Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Samfundsansvar 2014

Sampensions politik for samfundsansvar er tilrettelagt som et forretningsdrevet ansvar. Læs her den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, der er en del af ledelsesberetningen for 2014.

Sampension har et ansvar for at forvalte pensionsordningen på en måde, der sikrer kunderne den bedst mulige pension. Det gør vi ved at holde fokus på det væsentlige, det som gør pensionsordningen mere værd: Lave omkostninger, gode afkast, et fleksibelt pensionsprodukt og personlig kundeservice. Det er også herigennem, at den bredere samfundsopgave løftes. Sampensions politik for samfundsansvar (Corporate Social Responsibility – CSR) er derfor tilrettelagt som et ”forretningsdrevet samfunds-ansvar”, hvor samfundsansvaret søges realiseret gennem selskabets forretningsområder.

Drift

Driften og den løbende udvikling af Sampension som virksomhed er bl.a. fokuseret på produktivitetsforbedringer, effektiviseringer og øget udbud af services. I disse aktiviteter inddrages relevante miljø- og klimahensyn, hvor det er hensigtsmæssigt.

Energiforbrug

Sampension har i 2010 og frem til 2014 haft fokus på at reducere strømforbruget, og har primært på it-området reduceret det samlede strømforbrug fra over 1.500 MWh i 2010 til under 1.000 MWh i 2014. Det reducerede strømforbrug giver en årlig besparelse på ca. 240 ton CO2 i forhold til 2010.

I 2014 har det væsentligste tiltag på området været installation af et 160 MWh solcelleanlæg, med 760 solcellepaneler. Anlægget blev idriftsat medio januar, og har i månederne frem til november produceret 130.000 KWh.

Digitalisering

En generel omlægning af Sampensions kommunikation fra brevbaseret til digital kommunikation er igangsat og forventes at give en væsentlig reduktion i papirforbruget. Det samlede forbrug af brevpapir forventes således reduceret med 50 %. Det forventes at give en samlet reduktion på 204 kg CO2 på papirforbruget.

Investeringer

Sampensions politik for ansvarlige investeringer læner sig op ad de principper, der er defineret i UN Global Compact. Investeringspolitikken hviler bl.a. på en antagelse om, at virksomheder, der agerer socialt og miljømæssigt ansvarligt, øger sandsynligheden for et bedre afkast på langt sigt gennem at mindske den forretningsmæssige risiko.

Sampension investerer derfor i virksomheder, der:

  • ikke anvender børnearbejde
  • respekterer ligestilling uanset køn, race og religion
  • respekterer den enkeltes ret til at oprette og være medlem af en lovlig fagforening
  • ikke gør brug af tvangsarbejde
  • modarbejder alle former for korruption.

Endvidere investerer Sampension i virksomheder, der

  • overholder den nationale miljølovgivning, herunder arbejdsmiljølovgivning, i hvert af de lande, hvor virksomheden opererer
  • respekterer samtlige ILO konventioner omhandlende arbejdsmiljøet. Der eksisterer i øjeblikket flere end 25 konventioner på dette område, omhandlende bl.a. sundhed, sikkerhed, arbejdstider og sweatshops
  • tilstræber et renere miljø, blandt andet ved at have fokus på at mindske CO2-udledning og ved at støtte udvikling og udbredelse af miljøvenlige teknologier.

Sampension investerer derimod ikke i virksomheder:

  • der er omfattet af internationale konventioner, som eksempelvis virksomheder der producerer klyngebomber, anti-personnel miner eller komponenter hertil der på nogen måde er involveret i udvikling og spredning af masseødelæggelsesvåben (kerne-, biologiske og kemiske våben).
  • Sampensions investeringer i statsobligationer foretages kun i lande, som ikke er udelukket pga. følgende faktorer internationale sanktioner og forbud fra FN og EU, samt grove krænkelser af menneskerettigheder (med udgangspunkt i UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP)). Sampension kan undlade eller udskyde en udelukkelse, hvis den skønnes at ville føre til en væsentligt forværret situation for den almindelige befolkning i staten.

Sampension følger ”Principles of Responsible Investments” (PRI), som er udviklet i FN-regi og er medstifter af Dansif, der blev startet primo 2009. I 2009 med virkning fra 2010 tilsluttede Sampension sig CDP (Carbon Disclosure Project) og blev i 2011 medlem af IIGCC (Institutional Investors Group on Climate Change).

Se hele Sampensions ansvarlige investeringspolitik.

Aktivt ejerskab

Til hjælp med overvågning af og dialog med de mere end 1.500 aktieinvesteringer i porteføljen har Sampension indgået en aftale med EIRIS, som er et af de førende firmaer i at analysere og risikovurdere virksomheder i forhold til etiske aspekter.

EIRIS foretager en scoring på baggrund af en bred vifte af parametre, som har indflydelse på de områder, der indgår i Sampensions investeringspolitik. Hvis denne score slår kraftigt ud på enkelte områder eller samlet afviger signifikant, vurderes det, om selskabet skal forsynes med en såkaldt ”alert” og dermed undersøges nærmere – eventuelt via en dialog med selskabet. Det er naturligvis altid Sampension, der i sidste ende beslutter, om et selskab kan indgå i investeringsporteføljen, om der skal indledes en kritisk dialog (engagement) eller om selskabet skal udelukkes fra Sampensions investeringsunivers (eksklusionslisten).

Ultimo 2014 har EIRIS indledt kritisk dialog med 152 selskaber på vegne af Sampension, og aktuelt er 87 selskaber ekskluderet fra investeringsuniverset.

Det er Sampensions opfattelse, at dialogerne generelt medfører, at virksomhederne udviser større åbenhed og forbedrer kommunikationen til omverdenen omkring samfundsansvarlighed.