Image No Description

Vælg investeringsprofil

Har du 3 i 1 Livspension, kan du vælge mellem tre forskellige investeringsprofiler. Dermed kan du påvirke, hvordan din pension investeres, hvilket har betydning for risiko og afkast.

Du bestemmer selv, om din investeringsprofil skal være lav, moderat eller høj. Som udgangspunkt er alle kunder placeret i moderat risiko - det ændres kun, hvis du selv aktivt vælger at skifte investeringsprofil. Du skal logge ind for at skifte din profil.

Log ind for at skifte investeringsprofil 

Læs mere om de tre investeringsprofiler

Lav risiko

Læs mere

Moderat risiko

Læs mere

Høj risiko

Læs mere

Aktivfordeling

Fordelingen mellem aktier, obligationer og alternative investeringer (fx skove og ejendomme) afhænger af din investeringsprofil. Læs mere om fordelingen i de enkelte årgangspuljer

Hvor godt - eller hvor galt - kan det gå?

Inden du vælger, hvor stor risiko du vil påtage dig, er det godt at vide, hvordan dit valg kan påvirke dine udbetalinger.

Vi har nedenfor udformet 4 grafer, som viser sandsynlige udsving og sandsynlige pensioner ved 4 forskellige aldre - ved det 30., 40., 50. og 60. år.  Graferne skal illustrere 2 væsentlige forhold omkring risiko:

 • Hvordan kan størrelsen af din pension på dit pensioneringstidspunkt udvikle sig - hvor store udsving kan du forvente i størrelsen af din pension.
  • Graferne viser, at udsvinget i dit afkast – og dermed i sidste ende din pension - bliver større, jo mere risikobetonet du vælger at investere din opsparing. Det afspejles i højden på de enkelte søjler. 

   Bemærk at søjlerne ved de forskellige aldre bliver mindre, som udtryk for, at det forventede udsving bliver mindre, jo ældre du bliver. Det skyldes, at Sampension automatisk mindsker risikoen i din opsparing frem mod dit pensioneringstidspunkt. Det kalder vi årgangspuljer.

   Så uanset den risiko du vælger nu, vil risikoen blive nedtrappet frem mod pensioneringstidspunktet.
 • Hvor er det mest sandsynligt, at størrelsen af din pension kommer til at ligge.
  • Jo mørkere blå farvenuance, jo større er sandsynligheden for at størrelsen af din pension kommer til at ligge på det niveau - vi kalder det den forventede pension.

 

Fodnote til graferne:

Graferne angiver de sandsynlige udsving ud fra en pensioneringstidspunkt, som vi har sat til at være ved det 67. år. Der er taget udgangspunkt i en kunde, som på pensioneringstidspunktet har en forventet månedlig udbetaling på 10.000 kr., hvor kunden i hele opsparingsforløbet har valgt middel risiko.

Søjlerne i de enkelte grafer ved lille og stor risiko er herefter sat i forhold til middel risiko. Middel risiko er altså 'nulpunktet'.

Du kan se, at den sandsynlige pension ved stor risiko er højere end ved middel risiko (det mest mørkeblå område ligger højere ved stor risiko end det gør ved middel risiko) og at den sandsynlige pension ved lille risiko er mindst. Du kan også se, at selv om udsvinget ved stor risiko umiddelbart er stort, så er det meget lidt sandsynligt, at din pension i sidste ende bliver så god eller dårlig.

Forbehold og forudsætninger

Vi beregner den forventede pension (prognoseydelse) på dit pensionsoverblik ud fra den investeringsprofil du i dag er placeret i. Din pension kan blive højere eller lavere end angivet i prognosen. Der vil altid forekomme udsving, men udsvingenes størrelse vil afhænge af den risiko du påtager dig. Stor risiko giver de største udsving. Lille risiko giver de mindste udsving.

Graferne illustrerer alene den risiko der er, for at ydelsen bliver højere eller lavere end prognoseydelsen på dit pensionsoverblik. Det kalder vi et udfaldsrum. Prognoseydelsen udvikler sig over tid i takt med, at det faktisk opnået afkast afviger fra det afkast, som prognosen var baseret på. Får du f.eks. et højere afkast end det, som prognosen er beregnet på, vil du opleve, at din prognoseydelse ved udgangen af året er højere end ved begyndelsen.

Graferne illustrerer alene investeringsrisikoen i perioden frem mod pensioneringstidspunktet. Efter pensionering vil der forekomme en løbende regulering af den udbetalte ydelse, da de realiserede afkast typisk vil afvige fra det underliggende forventede afkast, som ydelsen er beregnet på. I forhold til ydelsen ved tidspunkt for pensionering vil der således også være et udfaldsrum, som er stigende med tiden og hvor udfaldsrummet er størst i profilen med den højeste risiko.

Ønsker du en beregning af prognoseydelsen ved at skifte investeringsprofil kan du kontakte en af Sampensions kunderådgivere på telefon 77 33 18 77. Beregningen af prognoseydelsen baserer sig på afkast svarende til de af branchen fastlagte forudsætninger for prognoseberegning.

Forudsætninger for valg af investeringsprofil

De viste udfaldsrum illustrerer risikoen for, at pensionen kan blive højere eller lavere end prognoseydelsen på dit pensionsoverblik viser. Udfaldsrummet er stigende i takt med risikoen, så den mest risikofyldte investeringsprofil har det største udfaldsrum, men der er altid en risiko for udsving.

Vi har beregnet udfaldsrummet ud fra statistiske beregningsmetoder baseret på en gennemsnitskunde, og det er derfor vejledende. Der er ifølge beregningerne 70 % sandsynlighed for, at pensionen ligger i dette interval, men udfaldsrummene kan i praksis blive større eller mindre. Der er 15 % sandsynlighed for at pensionen kan blive højere, men også 15 % sandsynlighed for at pensionen kan blive mindre, end det interval der er angivet.

De statistiske beregningsmetoder tager udgangspunkt i de samfundsforudsætninger, som ligger til grund for prognoserne på dit pensionsoverblik. Udfaldsrummene er simuleret med udgangspunkt i den forventede risiko over tid på aktiverne i de 3 basisfonde (aktier, obligationer og alternative investeringer). Risikoen for at afkast i basisfondene aktier og alternative investeringer udvikler sig anderledes end forventet er størst, hvilket også afspejler sig i udfaldsrummene. Modellen til beregning af udfaldsrummet er Sampensions egen. Sampension anvender samme model i forbindelse med strategiske overvejelser omkring den langsigtede placering af de midler, som Sampension forvalter.