Markedskommentar – oktober 2018

Hver måned kommenterer Sampensions investeringsafdeling på afkastet i de tre basisfonde, der er grundlaget for årgangspuljerne.

De tre basisfonde – Aktier, Obligationer og Alternative Investeringer – gav i oktober et afkast på henholdsvis -4,8 %, 0,0 % og -0,8 % målt i danske kroner efter afdækning af valutarisiko, men før pensionsafkastskat (PAL). Efter de første ti måneder af 2018 ligger de tilsvarende afkast som helhed på -1,1 %, 1,6 % og 3,4 %.

Efter fald i renterne i oktober måned betyder det, at rentemarkederne har udvist meget begrænsede udsving i løbet af årets første ti måneder, og det samlede billede er, at renterne specielt i Danmark og Europa er steget ganske svagt i forhold til starten af året, mens renterne i USA er steget en hel del. Dette er i fin overensstemmelse med forskellene i den førte pengepolitik i hhv. Europa og USA, hvor man i sidstnævnte siden 2015 har været i gang med en tiltagende opstramning bl.a. via rentestigninger efter den meget lempelige pengepolitik, der blev ført efter finanskrisen ramte, mens man i Europa kun lige er ved at starte på en opstramning af pengepolitikken, men endnu ikke har hævet renterne. Heroverfor står aktiemarkederne, der startede året med en ordentlig tur i rutsjebanen for så hen over sommeren at være på en mere rolig opadgående trend, der med indgangen til oktober måned skiftede til noget af en nedtur efterfulgt af nogle gevaldige udsving op og ned. Britiske aktier er kommet bedst igennem oktober måned med et fald på 4,9 %, mens de fleste andre større aktiemarkeder oplevede større fald fx i Europa (-5,5 %), USA (-6,8 %), Danmark (-7,8 %), emerging markets (-7,9 %) og Asien (-9,2 %) – alle afkast er totale og målt i lokal valuta.

Den amerikanske økonomi er fortsat i fremgang med stor jobskabelse og nu synes også lønningerne at være begyndt at give efter for presset på arbejdsmarkedet. De stigende lønninger vil formentlig snart begynde at smitte af på priserne, hvilket vil øge inflationen yderligere i USA, hvorfor det bliver mere og mere sandsynligt, at den amerikanske forbundsbanks (Fed) vil hæve styringsrenten med endnu 0,25 procent-point på deres møde i december. Handelskonflikten mellem USA og især Kina synes fortsat meget fastlåst, men måske kan en løsning nås til G20-topmødet i slutningen af november.

Italienerne fik afleveret deres budgetplan for de kommende år med et forventet underskud i 2019 på 2,4 % til EU, men EU afviste det italienske forslag. Dette sammen med den fortsatte usikkerhed om udfaldet af Brexit-forhandlingerne giver anledning til fornyet uro i eurozonen. Den Europæiske Centralbank (ECB) påbegyndte den langsomme opstramning af pengepolitikken ved per 1. oktober at halvere programmet for opkøb af obligationer. Der er således flere elementer, der kan giver uro på de finansielle markeder, herunder rentestigninger, i den kommende tid.

Afkast på nedenstående aktivklasser er angivet i danske kroner uden afdækning af valutarisiko.

Sampensions beholdning af børsnoterede aktier gav i oktober et negativt afkast (-5,1 %). Værdien af porteføljen af danske aktier faldt (-8,7 %), og de to eksternt forvaltede aktiemandater, hvor investeringerne nært følger et bredt verdensmarkedsindeks, og hvor størstedelen af investeringerne er placeret, gav et afkast på -4,7 %. Desuden faldt værdien af investeringerne i emerging markets-aktier (-4,5 %).

Værdien af Sampensions beholdning af unoterede aktier (private equity) steg i oktober med 2,8 %, hvilket bringer det samlede afkast for året op på 11,6 %.

For porteføljen af kreditsikre obligationer steg værdien af beholdningerne i statsobligationer og realkreditobligationer, mens værdien af beholdningerne i kreditsikre erhvervsobligationer faldt. For at styre den overordnede renterisiko i basisfonden obligationer investerer Sampension i afledte finansielle instrumenter som fx renteswaps; disse gav i oktober et negativt afkast.

Blandt de alternative investeringer var der i oktober opskrivninger på beholdningerne i struktureret kredit og hedgefonde.

Derimod var der nedskrivninger på beholdningerne i de direkte ejede ejendomsinvesteringer og skovinvesteringerne.

Valutakursændringer har i årets første ti måneder bidraget positivt til afkastudviklingen, eftersom den danske krone er blevet svækket med 6,2 % i forhold til den amerikanske dollar. Da Sampension afdækker hovedparten af valutakursrisikoen overfor den amerikanske dollar er denne gevinst dog mindsket. Størstedelen af valutaeksponeringen vedrører investeringerne i basisfonden Aktier og basisfonden Alternative Investeringer.

Kunderådgivning

77 55 62 50

Mandag-torsdag: 8.30-21.00
Fredag: 8.30-16.00

Vores hjemmeside bruger cookies

Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Ved at klikke OK accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om, hvordan vi anvender cookies.