Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Markedskommentar – maj 2018

Hver måned kommenterer Sampensions investeringsafdeling på afkastet i de tre basisfonde, der er grundlaget for årgangspuljerne.

De tre basisfonde – Aktier, Obligationer og Alternative Investeringer – gav i maj et afkast på henholdsvis 0,7 %, 0,1 % og 0,8 % målt i danske kroner efter afdækning af valutarisiko, men før pensionsafkastskat (PAL). Efter de første fem måneder af 2018 ligger de tilsvarende afkast som helhed på 0,2 %, 1,1 % og 2,2 %.

Efter stigningerne i renterne fortsatte i starten af maj, så faldt de noget tilbage i sidste halvdel af måneden, hvorfor renterne samlet set faldt en anelse i maj måned, hvilket betyder, at årets første fem måneder har budt på meget små udsving i euro-renterne, mens de amerikanske renter er steget. Nogle af aktiemarkederne har i maj genvundet noget af det tabte fra de meget tidlige forårsmåneder, mens de andre markeder tabte noget af den genvundne gevinst fra april. Aktierne på det britiske aktiemarked klarede sig også i maj måned bedst med en stigning på 2,8 % efterfulgt af de amerikanske aktier (2,3 %) og danske aktier (1,7 %), mens aktierne i Asien klarede sig mindre godt med et fald på 0,8 % efterfulgt af aktierne i Europa (-1,5 %) og emerging markets aktier (-2,0 %) – alle afkast målt i lokal valuta.

Den amerikanske økonomi ser ud til at holde dampen oppe godt understøttet af skattelettelser og øgede offentlige investeringer, hvilket klart understreges af arbejdsmarkedet, der fortsætter med at imponere, således faldt arbejdsløshedsprocenten til det laveste niveau siden 1969. Det stramme arbejdsmarked er begyndt at sætte sig i lønningerne, der på det seneste stiger mere end ventet, og den amerikanske kerneinflation (ekskl. energi og fødevarer) målt ved den amerikanske forbundsbanks (Feds) foretrukne inflationsmål (PCE-inflationen) er tæt på målsætningen på 2 %. I lyset af udviklingen i inflationen og på arbejdsmarkedet, samt de ekspansive finanspolitiske tiltag, forventes Fed at hæve styringsrenten på deres juni-møde. Den potentielle handelskrig mellem USA på den ene side og Kina, EU, Mexico og Canada på den anden side er nu endnu tættere på at bryde ud, idet USA har meddelt, at de indfører told på stål og aluminium per 1. juni.

Den politiske uro i Italien, hvor Lega og Femstjernebevægelsen efter nogle forviklinger har dannet en regering, ser ud til at skabe nye problemer for stabiliteten i EU og især i eurozonen. Den store politiske usikkerhed omkring Italien kan meget vel få den europæiske økonomi til at bremse yderligere op. Dette kan få den Europæiske Centralbank (ECB) til at vente med en opstramning af den meget lempelige pengepolitik, der i øjeblikket føres for at understøtte den økonomiske fremgang i eurozonen. Inflationen vil nok ikke komme tættere på inflationsmålsætning (på lige under 2 procent målt ved CPI) lige med det samme, hvorfor renteforhøjelser fra ECBs side stadig ikke er lige på trapperne.

Afkast på nedenstående aktivklasser er angivet i danske kroner uden afdækning af valutarisiko.

Sampensions beholdning af børsnoterede aktier gav i maj et positivt afkast (2,3 %). Værdien af porteføljen af danske aktier faldt (-0,7 %), og de to eksternt forvaltede aktiemandater, hvor investeringerne nært følger et bredt verdensmarkedsindeks, og hvor størstedelen af investeringerne er placeret, gav et afkast på 3,2 %. Værdien af investeringerne i emerging markets-aktier faldt (-0,3 %).

Værdien af Sampensions beholdning af unoterede aktier (private equity) blev i maj opskrevet med 1,4 %, hvilket bringer det samlede afkast for året op på 2,0 %.

For porteføljen af kreditsikre obligationer steg værdien af beholdningerne i både statsobligationer, realkreditobligationer og kreditsikre erhvervsobligationer. For at styre den overordnede renterisiko i basisfonden obligationer investerer Sampension i afledte finansielle instrumenter som fx renteswaps. Disse gav i maj et negativt afkast.

Blandt de alternative investeringer var der i maj positive tilskrivninger på alle aktivklasserne, dvs. struktureret kredit, hedgefonde, direkte ejede ejendomsinvesteringer og skovinvesteringerne.

Valutakursændringer har i årets første fem måneder bidraget positivt til afkastudviklingen, eftersom den danske krone er blevet svækket med godt 2,5 % i forhold til den amerikanske dollar. Da Sampension afdækker hovedparten af valutakursrisikoen overfor den amerikanske dollar er denne gevinst dog mindsket. Størstedelen af valutaeksponeringen vedrører investeringerne i basisfonden Aktier og basisfonden Alternative Investeringer.