Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Markedskommentar – august 2018

Hver måned kommenterer Sampensions investeringsafdeling på afkastet i de tre basisfonde, der er grundlaget for årgangspuljerne.

De tre basisfonde – Aktier, Obligationer og Alternative Investeringer – gav i august et afkast på henholdsvis 0,9 %, -0,1 % og 0,8 % målt i danske kroner efter afdækning af valutarisiko, men før pensionsafkastskat (PAL). Efter de første otte måneder af 2018 ligger de tilsvarende afkast som helhed på 3,4 %, 1,5 % og 4,3 %.

Renterne faldt en anelse i august måned, hvilket betyder, at årets første otte måneder har budt på mindre fald i euro-renterne, mens de amerikanske renter er steget. Efter de rigtig pæne stigninger bredt taget på aktiemarkederne i juli måned, så har stigningerne bredt taget været noget mere behersket i august, og de enkelte aktiemarkeder har klaret sig meget forskelligt. De amerikanske aktier skiller sig ud og klarer sig bedst i august med en stigning på godt 3,2 % efterfulgt af de danske aktier, der steg næsten et kvart procent-point, mens emerging markets og aktierne i Asien begge faldt (-0,5 %), ligesom de europæiske aktier (-2,6 %) og det britiske aktiemarked (-3,3 %) faldt – alle afkast målt i lokal valuta.

Den økonomiske fremgang i USA fortsætter med en imponerende jobskabelse og en inflation, der nu er kommet op i nærheden af den amerikanske forbundsbanks (Fed) målsætning på de 2 %. Dette betyder også, at vi forventer, at Fed hæver renten på det kommende centralbankmøde i september. Hvor, handelskonflikten mellem USA og resten af verden, herunder især Kina, er på vej hen, er svær at forudsige, men den synes fortsat at eskalere.

Umiddelbart har roen lagt sig i Europa, mens alle venter på, hvad de italienske politikere beslutter sig for med hensyn til finansloven for 2019. Spørgsmålet er, om underskuddet på de offentlige finanser vil holde sig indenfor EU's krav på 3 % af bruttonationalproduktet. Næsten uanset hvad, så kan dette give anledning til fornyet uro i eurozonen. Usikkerheden om Brexit er stadig meget aktuel, og tiden er ved at løbe ud for den britiske regering og EU Kommissionen med hensyn til at få indgået en udtrædelsesaftale for UK, men måske er parterne ved at nærme sig hinanden, så man alligevel når at komme i mål i 11. time.

Afkast på nedenstående aktivklasser er angivet i danske kroner uden afdækning af valutarisiko.

Sampensions beholdning af børsnoterede aktier gav i august et positivt afkast (1,0 %). Værdien af porteføljen af danske aktier steg (0,5 %), og de to eksternt forvaltede aktiemandater, hvor investeringerne nært følger et bredt verdensmarkedsindeks, og hvor størstedelen af investeringerne er placeret, gav et afkast på 1,6 %. Derimod faldt værdien af investeringerne i emerging markets-aktier (-1,7 %).

Værdien af Sampensions beholdning af unoterede aktier (private equity) blev i august opskrevet med 4,5 %, hvilket bringer det samlede afkast for året op på 7,6 %.

For porteføljen af kreditsikre obligationer steg værdien af beholdningerne i både statsobligationer, realkreditobligationer og kreditsikre erhvervsobligationer. For at styre den overordnede renterisiko i basisfonden obligationer investerer Sampension i afledte finansielle instrumenter som fx renteswaps; disse gav i august et negativt afkast.

Blandt de alternative investeringer var der i august opskrivninger på beholdningerne i struktureret kredit, hedgefonde, direkte ejede ejendomsinvesteringer og skovinvesteringerne.

Valutakursændringer har i årets første otte måneder bidraget positivt til afkastudviklingen, eftersom den danske krone er blevet svækket med lige over 3 % i forhold til den amerikanske dollar. Da Sampension afdækker hovedparten af valutakursrisikoen overfor den amerikanske dollar er denne gevinst dog mindsket. Størstedelen af valutaeksponeringen vedrører investeringerne i basisfonden Aktier og basisfonden Alternative Investeringer.