Oprettelse og ændring

Her kan du finde information om oprettelse, ændring, fratrædelse og betaling af pensioner.

Oprettelse

Her finder du oplysninger til brug ved nytegning af tjenestemandsforsikring.

Når du skal oprette en tjenestemandsforsikring, skal Sampension have oplysninger om:

 • ansættelsesdato
 • løntrin
 • kvote

Anvender du KMD's eller Silkeborg Data, får Sampension automatisk oplysninger. Ellers må du orientere os via telefon, mail eller brev.

Maskinel indberetning

Maskinel indberetning fra KMD eller Silkeborg Data

For at Sampension automatisk skal få besked om, at en ny tjenestemand er blevet ansat, skal du anvende faggruppenummer 30201 ved tilmelding i lønsystemet.

For at I kan få en korrekt forsikringsdækning er det meget vigtigt, at de løbende indberetninger og indbetalinger af pensionsbidrag er korrekte.

Det er altså væsentligt, at der i lønsystemet bruges de korrekte data om

 •  Løn 
 • Ansættelseskvote 
 • Afregningssats

Er en af jeres medarbejdere tilmeldt forkert, skal vi kontaktes, så fejlen kan blive rettet. Er du i tvivl om, hvilke indberetnings- og betalingsdata der er indsendt, er vi naturligvis altid parate til at svare på spørgsmål.

I kan først få forsikringsdækning, når der er betalt præmie. Derfor skal I som arbejdsgiver huske at tilmelde nye tjenestemænd til tiden.

Når pensionsbidrag er modtaget i Sampension, er tjenestemanden antaget til forsikring på normale vilkår med et generelt 10-årigt forbehold for udbetaling af kvalificeret svagelighedspension.

Når forsikringen er blevet oprettet, vil vi sende jer et orienterende brev. Tjenestemanden bliver samtidig orienteret om muligheden for at hente en pensionsoversigt på vores hjemmeside.

Manuel indberetning

Når I skal oprette en nyansat tjenestemand, skal I sende os en oprettelses- og ændringsblanket.

Her kan du hente blanketten der kan udfyldes inden udskrivning. Blanketten skal underskrives og kan derfor ikke sendes direkte til os elektronisk. Blanketten kan dog scannes og sendes til os via sikker e-mail: tjem@sampension.dk.  

Hver måned skal det månedlige pensionsbidrag for den enkelte tjenestemand beregnes ud fra den oplyste procentsats og tjenestemandens pensionsgivende løn. Specifikation sendes til Sampension hver måned.

Sker der ændring i løntrin og/eller kvote, er det vigtigt, at vi får besked om de ændringer, der er sket siden sidste måned. Her skal du bruge blanketten der henvises til i første afsnit.

Der er en særlig løntabel for pensionsgivende lønninger, som skal anvendes ved beregning af tjenestemandspension og pensionsbidrag for tjenestemænd. Der kan altså ikke anvendes den samme løntabel ved beregning af tjenestemandsløn og tjenestemandspension.

For at få en oversigt over pensionsgivende lønninger for tjenestemænd se derfor siden om Serviceydelser.

Tjenestemænd skal ikke afgive helbredsoplysninger til Sampension ved oprettelsen. Som i arbejdsgivernes pensionsregler for tjenestemænd er der i stedet et generelt  forbehold for, at udbetaling af kvalificeret svagelighedspension ikke opnås, hvis afskedigelsen skyldes en lidelse, der efter Sampensions vurdering var lægeligt dokumenteret ved ansættelsen, og afskedigelsen sker inden for 10 år fra ansættelsen.

Læs mere

Indberetning og betaling

Her finder du en række informationer om indberetning og betaling af pensionsbidrag med mere.

Betalingsmåder

Der er en række forskellige muligheder for indberetning og betaling af pensionsbidrag for tjenestemænd.

Lønsystem tilknyttet PBS Informationsservice

Hvis I som arbejdsgiver er tilknyttet KMD eller Silkeborg Data kan pensionsbidrag og afregning ske elektronisk.

Manuel indberetning

Hvis I ikke har et lønsystem, der automatisk kan danne indberetningsoplysninger, kan manuel afregning anvendes. 

Afregning

Beløbet kan afregnes via jeres bankforbindelse, uanset om i bruger eget edb-system eller manuel indberetning.

Vores bankforbindelse er Nordea – registreringsnummer 2149, konto-nummer 5905-173-806.

Indbetaling af overførselsbeløb og lignende

Beløbet skal indbetales til vores bankforbindelse i Nordea med henvisning til police eller CPR-nummer og med angivelse af, at beløbet er et overførselsbeløb eller tilsvarende.

Betalingsterminer

Afregning af pensionsbidrag finder naturligt sted i sammenhæng med lønkørsler. Som hovedregel forfalder pensionsbidraget til betaling den 5. i den efterfølgende måned.

Benytter du som arbejdsgiver PBS-InformationsService, kan man være sikker på, at alle data kommer frem til tiden.

Anvendes en løsning, hvor indberetninger og betalinger ikke følges ad rent teknisk, skal du være opmærksom på, at begge dele er væsentlige for at sikre, at de enkelte policer kan blive ajourført hver måned.

  For tjenestemænd på orlov uden optjening af pensionsalder standses jeres indbetaling til forsikringen i orlovsperioden. Du skal derfor orientere Sampension, når en tjenestemand går på orlov. Det sker ved at sende en fratrædelsesblanket til Sampension. 

  Læs mere

  Ændringer (manuel indberetning)

  Find vejledning her, hvis du skal indberette pensionsbidraget manuelt

  Når du indberetter pensionsbidrag manuelt, og der som følge af indberetningen skal ske en ændring som følge af:

  • løntrinsændring
  • kvoteændring
  • orlov
  • genoptagelse efter orlov
  • ændring af forvaltningskontonummer

  skal vi have besked om det.

  Det kan enten sker ved at du oplyser os ændringen på mail, eller indsender en meddelelse med de ændringer, der er sket siden sidste måned. Her findes Blanket til ændring.

  Læs mere

  Tillæggelse af pensionsalder

  Her finder du mere information om reglerne for pensionsaldertillæggelse

  Reglerne for tillæggelse af pensionsalder afhænger af tjenestemandens tidligere ansættelse, og om den tidligere arbejdsgiver har forsikret sine tjenestemandspensioner i Sampension.

  Det er som udgangspunkt altid den sidste tjenestemandsansættende arbejdsgiver der har hele pensionsforpligtelsen.

  Tidligere tjenestemandsansættelse med forsikring i Sampension

  Vejledning, hvor tjenestemanden tidligere har været ansat hos arbejdsgiver der også har forsikring i Sampension

  Har både den tidligere og den nye arbejdsgiver tjenestemandsforsikring i Sampension, overtager I som ny arbejdsgiver værdien af en opsat pension. Derefter er der sket afregning i henhold til Overførselsaftalen af 13. november 1975.

  Når vi har modtaget indberetning af pensionsbidrag på jeres nyansatte tjenestemand vil vi sørge for, at pensionsalderen optjent hos den tidligere arbejdsgiver bliver tillagt forsikringsforholdet ved ansættelsen hos jer. Tjenestemanden vil samtidig blive orienteret om muligheden for at hente en pensionsoversigt på vores hjemmeside.

  Forskellen mellem værdien af den opsatte pension og værdien af den tidligere arbejdsgivers forsikring reguleres over den tidligere arbejdsgivers bonuskonto.

  Overgår en tjenestemand til eller fra en arbejdsgiver, som ikke har en fuldt udbygget pensionsoverenskomst med Sampension, skal der foretages særlig afregning. I disse særlige tilfælde orienterer vi både jer og den tidligere arbejdsgiver.

  Tidligere tjenestemandsansættelse uden forsikring

  Vejleding, hvor tjenestemandens tidligere arbejdsgiver ikke har genforsikring af sine pensionsforpligtelser i Sampension.

  Når der skal tillægges pensionsalder fra en tidligere tjenestemandsansættelse hos en arbejdsgiver, der ikke genforsikrer sine tjenestemandspensioner, skal der ske afregning af overførselsbeløb i henhold til Overførselsaftalen af 13. november 1975.

  Fremgangsmåden for jer som ny arbejdsgiver er:

  • Du skal sende delvist udfyldte skemaer A og B til den tidligere arbejdsgiver. Du kan hente et eksemplar af skema A og B under Blanketter.
  • Den tidligere arbejdsgiver udfylder resten af skema A og B og sender skemaerne tilbage til jer som ny arbejdsgiver.
  • Du skal nu sende kopi af de udfyldte skemaer A og B til Sampension, som kontrollerer skemaerne.
  • Umiddelbart efter at vi har kontrolleret skemaerne, vil vi ved brev meddele om vi er enige i udfyldelsen - hvis ikke, vil vi orientere om hvorfor.

  Herefter vil vi bede om at overførselsbeløbet overføres til Sampensions konto i Nordea, reg.nr. 2149, kontonr. 5905-173-806. Når beløbet overføres hertil, bedes du henvise til police-nummeret med en bemærkning om, at beløbet er et overførselsbeløb.

  Afregning af overførselsbeløbet

  Den tidligere arbejdsgiver skal afregne overførselsbeløbet straks. Hvis tjenestemanden er prøveansat, kan den tidligere arbejdsgiver dog vælge først at afregne overførselsbeløbet, når tjenestemanden er blevet fastansat.

  Når overførselsbeløbet er afregnet, ændres forsikringsforholdet, og vi orientere jer herom. Vi vil samtidig orientere tjenestemanden om muligheden for at hente en pensionsoversigt på vores hjemmeside.

  Tidligere overenskomstansættelse

  Tjenestemandens mulighed for at få tillagt pensionsalder fra en tidligere overenskomstansættelse. Hovedtrækkene for mulighederne er beskrevet herunder

  Reglerne fremgår i § 4 a i Pensionsregulativet for tjenestemænd samt i bilag 3 til Pensionsregulativet.

  Forudsætninger:

  • Der skal tidligere have været overenskomstansættelse hos offentlig arbejdsgiver.
  • Overenskomstansættelse med pensionsordning i forsikringsselskab, pensionskasse eller pengeinstitut.
  • Indbetalingen til pensionsordningen skal have udgjort mindst 12 % af den pensionsgivende løn.
  • Arbejdsgiveren skal mindst have betalt 8 % af lønnen til pensionsordningen og arbejdstageren mindst 4 %.
  • Pensionsordningen skal have givet ret til livsvarig alders- og invalidepension. En eventuel opsparingsordning i pengeinstitut skal være klausuleret om anvendelse til køb af livsvarig pensionsydelse ved pensionering.
  • Tjenestemanden overdrager hele værdien af ordningen for overenskomstansættelsen til arbejdsgiveren – det vil sige også en eventuel værdi fra før det fyldte 25. år.

  Tillæggelse af pensionsalder:

  • For tjenestemænd ansat før 1. januar 2012 tillægges pensionsalder for overenskomstansættelsestid efter 25-års fødselsdagen svarende til ansættelseskvoten.
  • Er tjenestemanden ansat pr. 1. januar 2012 eller senere medregnes hele ansættelsestiden også før det 25. år. Ophævelse af 25-års aldersgrænsen skal tolkes således, at tjenestemanden kun har ret til at få tillagt pensionsalder før deres 25-års fødselsdag, hvis optjeningsperioden er fra 1. januar 2012 eller senere.

  Tidspunkt om valg om tillæggelse af pensionsalder:

  • Tjenestemanden skal orienteres om muligheden for tillæggelse af pensionsalder af arbejdsgiveren, sker normalt ved ansættelsen. Tjenestemanden skal inden to måneder efter orienteringen give meddelelse om sit valg.

  I skal orientere os, hvis tjenestemanden skal have tillagt pensionsalder for en tidligere overenskomstansættelse. Følgende oplysninger skal angives:

  • tidligere arbejdsgiver(e)
  • tidligere ansættelsesperiode(r)
  • tidligere ansættelseskvote(r)

  I kan her hente en blanket der kan bruges til udregning af pensionsaldertillæggelse.

  Medlemskab af pensionskasse under overenskomstansættelsen

  Ønsker tjenestemanden at få tillagt pensionsalder for medlemsperioden af en pensionskasse, beder vi jer sørge for, at udtrædelsesgodtgørelsen bliver overført til Sampensions bankkonto i Nordea. 

  Betalingsmåder
  Her finder I information om indberetning og betaling af pensionsbidrag for tjenestemænd

  Der er en række forskellige muligheder for indberetning og betaling af pensionsbidrag for tjenestemænd.

  Lønsystem tilknyttet PBS Informationsservice
  Hvis I som arbejdsgiver er tilknyttet KMD eller Silkeborg Data kan pensionsbidrag og afregning ske elektronisk.

  Manuel indberetning
  Hvis I ikke har et lønsystem, der automatisk kan danne indberetningsoplysninger, kan manuel afregning anvendes. 

  Afregning
  Beløbet kan afregnes via jeres bankforbindelse, uanset om i bruger eget edb-system eller manuel indberetning.

  Vores bankforbindelse er Nordea – registreringsnummer 2149, konto-nummer 5905-173-806.

  Indbetaling af overførselsbeløb og lignende
  Beløbet skal indbetales til vores bankforbindelse i Nordea med henvisning til police eller CPR-nummer og med angivelse af, at beløbet er et overførselsbeløb eller tilsvarende.

  Pensionsordning i andet forsikringsselskab

  Ønsker tjenestemanden at få tillagt pensionsalder for en tidligere overenskomstansættelse, skal der ske overførsel af værdien af den tidligere pensionsordning hertil.

  I den forbindelse skal I først bede det selskab, hvor den tidligere pensionsordning har været oprettet, overføre værdien af den tidligere ordning til jer. Når I har modtaget beløbet, skal det videresendes til Sampensions bankkonto i Nordea.

  Pensionsordning i Sampension under overenskomstansættelsen

  Har tjenestemanden haft pensionsordning i Sampension under sin tidligere overenskomstansættelse, overfører vi internt værdien af den tidligere pensionsordning til tjenestemandspolicen.

  I givet fald vil vi i den forbindelse sende en begæring om overførsel, der underskrives af jer som arbejdsgiver samt af tjenestemanden.

  Fratrædelsesgodtgørelse udbetalt ved tidligere tjenestemandsansættelse

  Har en nyansat tjenestemand tidligere fået overført en fratrædelsesgodtgørelse til en anden pensionsordning, skal den del af pensionsordningen, som stammer fra fratrædelsesgodtgørelsen, tilbageføres til jer som ny arbejdsgiver

  Tillæggelse af pensionsalder

  Tjenestemanden skal have tillagt den pensionsalder, som var optjent ved fratrædelsen fra den tidligere ansættelse som tjenestemand. Derfor skal vi have oplysninger til brug for beregning af den tidligere optjente pensionsalder.

  Vi foreslår, at du skaffer oplysningerne ved at bede den tidligere arbejdsgiver om at udfylde skema A og B. Her kan du hente skema A og skema B. Når du modtager skemaerne retur, bedes du sende os et kopi af skemaerne.

  Indbetaling af fratrædelsesgodtgørelse

  Hvis der skal ske indbetaling af en fratrædelsesgodtgørelse hertil, skal du  kontakte forsikringsselskabet eller pensionskassen, så den del af tilbagekøbsværdien eller udtrædelsesgodtgørelsen inklusiv bonus, som stammer fra fratrædelsesgodtgørelsen, kan blive overført til Sampension.

  Overførslen sker til vores bankkonto i Nordea, reg.nr. 2149, kontonr. 5905-173-806, hvor vi beder dig henvise til tjenestemandens CPR-nr.

  Beløbet bruges som indskud på tjenestemandsforsikringen mod tillæggelse af pensionsalder.

  Tidligere pensionsordning i Sampension

  Er den tidligere pensionsordning her i selskabet, som fratrædelsesgodtgørelsen blev overført til, foretager vi overførslen internt.

  Læs mere

  Fratrædelse uden pensionering

  Når en tjenestemand fratræder uden at skulle have udbetalt pension, skal du sende os en fratrædelsesblanket.

  Når en tjenestemand fratræder uden at skulle have udbetalt pension, skal I sende os en fratrædelsesblanket.

  Ved fratrædelse uden pensionering, skal vi have indsendt en fratrædelsesblanket. Her kan du hente en fratrædelsesblanket.

  På blanketten skal du markere, om den fratrådte tjenestemand er overgået til ny tjenestemandsansættelse, har fået anden ansættelse eller er ophørt med lønnet arbejde.

   Er der tale om en tjenestemand, der går på orlov, skal vi også bede dig om at sende os en fratrædelsesblanket.

   Ny ansættelse som tjenestemand

   Den nye arbejdsgiver overtager den fulde pensionsforpligtelse for tjenestemanden

   Forsikringens videre behandling afhænger af, om den nye arbejdsgiver også forsikrer sine tjenestemænd i Sampension.

   Den nye arbejdsgiver forsikrer sine tjenestemænd i Sampension
   Hvis den nye arbejdsgiver ligeledes genforsikrer sine pensionsforpligtelser for ansatte  tjenestemænd i Sampension, afregnes overtagelsen af pensionsforpligtelsen efter reglerne for tjenestemandsforsikringer.

   Der afregnes ikke et kontant overførselsbeløb. I stedet overfører vi værdien af en opsat pensionsret fra jer som tidligere arbejdsgiver til den nye arbejdsgivers forsikring.

   Forskellen mellem værdien af en opsat pensionsret og værdien af  forsikringen på over­førselstids­punktet reguleres over jeres bo­nuskonto.

   Den nye arbejdsgiver forsikrer ikke sine tjenestemænd i Sampension
   Afregning af overførselsbeløb til ny arbejdsgiver sker i henhold til Overførselsaftalen af 13. november 1975.

   Når I som tidligere arbejdsgiver forsikrer jeres tjenestemænd i Sampension, overfører vi et overførselsbeløb beregnet efter de generelle regler til den nye arbejdsgiver.

   Fremgangsmåden er:

   • Den nye ikke-forsikrende arbejdsgiver fremsender bilag til brug for overførslen (skema A og B eller tilsvarende) til jer som tidligere arbejdsgiver. Har Sampension ikke allerede modtaget skemaerne, skriver vi til den nye arbejdsgiver.
   • I udfylder bilagene i størst muligt omfang og sender de originale bilag til Sampension.
   • Sampension udfylder resten og sender de færdige bilag til den nye ikke-forsikrende arbejdsgiver. Vi sender også en kopi af bilagene til jer som tidligere arbejdsgiver til orientering.
   • Den nye arbejdsgiver godkender de udfyldte skemaer overfor jer. Herefter afregner Sampension overførselsbeløbet til den nye arbejdsgiver. Forskellen imellem det beregnede overførselsbeløb og forsikringens præmiereserve på over­førselstids­punktet reguleres over jeres bo­nuskonto.

   Anden ansættelse 

   Den fratrådte tjenestemand er overgået til anden ansættelse eller er ophørt med lønnet arbejde

   Forsikringens videre behandling afhænger af den fratrådte tjenestemands optjente pensionsalder ved fratrædelsen.

   Den optjente pensionsalder er under 1 år – ingen ret til opsat pension
   Har den fratrådte tjenestemand ikke ret til opsat pension efter fratrædelsen, vil forsikringen blive ophævet.

   Den optjente pensionsalder er mindst 1 år – ret til opsat pension
   En tjenestemand, der fratræder, har ret til opsat pension fra arbejdsgiveren, hvis pågældende har optjent mindst 1 års pensionsalder.

   Den opsatte pension beregnes ud fra den optjente pensionsalder og den pensionsgivende løn ved fratrædelsen.

   Har en fratrådt tjenestemand ret til opsat pension, ændres forsikringen til en præmiefri forsikring med dækning efter reglerne for opsat pension.

   Omkostningen ved ændringen reguleres over jeres bonuskonto. Efter ændringen vil vi sende jer et orienterende brev.

   Dækningen opsat pension ophører, hvis den tidligere tjenestemand på ny ansættes i en stilling, i hvilken ansættelsen kan medregnes i pensionsalderen.

   En fratrådt tjenestemand kan i stedet for en opsat pension vælge at få en fratrædelsesgodtgørelse overført til en ny pensionsordning. Betingelserne i aftalegrundlaget skal være opfyldt. 

   Fratrædelsesgodtgørelse i stedet for opsat pension

    Reglerne om fratrædelsesgodtgørelse fremgår af KL´s regulativ om fratrædelsesgodtgørelse eller tilsvarende

   Ønsker tjenestemanden fratrædelsesgodtgørelse, skal du sørge for, at fratrædelsesgodtgørelsen bliver overført til det nye forsikringsselskab eller pensionskasse.

   Har tjenestemanden valgt fratrædelsesgodtgørelse, skal du oplyse Sampension om det. Herefter ophæver vi forsikringen og udbetaler et beløb, svarende til fratrædelsesgodtgørelsen til jer. Forskellen mellem dette beløb og forsikringens værdi på overførselstidspunktet reguleres over jeres bonuskonto.

   Hvis den nye pensionsordning oprettes hos Sampension, udbetaler vi ikke godtgørelsen til jer. I stedet overfører vi beløbet internt, direkte til den nye ordning.

   Læs mere

   Udbetaling af pension

   Her kan du finde oplysning om, hvilken dokumentation der skal indsendes til Sampension - både hvor udbetalingen sker fra opsat pension og ikke-opsat pension.

   Når der skal udbetales pension fra Sampension, skal du give os besked om dette.

   Der skal også indsendes dokumentation afhængig af, om udbetalingen sker fra en ikke-opsat pension eller fra en opsat pension.

   Udbetaling af ikke-opsat pension

   Når en tjenestemand fratræder sin stilling, skal I sende os en fratrædelsesblanket

   Her kan du hente en Fratrædelsesblanket.

   Oversigten herunder viser, hvilken dokumentation der skal sendes til Sampension.

   Alderspensionering:

   • Kopi af dåbsattest for børn under 21 år (Hvis samme oplysninger kan fås ved udtræk fra Folkeregistret, er det dokumentation nok – skal underskrives af arbejdsgiveren). 
   • CPR-nr. for barn/børn.

   Førtidspensionering:

   • Som ved alderspension.

   Pension af andre årsager (utilregnelighedspension):

   • Som ved alderspension.

   Almindelig svagelighedspension, samt eventuel børnepensionstillæg:

   • Som ved alderspension. Skal dog først indsendes, når pensionsårsagen er anerkendt af Sampension.

   Kvalificeret svagelighedspension:

   • Som ved alderspension. Skal dog først indsendes, når pensionsårsagen er anerkendt af Sampension.

   Tilskadekomstpension:

   • Som ved alderspension. Skal dog først indsendes, når pensionsårsagen er anerkendt af Sampension.

   Ægtefællepension, samt eventuel børnepension:

   • Kopi af vielsesattest eller attest for registreret partnerskab.(Hvis samme oplysninger kan fås ved udtræk fra Folkeregistret, er det dokumentation nok – skal underskrives af arbejdsgiveren).
   • Kopi af dåbsattest for børn under 21 år. (Hvis samme oplysninger kan fås ved udtræk fra Folkeregistret, er det dokumentation nok – skal underskrives af arbejdsgiveren).
   • Ved en pensioneret tjenestemands død skal Sampension have bekræftet, at betingelserne for udbetaling for tidligere registreret ægtefælle og/eller børn stadig er opfyldt på dødstidspunktet.

   Børnepension, ingen efterlevende ægtefælle:

   • Kopi af dåbsattest for børn under 21 år (Hvis samme oplysninger kan fås ved udtræk fra Folkeregistret, er det dokumentation nok – skal underskrives af arbejdsgiveren).
   • CPR-nr.

    Når Sampension skal udbetale pension for en frasepareret/fraskilt tjenestemand, skal kopi af separationsvilkår og skilsmissebevilling indsendes. Vi bruger oplysningerne for at se, om den fraseparerede/fraskilte ægtefælle har bevaret retten til ægtefællepension.

   Hvis en tjenestemand får pensionsberettigede børn efter, at Sampension er begyndt at udbetale pension, skal der indsendes dokumentation herfor.

   Udbetaling af opsat pension

   Når I skal udbetale opsat pension for en tidligere tjenestemand eller dennes pårørende, skal der indsendes en særlig blanket for udbetaling af opsat pension.

   Her kan du hente Blanket for udbetaling af opsat pension.

   Oversigten herunder viser, hvilken dokumentation der skal sendes til Sampension.

   Der skal ikke indsendes yderligere dokumentation ved:

   Alderspensionering,

   Førtidspensionering og

   Erhvervsevnetab.     

   Ægtefællepension, samt eventuel børnepension:

   • Kopi af vielsesattest eller attest for registreret partnerskab. (Hvis samme oplysninger kan fås ved udtræk fra Folkeregistret, er det dokumentation nok – skal underskrives af arbejdsgiveren).
   • Kopi af dåbsattest for børn under 18 år. (Hvis samme oplysninger kan fås ved udtræk fra Folkeregistret, er det dokumentation nok – skal underskrives af arbejdsgiveren).
   • Ved en pensioneret tjenestemands død skal Sampension have bekræftet, at betingelserne for udbetaling for tidligere registreret ægtefælle og/eller børn stadig er opfyldt på dødstidspunktet.

   Når Sampension skal udbetale pension for en frasepareret/fraskilt tjenestemand, skal kopi af separationsvilkår og skilsmissebevilling indsendes. Vi bruger oplysningerne for at se, om den fraseparerede/fraskilte ægtefælle har bevaret retten til ægtefællepension.

   Børnepension, ingen efterlevende ægtefælle:

   • Kopi af dåbsattest for børn under 18 år (Hvis samme oplysninger kan fås ved udtræk fra Folkeregistret, er det dokumentation nok – skal underskrives af arbejdsgiveren).
   • CPR-nr.

   Der udbetales kun pension for børn ved den tidligere tjenestemands død.


    Læs mere

    Se også blanketter til oprettelse, fratrædelse, ændringer og udbetaling af opsat pension.

    Hvis der er spørgsmål eller tvivl, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os på telefon 77 33 16 40 eller på sikker e-mail tjem@sampension.dk.

    Tjenestemandsafdelingen

    77 33 16 40

    Mandag - torsdag kl. 8:30-16:00
    Fredag kl. 8:30-15:00.

    Vores hjemmeside bruger cookies

    Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Ved at klikke OK accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om, hvordan vi anvender cookies.