Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Markedskommentar – september2018

Hver måned kommenterer Sampensions investeringsafdeling på afkastet i de tre basisfonde, der er grundlaget for årgangspuljerne.

De tre basisfonde – Aktier, Obligationer og Alternative Investeringer – gav i september et afkast på henholdsvis 0,4 %, 0,2 % og 0,0 % målt i danske kroner efter afdækning af valutarisiko, men før pensionsafkastskat (PAL). Efter de første ni måneder af 2018 ligger de tilsvarende afkast som helhed på 3,8 %, 1,7 % og 4,2 %.

Renterne steg i september måned, hvilket betyder, at årets første ni måneder har budt på stigninger i både euro-renterne og de amerikanske renter. Overordnet set steg aktiemarkederne svagt i september måned, mens de enkelte aktiemarkeders udvikling har været lidt af en pose blandede bolsjer. De britiske aktier skiller sig sammen med aktierne i Asien ud og klarer sig bedst i september med stigninger på hhv. 1,2 % og 1,1 % efterfulgt af amerikanske aktier, der steg lidt mere end et halvt procent-point, mens de europæiske aktier faldt svagt (-0,2 %), ligesom aktierne på emerging markets (-1,5 %) og det danske aktiemarked (-3,5 %) begge faldt – alle afkast målt i lokal valuta.

I lyset af den fortsatte økonomiske fremgang og stigende inflation i USA hævede den amerikanske forbundsbanks (Fed) styringsrenten på deres møde i september, og medmindre der sker noget drastisk i den kommende tid, så kommer vi nok til at se endnu en renteforhøjelse på 0,25 procent-point på Feds centralbankmøde i december. Selvom USA har fundet sammen med nogle lande, især deres naboer Canada og Mexico, om at få løst op for deres indbyrdes handelskonflikt, så er der stadig ikke udsigt til, at handelskonflikten mellem USA og Kina er ved at finde en løsning. I stedet kunne det godt tyde på, at konflikten kan eskalere til nye højder.

Italienerne har nu fået sammensat en budgetplan for finansloven for 2019 med et forventet underskud på 2,4 %, hvilket må forventes at være i overkanten af, hvad EU kan acceptere. Hvis EU returnerer det italienske forslag, må der forventes fornyet uro i eurozonen. I slutningen af september brød forhandlingerne mellem EU og Storbritannien atter sammen, og meget tyder på, at det hele kan ende med et hårdt Brexit – altså at Storbritannien må forlade EU uden en udtrædelsesaftale. I Tyskland synes kansler Merkel at stå svagere efterhånden som flere delstatsvalg har givet eller forventes at give stor tilbagegang til hendes eget parti eller hendes koalitionspartnerne. Samtidig er den Europæiske Centralbank (ECB) klar til per 1. oktober at halvere programmet for opkøb af obligationer. Der er således flere elementer, der kan giver uro på de finansielle markeder, herunder rentestigninger, i den kommende tid.

Afkast på nedenstående aktivklasser er angivet i danske kroner uden afdækning af valutarisiko.

Sampensions beholdning af børsnoterede aktier gav i september et positivt afkast (0,6 %). Værdien af porteføljen af danske aktier faldt (-3,8 %), og de to eksternt forvaltede aktiemandater, hvor investeringerne nært følger et bredt verdensmarkedsindeks, og hvor størstedelen af investeringerne er placeret, gav et afkast på 1,2 %. Værdien af investeringerne i emerging markets-aktier steg (0,5 %).
Værdien af Sampensions beholdning af unoterede aktier (private equity) blev i september opskrevet med 0,9 %, hvilket bringer det samlede afkast for året op på 8,5 %.

For porteføljen af kreditsikre obligationer faldt værdien af beholdningerne i både statsobligationer, realkreditobligationer og kreditsikre erhvervsobligationer. For at styre den overordnede renterisiko i basisfonden obligationer investerer Sampension i afledte finansielle instrumenter som fx renteswaps; disse gav i september et større positivt afkast.

Blandt de alternative investeringer var der i september opskrivninger på beholdningerne i struktureret kredit, hedgefonde og skovinvesteringerne. Derimod var der nedskrivninger på beholdningerne i de direkte ejede ejendomsinvesteringer.

Valutakursændringer har i årets første ni måneder bidraget positivt til afkastudviklingen, eftersom den danske krone er blevet svækket med 3,8 % i forhold til den amerikanske dollar. Da Sampension afdækker hovedparten af valutakursrisikoen overfor den amerikanske dollar er denne gevinst dog mindsket. Størstedelen af valutaeksponeringen vedrører investeringerne i basisfonden Aktier og basisfonden Alternative Investeringer.