Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Markedskommentar – november 2017

Hver måned kommenterer Sampensions investeringsafdeling på afkastet i de tre basisfonde, der er grundlaget for årgangspuljerne.

De tre basisfonde – Aktier, Obligationer og Alternative Investeringer – gav i november et afkast på henholdsvis 0,2 %, 0,4 % og 0,0 % målt i danske kroner efter afdækning af valutarisiko, men før pensionsafkastskat (PAL). For årets første elleve måneder som helhed ligger de tilsvarende afkast på 13,1 %, 2,4 % og 3,8 %.

I november måned fortsatte det globale aktiemarked den opadgående tendens, om end i et lidt langsommere tempo, og samlet tegner der sig således en pæn fremgang på det globale aktiemarked i årets første elleve måneder. Opgjort i lokal valuta har de enkelte aktiemarkeder klaret sig noget blandet i november, hvor aktierne på emerging markets dog stadig ligger i front med et plus på 26,7 % fulgt af det amerikanske aktiemarked, der er steget med 19,8 %, mens de danske og europæiske aktier følger efter med stigninger på hhv. 17,1 % og 13,7 %, og britiske aktier efter et fald i november kun er steget 6,6 % i forhold til årets start formentlig på grund af den fortsatte Brexit-problematik. Renterne har i november fortsat den svagt faldende tendens, og de endte således måneden på et lidt lavere niveau.

Orkanernes hærgen i Caribien og det sydøstlige USA er kommet på afstand og genopbygningen er påbegyndt, ligesom den økonomiske aktivitet i regionen er ved at vende tilbage. Dette har også betydet, at de økonomiske nøgletal igen sender nogle mere let-fortolkelige signaler. Den amerikanske præsidents skatteudspil har nu været behandlet i begge kamre i Kongressen, der hver har vedtaget deres version af en skatteplan, og der forestår nu arbejdet med at finde et kompromis mellem de to forslag. Præsidenten har også fået udnævnt en ny chef for den amerikanske centralbank (Fed), og det blev Jerome Powell, der skal afløse Janet Yellen. Signalerne fra Powell tyder på fortsatte gradvise rentestigninger, om end inflationen stadig ligger forholdsvis lavt i forhold til centralbankens målsætning. Det forventes, at årets sidste møde i Fed her i december resulterer i endnu en rentestigning.

Fra eurozonen og de enkelte lande i zonen er det mere af det samme, idet de stadig er storleverandør af positive økonomiske nøgletal, som signal om, at det fortsætter med at gå fremad godt understøttet af det fortsat lave renteniveau, der følger af den meget lempelige pengepolitik og lave inflation. Den Europæiske Centralbank (ECB) har besluttet at stramme pengepolitikken en smule fra nytår, idet de halverer det månedlige beløb, som de køber Eurozone-obligationer for. Imidlertid er opkøbene også blevet forlænget til at fortsætte i hvert fald indtil september 2018 – og kan forlænges yderligere, således at specielt de sydeuropæiske lande kan få en robust og velfunderet økonomiske vækst, der kan få bugt med den meget store arbejdsløshed i disse lande.

Afkast på nedenstående aktivklasser er angivet i danske kroner uden afdækning af valutarisiko.

Sampensions beholdning af børsnoterede aktier gav i november et negativt afkast (-0,4 %). Værdien af porteføljen af danske aktier faldt (-4,6 %), mens de to eksternt forvaltede aktiemandater, hvor investeringerne nært følger et bredt verdensmarkedsindeks, og hvor størstedelen af investeringerne er placeret, gav et positivt afkast på 0,4 %, og værdien af investeringerne i emerging markets-aktier faldt (-1,2 %).

Værdien af Sampensions beholdning af unoterede aktier (private equity) blev i november opskrevet med 1,1 %, hvilket for årets første elleve måneder giver et samlet afkast på 12,2 %.

Porteføljen af kreditsikre obligationer fik et positivt afkast i november, ligesom værdien af beholdningerne i realkreditobligationer og statsobligationer også steg, mens kreditsikre erhvervsobligationer faldt. For at styre den overordnede renterisiko i basisfonden obligationer investerer Sampension i afledte finansielle instrumenter som fx renteswaps. Disse gav i november et større positivt afkast.

Blandt de alternative investeringer var der i november nedskrivninger på struktureret kredit, samt på værdien af beholdningerne i hedgefonde og skovinvesteringerne, mens de direkte ejede danske ejendomsinvesteringer blev opskrevet.

Valutakursændringer har for årets første elleve måneder bidraget negativt til afkastudviklingen, eftersom den danske krone er blevet styrket med 11,0 % i forhold til den amerikanske dollar. Da Sampension afdækker hovedparten af valutakursrisikoen overfor den amerikanske dollar er dette tab dog mindsket betydeligt. Størstedelen af valutaeksponeringen vedrører investeringerne i basisfonden Aktier og basisfonden Alternative Investeringer.