Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

FAQ - alle spørgsmål og svar efter emner

 
Vælg emne:

Intet emneord valgt - viser alle spørgsmål og svar
3 i 1 Livspension består af Basis- og Valgpension – men hvad er det?

3 i 1 Livspension består af tre dele - Basispension, Valgpension og Linkpension. I Linkpension kan du selv vælge, hvordan du ønsker at din opsparing skal investeres. Læs mere om Linkpension her (log ind med NemID).

Basispension

Basispension består af din gruppelivsforsikring og typisk en livsvarig alderspension. Du kan eventuelt vælge at anvende en del af din indbetaling i Basispensionen til en aldersforsikring med livsvarig udbetaling.

Vi bruger ofte 2/3 af din indbetaling til Basispension. Der kan være forskel på, hvor stor en del af din indbetaling, der går til Basispension. Basispension er obligatorisk, men der kan være mulighed for at ændre på din Basispension.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at vide, hvor meget af din indbetaling, du bruger på Basispension.

Valgpension

Den del af din indbetaling, du ikke bruger på din Basispension, bliver brugt til din Valgpension. Din Valgpension kan bestå af flere ting. Valgpension består ofte af opsparing til du skal på pension. Har du valgt forsikringsdækninger udover dine dækninger i Basispension, vil dækningerne typisk være i din Valgpension. Det kan fx være ekstra dækning ved tab af erhvervsevne eller dødsfald.

Indeholder din pensionsordning før dit skifte til 3 i 1 Livspension rate- eller kapitalpension (alderssum), så vil disse dækninger være en del af din Valgpension.

Dækningerne i din Valgpension er valgfrie, og du har mulighed for at ændre på sammensætningen af din Valgpension. Ønsker du fx ikke dækninger ved tab af erhvervsevne og/eller dødsfald, kan du fravælge de dækninger, du har i din Valgpension.

ATP

ATP, Arbejdsmarkedets tillægspension, er en obligatorisk pensionsordning for alle lønmodtagere og førtidspensionister.

Pensionen kan blive udbetalt, når du bliver folkepensionist. Du får udbetalt pension hver måned, lige så længe du lever. Du kan udskyde din ATP.
Hvis du dør, før du fylder 70 år, bliver der udbetalt et engangsbeløb til din ægtefælle eller samlever og til hvert af dine børn under 21 år.

Tag et pensionstjek

Med et Sampensions pensionstjek, kan du hente dine oplysninger fra PensionsInfo ind og på den måde se din ATP i samspil med folkepensionen og dine pensionsudbetalinger.

Pensionstjek

Læs mere om ATP på borger.dk

Betyder den længere levealder, at jeg skal arbejde længere?

Folkepensionsalder hæves løbende i takt med, at danskerne lever længere. Dermed får vi forskellig folkepensionsalder i forhold til, hvornår vi er født. Sampension indretter nu pensionsordningen, så den følger disse ændringer. Se din folkepensionsalder her. På dit pensionsoversigt kan du se, hvornår du tidligst kan få udbetaling fra din pensionsordning i Sampension. Er din pensionsordning oprettet efter 1. maj 2007, vil det tidspunkt, hvor du tidligst kan få din pensionsordning udbetalt, som udgangspunkt afhænge af din folkepensionsalder.

Betyder den længere levealder, at jeg skal spare mere op til pension?

Det kommer an på flere forhold. Hvis du går senere på pension og dermed sparer op i længere tid, vil det ofte opveje den længere forventede levealder. Er du i tvivl, om du sparer nok op eller måske for meget op, anbefaler vi, at du gennemfører et Pensionstjek. Et Pensionstjek tager højde for hele din husstands samlede økonomi og giver dig på denne baggrund en anbefaling. Kom i gang med Pensionstjek.

Bliver aldersforsikringen modregnet i de offentlige ydelser?

Har du en aldersforsikring i din pensionsordning, gælder der de samme modregningsregler i de offentlige ydelser, som gælder for kapitalpension.

Aldersforsikringen kan blive modregnet i din efterløn, men aldersforsikringen bliver ikke modregnet i din folkepension.

Læs mere om offentlige ydelser, herunder efterløn og folkepension her.

Bliver hele mit depot udbetalt ved min død?

Nej, værdien af din pensionsordning (depotet) bliver ikke udbetalt ved din død. Depotet er et udtryk for vores pensionsforpligtelse overfor dig.

Den livsvarige alderspension og den ophørende alderspension er pensioner, der kun bliver udbetalt til dig. Ved din død bortfalder pensionerne.

Du kan sikre størst mulig udbetaling ved din død

Du kan sikre opsparingen på alderssummen, aldersforsikringen og ratepensionen ved dødsfald. Er de sikret, bliver den opsparede værdi udbetalt til den eller de begunstigede eller nærmeste pårørende ved din død. Læs mere om begunstigelse her

Du kan muligvis også vælge opsparingssikring på din livsvarige alderspension. Når der er tilknyttet opsparingssikring på den livsvarige alderspension, udbetaler vi værdien af den til dine efterladte, hvis du dør, inden du har startet udbetaling.

Har du i dag dækningerne uden sikring ved død/opsparingssikring og ønsker at tilkoble sikring ved død, beder vi muligvis om helbredsoplysninger.

Afhængig af pensionen skal der måske betales skat eller afgift af udbetalingen. I de tilfælde afregner Sampension med SKAT og udbetaler nettobeløbet.

Bliver min alderspension mindre med den nye pensionsordning?

Den nye pensionsordning i Sampension bør ikke medføre, at du får lavere alderspensioner.

Oplever du, at dine pensioner er faldet på det nye pensionsoverblik, kan årsagen være, at dit pensionsbidrag er sat ned med virkning fra 1. januar 2015.

Vi anbefaler, at du booker en rådgivning, så din pensionsindbetaling svarer til dine ønsker for pensionstilværelsen.

Bliver min udbetaling modregnet i den offentlige førtidspension?

Din og din ægtefælle/samlevers indtægter har betydning for størrelsen af den offentlige førtidspension. Så udbetalinger fra Sampension bliver modregnet i en offentlig førtidspension. 

Bosat i udlandet

Bor du i udlandet og skal have udbetalt månedlig pension, skal du have et dansk CPR-nr. og der skal oprettes en konto i et dansk pengeinstitut.

Hvis du skal have udbetalt et engangsbeløb, skal du oplyse din konto i Danmark. Har du ikke en konto i Danmark, skal vi, udover navn og kontonummer på det udenlandske pengeinstitut, også have oplyst IBAN-nr. og/eller Swift-nr.

Vær opmærksom på, at afdøde kan have modtaget post i sin digitale postkasse på sampension.dk

Derfor skal du give samtykke

Når du rejser krav om udbetaling, har du i henhold til Forsikringsaftaleloven pligt til at give alle tilgængelige og relevante oplysninger. Du har derfor pligt til at give alle oplysninger, som kan have betydning for bedømmelsen af din sag og for fastsættelsen af forsikringsydelsens størrelse.

Udbetaling af forsikringen

Du har ifølge loven først krav på at få udbetaling fra din forsikring 14 dage efter, at vi har fået de oplysninger, som er nødvendige for, at vi kan bedømme din sag og fastsætte størrelsen af forsikringsudbetalingen. Det følger af Forsikringsaftaleloven.

Din læge m.fl. kan videregive oplysninger

Din læge kan med dit samtykke videregive oplysninger om dine helbredsforhold, oplysninger om øvrige private forhold og andre fortrolige oplysninger. Det følger af Sundhedsloven. Offentlige myndigheder og forsikringsselskaber m.fl. kan ligeledes med dit samtykke videregive oplysninger om dig, dog i henhold til anden lovgivning.

Du kan altid trække samtykket tilbage

Dit samtykke gælder i et år efter, at du har givet det. En kopi af dette samtykke bliver givet til alle, som vi ønsker at få oplysninger fra. Hvis du fortryder dit samtykke, kan du altid vælge at trække det tilbage.

Du får besked hver gang, vi indhenter oplysninger

Hver gang vi indhenter konkrete oplysninger, får du besked om, hvorfor oplysningerne ønskes indhentet, hvilke oplysninger der indhentes, præcis for hvilken periode og hos hvem, pensionsinstituttet ønsker at hente oplysningerne.

Emner: Samtykke
Efterløn

Opfylder du betingelserne for at få efterløn, har du ret til at få udstedt et efterlønsbevis, når du når din efterlønsalder. Det er din a-kasse, der udsteder beviset og udbetaler din efterløn. 

Sampension indberetter værdien af dine pensionsopsparinger til SKAT et halvt år før, du når din efterlønsalder. Denne værdi bruger a-kassen til at beregne din efterløn.

Efterlønnens størrelse afhænger af din alder, hvornår du går på efterløn, og hvilke pensionsordninger du har.

Tag et pensionstjek

Med et Sampensions pensionstjek, kan du hente dine oplysninger fra PensionsInfo ind og på den måde se din efterløn i samspil med din pensionsudbetalinger.

Pensionstjek


borger.dk. er reglerne for efterløn uddybet.

Din a-kasse kan typisk prøveberegne efterlønnen seks måneder før din tidligste efterlønsalder. I brochuren Snart på pension? kan du også se regneeksempler på efterløn. Ønsker du en mere præcis beregning, skal du kontakte din a-kasse.

Er de administrative omkostninger på præmiefri forsikringer (fripolicer) anderledes?

Alle betaler det samme i omkostninger for deres pensionsordning i Sampension - uanset om der bliver betalt til ordningen eller ej.

Omkostningerne er på 420 kr. om året pr. police. Vi trækker 35 kr. pr. måned i depotværdien - også selv om de ikke kan indeholdes i bonus / forrentningen.   

Emner: Omkostninger
Er der ekstra administrative omkostninger ved et omvalg til 3 i 1 Livspension?

Nej, du betaler ikke særlige omkostninger eller gebyr til Sampension, når du vælger  3 i 1 Livspension.

Er der en minimumsgrænse for, hvad jeg skal indbetale for at fortsætte min pensionsordning i Sampension?

Ja, du skal som minimum betale 750 kr. om måneden, uanset om du selv betaler via arbejdsgiver eller privat.

Er det en fordel at betale ekstra til pensionen?

Ja, det er en fordel, at betale ekstra til pensionsordningen. Du får en større udbetaling, når du går på pension. Du har fradrag for indbetalingen, så du kommer til at betale mindre i skat. Du kan læse mere om skatteregler ved indbetaling her

Beskatningen på afkastet af din pensionsopsparing er desuden lavere, end hvis du har opsparingen stående i fx frie midler.

Ønsker du at indbetale ekstra til pensionsordningen, kan du lave en aftale her.

Er du som tjenestemandsansat dækket af visse kritiske sygdomme ?

Ja, tjenestemænd er omfattet af en gruppelivsaftale i Forenede Gruppeliv. På gruppelivsaftalen er der dækning ved visse kritiske sygdomme. De kritiske sygdomme og diagnosekravene fremgår af de særlige forsikringsbetingelser.

Der er aftalt forskellige gruppelivsordninger afhængig af personalegruppe. Ønsker du nærmere oplysninger om din gruppelivsordning kan du kontakte Forenede Gruppeliv, Krumtappen 4, 2500 Valby. Telefon 39 16 78 00 og mail fg@fg.dk.

Du er naturligvis også velkommen til at kontakte os på telefon 77 33 16 40  eller på mail tjem@sampension.dk.

Emner: Tjenestemand
Fleksjob

Kommunen kan bevilge dig fleksjob, hvis du ikke har mulighed for at arbejde i det omfang, du kunne tidligere på grund af sygdom. Din arbejdsevne skal være væsentligt nedsat.

Ønsker du at komme i fleksjob på din hidtidige arbejdsplads, skal du have været ansat på arbejdspladsen efter overenskomstens sociale kapitler fx på nedsat tid eller på særlige vilkår i 12 måneder, inden du kan ansættes i fleksjob på arbejdspladsen. Det gælder dog ikke, hvis du har været udsat for en akut opstået skade eller sygdom fx en arbejdsulykke.

Din pensionsordning:

Ansættes du i fleksjob og optages i en pensionsordning i Sampension, tilbydes du 3 i 1 Opsparing. Din overenskomst kan give dig mulighed for at beholde en tidligere pensionsordning i et andet selskab. Dette kan være en fordel, hvis du er dækket ved sygdom og død, idet vi ikke kan tilbyde dig tilsvarende forsikringsdækninger i 3 i 1 Opsparing. Kontakt din arbejdsgiver om mulighederne for dig.

Kontakt socialkonsulenterne hvis du har spørgsmål på tlf. 77 55 69 61. På borger.dk kan du læse mere om fleksjob.

Fleksydelse

Fleksydelse er en ordning, der giver mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet på linje med efterløn. Er du med i fleksydelsesordningen og ansat i et fleksjob, eller modtager du ledighedsydelse, kan du vælge at gå på fleksydelse, når du når din tidligste fleksydelsesalder.

Fleksydelsens størrelse afhænger af din alder, hvornår du går på fleksydelse, og hvilke pensionsordninger du har.

Sampension indberetter værdien af dine pensionsopsparinger til SKAT et halvt år før, du når din fleksydelsesalder. Denne værdi bruger Udbetaling Danmark til at beregne din fleksydelse. Udbetaling Danmark udbetaler fleksydelsen.

Tag et pensionstjek 

Du kan tage et pensionstjek og booke rådgivning med en af vores pensionsrådgivere. Så kan de hjælpe med at beregne din omtrentlige fleksydelse.

Pensionstjek


I brochuren Snart på pension? kan du se regneeksempler på fleksydelse.

Ønsker du en mere præcis beregning, skal du kontakte Udbetaling Danmark. På borger.dk. er reglerne for fleksydelse uddybet.

Folkepension

Folkepensionen består af et grundbeløb og et pensionstillæg. Alle skatte og afgiftspligtige pensionsopsparinger som udbetales løbende fx livsvarige pensioner, kan have indflydelse på folkepensionens pensionstillæg. Herudover har bl.a. kapitalindkomster, lejeindtægter og udbetaling af ATP, betydning for beregningen.

Opsparinger, der udbetales som en engangssum, fx kapitalpension og aldersforsikring, samt den skattefri præmie fra efterlønsordningen påvirker ikke beregningen af din folkepension.

Tag et pensionstjek

Med et pensionstjek kan du hente dine oplysninger fra PensionsInfo ind og på den måde se sammenhængen mellem folkepension og din pensionsordning. Du kan også se, hvor meget folkepensionen stiger, hvis du udskyder den.

Pensionstjek

Du må gerne arbejde samtidig med, at du får folkepension.

Udbetaling Danmark beregner og udbetaler din folkepension. I god tid inden din folkepensionsalder sender Udbetaling Danmark et ansøgningsskema til dig.

Fortsætter du med at arbejde, kan du også vælge at opsætte, dvs. at udskyde din folkepension. Folkepensionen forøges da med en såkaldt "venteprocent". Venteprocenten bliver regnet ud fra det antal måneder, du har udskudt din folkepension, og blandt andet den alder du har, når du begynder at få folkepensionen udbetalt. Venteprocenten lægges til den almindelige folkepension.

I brochuren Snart på pension kan du også se regneeksempler på folkepension.

Skal du snart på pension, kan du læse mere om, hvordan du starter udbetaling af din pensionsordning i Sampension.

På borger.dk kan du læse mere om folkepension.

Fuldmagter

Med en fuldmagt kan du give andre tilladelse til at træffe beslutninger på dine vegne.

Sampension skal have en fuldmagt fra dig, hvis du ønsker, at en anden person skal afgive oplysninger for dig eller bistå dig i forhold til din pensionsordning hos os.

I en fuldmagt skal du skrive:

  • hvem fuldmagten er givet til og
  • hvad fuldmagten omfatter

En fuldmagt er kun gyldig, hvis den er udstedt på et tidspunkt, hvor den, der afgiver fuldmagten, kan handle og tænke fornuftigt og er i stand til at forstå, hvad han/hun skriver under på.

Vær opmærksom på, at en skiftefuldmagt ofte kun omhandler beløb, som vedrører boet. De fleste udbetalinger fra Sampension sker uden om boet, og derfor kan en skiftefuldmagt ikke bruges.

Du kan også se de 10 mest almindelige spørgsmål og svar.