Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Markedskommentar – april 2018

Hver måned kommenterer Sampensions investeringsafdeling på afkastet i de tre basisfonde, der er grundlaget for årgangspuljerne.

De tre basisfonde – Aktier, Obligationer og Alternative Investeringer – gav i april et afkast på henholdsvis 2,7 %, 0,2 % og 0,9 % målt i danske kroner efter afdækning af valutarisiko, men før pensionsafkastskat (PAL). Efter de første fire måneder af 2018 ligger de tilsvarende afkast som helhed på -0,6 %, 1,0 % og 1,4 %.

I april måned steg renterne en anelse, hvilket betød, at årets første fire måneder har budt på mindre rentestigninger. Ligeledes har aktiemarkederne i april genvundet noget af det tabte fra de foregående to måneder. Aktierne på det britiske aktiemarked var højdespringeren i april måned med en stigning på 6,8 % efterfulgt af aktierne i Europa (5,0 %), hvorefter der er et stykke ned til de næste på listen, idet aktierne i Asien klarede sig pænt med en stigning på 2,4 % efterfulgt af danske aktier (1,2 %) og emerging markets aktier (1,2 %) – alle afkast målt i lokal valuta.

På trods af at den amerikanske økonomi kom lidt langsomt i gang med 2018, så fortsætter arbejdsmarkedet med at imponere, ligesom den amerikanske kerneinflation (ekskl. energi og fødevarer) målt ved den amerikanske forbundsbanks (Feds) foretrukne inflationsmål (PCE-inflationen) er ved at være tæt på målsætningen på 2 %. Fed ændrede ikke på styringsrenten på deres seneste møde, men set i lyset af udviklingen på arbejdsmarkedet og i inflationen i kombination med de ekspansive finanspolitiske tiltag, så må det forventes, at Fed også ved deres møde i juni måned vil hæve renten, medmindre der sker noget meget drastisk i de kommende uger. Den potentielle handelskonflikt mellem USA og Kina er i øjeblikket præget af intense forhandlinger, og det tyder ikke umiddelbart på, at den udvikler sig til en global handelskrig nu og her, men der er endnu nogen tid til de varslede toldmure skal rejses.

De seneste måneder har eurozonens økonomi hakket en hel del i det, hvilket er illustreret af skuffende nøgletal og et sammenvejet stemningsindeks for forbrugerne og virksomhederne, der er faldet, men stadigvæk ligger højt, hvilket indikerer fortsat solid økonomisk vækst. På baggrund af dette må det forventes, at eurozonens økonomi kommer op i gear igen. Desuden fortsætter inflationen med at ligge lavt, hvorfor den Europæiske Centralbank (ECB) forventes i en rum tid endnu at fortsætte sin meget lempelige pengepolitik, der virker understøttende for den økonomiske fremgang. Da inflationen nok ikke foreløbig kommer tættere på inflationsmålsætning (på lige under 2 procent målt ved CPI), så er renteforhøjelser fra ECBs side stadig ikke lige på trapperne.

Afkast på nedenstående aktivklasser er angivet i danske kroner uden afdækning af valutarisiko.

Sampensions beholdning af børsnoterede aktier gav i april et positivt afkast (4,3 %). Værdien af porteføljen af danske aktier steg (1,7 %), og de to eksternt forvaltede aktiemandater, hvor investeringerne nært følger et bredt verdensmarkedsindeks, og hvor størstedelen af investeringerne er placeret, gav et afkast på 4,9 %. Værdien af investeringerne i emerging markets-aktier steg ligeledes (2,9 %).

Værdien af Sampensions beholdning af unoterede aktier (private equity) blev i april tilskrevet med 0,6 %, hvilket for året igen bringer det samlede afkast i positiv (0,6 %).

For porteføljen af kreditsikre obligationer faldt værdien af beholdningerne i statsobligationer og realkreditobligationer, mens værdien af beholdningerne i kreditsikre erhvervsobligationer steg. For at styre den overordnede renterisiko i basisfonden obligationer investerer Sampension i afledte finansielle instrumenter som fx renteswaps. Disse gav i april et større positivt afkast.

Blandt de alternative investeringer var der i april tilskrivninger på alle aktivklasserne, dvs. struktureret kredit, hedgefonde, direkte ejede ejendomsinvesteringer og skovinvesteringerne.

Valutakursændringer har i årets første tredjedel bidraget negativt til afkastudviklingen, eftersom den danske krone er blevet styrket med godt 0,6 % i forhold til den amerikanske dollar. Da Sampension afdækker hovedparten af valutakursrisikoen overfor den amerikanske dollar er dette tab dog mindsket betydeligt. Størstedelen af valutaeksponeringen vedrører investeringerne i basisfonden Aktier og basisfonden Alternative Investeringer.