Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Ansvar i praksis - screening og opfølgning

Det er administrationsselskabets investeringsafdelings ansvar at sikre, at selskaberne i aktieporteføljen overholder den ansvarlige investe­rings­politik.

Den løbende overvågning af samtlige børsnoterede selskaber i aktiepor­teføljen er out­sourcet til et specialiseret, professionelt og uafhængigt screeningsselskab.

Dette selskab gennemgår udvalgte websites globalt:

  • Institutionelle websites (bl.a. FN, US State Departement, IMF, Ver­dens­banken, lokale myndigheder)
  • Finansielle websites (bl.a. Standard & Poors)
  • Udvalgte NGO-websites (bl.a. Amnesty International, Green­peace, SIPRI)
  • Internationale nyhedsmedier (bl.a. Bloomberg, Reuters)
  • Selskabers og brancheorganisationers hjemmesider

Administrationen vurderer ud fra informationerne, om et selskab er uacceptabelt, acceptabelt eller eventuelt sættes på en overvågningsliste, mens der foretages yderligere undersøgelser eller indledes en dialog (engagement) med selskabet. Efter et engagementsforløb skal selskabet enten kategoriseres som acceptabelt eller uacceptabelt. Aktier i uacceptable selskaber tilføjes eksklusionslisten og afhændes.

I porteføljen af direkte ejede ejendomme udlejes ikke til selskaber, der figurerer på eksklusionslisten. Unoterede aktier er underlagt de samme retningslinjer som børsnoterede aktier, således at den ansvarlige politik inddrages via due diligence-processen og implementeres med de nødvendige aftaler med forvaltere.

I vurderingen af et selskab, der har handlet i strid med Sampensions poli­tikker, lægger investeringsafdelingen vægt på, hvordan selskabet har re­ageret ovenpå en episode. Hvis selskabet har erkendt proble­met, søgt at udbedre skaden og formuleret nye politikker/procedurer for at undgå gentagelse, vejer dette positivt i vurderingen. Hertil kommer, at investe­ringsafdelingen i vurdering af sager i specielt udviklingslande i visse til­fælde tager hensyn til enkelte kulturområders særlige traditioner. En virksomheds holdninger og handlinger bliver i det omfang, det er mu­ligt, i højere grad søgt vurderet i sammenligning med tilsvarende lo­kale virksomheder end med tilsvarende danske eller vestlige virksom­he­der.

Siden 2011 til og med 2015 har Sampension bistået af EIRIS indledt kritisk dialog med 152 selskaber, og aktuelt er 103 selskaber ekskluderet fra investeringsuniverset, hvilket er 18 mere end et år tidligere. Sampension besluttede i 2015 at offentliggøre eksklusionslisten for at øge gennemsigtigheden på området. Eksklusionslisten kan ses på her.

Tabellen nedenfor giver et overblik over resultaterne af de 152 dialoger, EIRIS har igangsat på vegne af Sampension. I alt er 106 af dialogerne afsluttet, heraf er 15 dialoger afsluttet siden oktober 2014. 14 forløb er afsluttet med, at virksomheden er blevet ekskluderet fra Sampensions investeringsunivers, og 69 forløb er efter en aktiv gensidig dialog endt med, at virksomheden lever op til de krav, der oprindeligt ledte til, at dialogen blev indført.

Dialoger opstartet af EIRIS for Sampension siden 2011

AntalSvarAfsluttede dialoger med svarAfsluttede dialoger uden svarEksklusioner Igang-værende dialogerDialoger i alt
Bestikkelse/
korruption
221732428
Klimaforandringer23174N/A330
Miljø og social ansvarlighed (ESG)119106228
Menneskerettigheder17723524
Underleverandører16103N/A422
Vandhåndtering17913520
Total10669231423152

Dialogernes tidsforløb (antal forløb fordelt på dialogens længde)

Ansvar i praksis - Dialogernes tidsforløb

Rapportering til Sampensions ledelse og besty­relse

Investeringsafdelingen fører statistik over resultatet af screenings­ar­bej­det. Sampension er forpligtet til løbende at rapportere om disse forhold i års­rapporten og eventuelt tillige på hjemmesiden.