Markedskommentar – april 2020

De tre basisfonde – Aktier, Obligationer og Alternative Investeringer – gav i april et afkast på henholdsvis 8,8 %, 1,0 % og 0,1 % målt i danske kroner efter afdækning af valutarisiko, men før pensionsafkastskat (PAL). Efter de første fire måneder af 2020 ligger de tilsvarende afkast som helhed på -11,2 %, -2,1 % og -6,1 %.

I april viste konsekvenserne af nedlukningerne af økonomierne sig i form af kraftige stigninger i arbejdsløsheden – specielt i USA – på trods af gigantiske hjælpepakker i mange lande for at afbøde de voldsomme økonomiske konsekvenser. Ligesom vi har set tillidsindeks fra alle de store økonomier styrtdykke.

Efterhånden som kurverne for flere smittede og døde rundt om i verden bøjede af har der været en bedring på verdens finansielle markeder. Verdens aktiemarkeder nåede bunden den 23. marts, og siden er det gået fremad. Overordnet betød det, at det samlede aktiemarkedsindeks steg med 11 % i april måned, hvilket betyder, verdens aktiemarkeder har tabt godt 14 % i år. De amerikanske
aktier kom bedst igennem april måned med en stigning på 12,8 % fulgt af emerging markets (9,6 %), danske (8,6 %) og asiatiske (8,6 %) aktier, mens europæiske (6,5 %) og britiske (3,9 %) aktier haltede noget bagefter – alle afkast er målt i lokal valuta og er for de toneangivende aktieindeks for de respektive markeder. Renterne faldt en smule i april i lyset af Den Europæiske Centralbanks sænkning af renterne overfor bankerne og deres forsikring af, at de ville understøtte markederne, hvilket kom i kølvandet på Den amerikanske forbundsbanks store rentenedsættelse og kraftige udvidelse af bankens obligationsopkøbsprogram i slutningen af marts.

Afkast på nedenstående aktivklasser er angivet i danske kroner efter afdækning af valutarisiko.

Sampensions beholdning af børsnoterede aktier gav i april et positivt afkast (10,9 %). Porteføljen af danske aktier bidrog positivt til afkastet, ligesom aktierne fra de udviklede markeder, hvor størstedelen af investeringerne er placeret, og investeringerne i emerging markets-aktier.

Værdien af Sampensions beholdning af unoterede aktier (private equity) steg i april med 4,1%, hvilket bringer det samlede afkast for året på 0,1%.

For porteføljen af kreditsikre obligationer steg værdien af beholdningerne af både danske og europæiske statsobligationer, ligesom beholdningen af realkreditobligationer steg i april måned. Porteføljen af obligationer mv. med mere væsentlige kreditricisi blev opskrevet i april måned.

Blandt de alternative investeringer faldt værdien af beholdningerne af hedgefonde og ejendoms-investeringer og infrastruktur, mens beholdningen af skovinvesteringer steg i april.

Valutakursændringer har i årets første fire måneder bidraget positivt til afkastudviklingen, eftersom den danske krone er blevet svækket 2,7 % i forhold til den amerikanske dollar. Da Sampension afdækker hovedparten af valutakursrisikoen overfor den amerikanske dollar er denne gevinst dog mindsket. Størstedelen af valutaeksponeringen vedrører investeringerne i basisfonden Aktier og basisfonden Alternative Investeringer.