 

Et ressourceforløb kan vare op til 5 år ad gangen. Er du under 40 år, kan det tilkendes flere gange, er du over 40 år, kan det som udgangspunkt tilkendes en gang.

Ressourceforløbsydelse er den ydelse, du kan modtage, hvis du er i jobafklaringsforløb eller ressourceforløb. Beløbet svarer til kontanthjælpsniveauet for personer over 30 år, men er dog ikke er afhængig af din ægtefælle/samlevers indtægt eller formueforhold.

Kontakt socialkonsulenterne hvis du har spørgsmål til ressourceforløb på tlf. 77 55 69 61. 

På borger.dk kan du læse mere om ressourceforløb.

Sygedagpenge

Bliver du syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du, afhængig af overenskomster og arbejdsforhold, kompensation for den løn, du ellers ville have tjent. 

Du skal være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom for at modtage sygedagpenge. Modtager du løn under sygdom, er det din arbejdsgiver, der modtager sygedagpengene, og det er også din arbejdsgiver, du skal melde dig syg hos.

Du kan maksimalt modtage sygedagpenge i 22 uger (5 måneder) fra første sygedag. Efter 22 uger skal din kommune tage stilling til, om sygedagpengene kan forlænges.

Sygedagpengene kan blandt andet forlænges, hvis din kommune vurderer, at

 • du kan omskoles, og det er nødvendigt med yderligere helbredsmæssig afklaring
 • du venter på behandling
 • du lider af en livstruende alvorlig sygdom

Endvidere kan sygedagpenge forlænges, hvis det vurderes, at din sag skal behandles i kommunens rehabiliteringsteam med henblik på fleksjob, førtidspension eller et ressourceforløb. Kan dine sygedagpenge ikke forlænges efter de ovennævnte regler, overgår du til et jobafklaringsforløb.

Udbetalt pension fra Sampension modregnes ikke i sygedagpengene.

Kontakt socialkonsulenterne hvis du har spørgsmål til sygedagpenge på tlf. 77 55 69 61.

På borger.dk kan du læse mere om sygedagpenge.

Sundheds- og Skadesafdelingen:

77 55 69 60

Vores hjemmeside bruger cookies

Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Ved at klikke OK accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om, hvordan vi anvender cookies.