Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Markedskommentar – maj 2017

Hver måned kommenterer Sampensions investeringsafdeling på afkastet i de tre basisfonde, der er grundlaget for årgangspuljerne.

De tre basisfonde – Aktier, Obligationer og Alternative Investeringer – gav i maj et afkast på henholdsvis 1,3 %, 0,0 % og 0,5 % målt i danske kroner efter afdækning af valutarisiko, men før pensionsafkastskat (PAL). For årets fem første måneder som helhed ligger de tilsvarende afkast på 7,4 %, 0,4 % og 1,9 %.

De seneste måneders forholdsvise kraftige rutsjebanetur på rentemarkederne blev i maj erstattet af en meget mere rolig udvikling med en svagt stigende tendens, således at renten for tredje måned i streg endte med at stige en anelse hen over måneden. Bortset fra et kortvarigt dyk medio maj så har det globale aktiemarked udvist en pæn opadgående tendens måneden igennem, og der har dermed været en pæn fremgang på det globale aktiemarked i hver af de seneste syv måneder. Aktiemarkederne fortsatte over en bred front den opadgående kurve i maj, hvor de britiske aktier lagde sig i spidsen med stigninger på små 5 %, mens de danske aktier med godt 3 % i maj fulgte godt op på forrige måneds pæne udvikling. De europæiske og amerikanske aktier klarede sig en anelse dårligere i maj med stigninger på lige omkring 1,5 %.

I USA har præsidenten sit at se til på den politiske front, hvorfor den økonomiske reformpolitik med den lovede sundhedsreform, ny skattepolitik og infrastrukturinvesteringer har trange vilkår i øjeblikket. På trods af den manglende stimulans af den amerikanske økonomi fra de tiltænkte ekspansive finanspolitiske tiltag, så kan amerikansk økonomi dog godt klare sig på egen hånd, og forventningerne i markederne er fortsat, at den amerikanske centralbank vil hæve renten endnu en tak i juni eller måske på den anden side af sommerferien for at undgå en overophedning, mens den fremtidige stramningsgrad er afhængig af, hvor kraftig den finanspolitiske ekspansion måtte blive.

I eurozonen understøtter den meget lempelige pengepolitik og lave inflation fortsat et lavt renteniveau, om end en stramning af ECBs pengepolitik kommer nærmere efterhånden som en mere robust og velfunderet økonomiske vækst breder sig ud i landene i eurozonen. Selvom væksten i eurozonen ikke er imponerende høj, så er den meget solid og mere synes i vente i 2017.

Afkast på nedenstående afkastklasser er angivet i danske kroner uden afdækning af valutarisiko.

Sampensions beholdning af børsnoterede aktier gav i maj et afkast på -0,4 %. Værdien af porteføljen af danske aktier steg 1,4 %, mens de to eksternt forvaltede aktiemandater, hvor investeringerne nært følger et bredt verdensmarkedsindeks, og hvor størstedelen af investeringerne er placeret, gav et afkast på -0,6 %. Værdien af investeringerne i emerging markets-aktier faldt ligeledes.

Værdien af Sampensions beholdning af unoterede aktier (private equity) blev i maj opskrevet med 4,9 %.

Porteføljen af kreditsikre obligationer fik et negativt afkast i maj, -0,1 %, ligesom værdien af beholdningerne i kreditsikre erhvervsobligationer faldt, mens statsobligationer og investeringerne i realkreditobligationer begge steg. For at styre den overordnede renterisiko i basisfonden obligationer investerer Sampension i afledte finansielle instrumenter som fx renteswaps. Disse gav i maj et negativt afkast.

Blandt de alternative investeringer var der i maj nedskrivninger på såvel struktureret kredit, som på værdien af beholdningerne i hedgefonde. Desuden var der positive opskrivninger på de direkte ejede danske ejendomsinvesteringer, men nedskrivninger på skovinvesteringerne.

Valutakursændringer har for årets fem første måneder bidraget negativt til afkastudviklingen, eftersom den danske krone er blevet styrket med 6,0 % i forhold til den amerikanske dollar. Da Sampension afdækker hovedparten af valutakursrisikoen overfor den amerikanske dollar er dette tab dog mindsket betydeligt. Størstedelen af valutaeksponeringen vedrører investeringerne i basisfonden Aktier og basisfonden Alternative Investeringer.